incentivo spanělština

pobídka

Význam incentivo význam

Co v spanělštině znamená incentivo?

incentivo

Que incita, que motiva, el deseo o a la acción.

Překlad incentivo překlad

Jak z spanělštiny přeložit incentivo?

Příklady incentivo příklady

Jak se v spanělštině používá incentivo?

Citáty z filmových titulků

Por supuesto, si tengo un incentivo: nadar hacia ti, cariño.
Samo sebou, když mám stimul - plavat k tobě, miláčku.
No me gusta el incentivo.
Nelíbí se mi ta stovka, Rosato.
Algunos tipos no tienen otro incentivo.
Většina chlapů pak nedře pro nic jinýho.
Y como un incentivo añadido, vengo cargado de noticias.
A jako další podnět, mám spoustu novinek.
Los hombres que se enfrentan a la muerte casi todos los días de su vida deben tener algún incentivo.
Chlapi, co se téměř každý den potkávají se smrtí musí mít nějaký cíl.
Tendrían un incentivo para trasladarlas.
Měli by alespoň důvod přesunout je někam jinam.
Tenemos que darle algún tipo de incentivo.
Musíme mu předložit nějaký důvod.
El incentivo, como el pecado.
Návnada, pouhá návnada. Jako na ryby.
Es un buen incentivo.
To už je pořádný stimul.
Como un incentivo especial. para aquellos dispuestos a vivir en Nuevo Glasgow y Nueva Montreal,. las dos primeras ciudades establecidas ya totalmente,. la asignación familiar se incrementará a 2 hijos por pareja.
Jako zvláštní podmět pro ty, kteří se přestěhují do prvních dvou nových měst, New Glasgow či New Montrealu, bude odměnou možnost mít rodinu o dvou dětech.
El pago es un incentivo psicológico para que el paciente se empeñe en la cura.
Musíte mít velmi odolnou psychiku, protože pacient musí spolupracovat.
Es el mejor incentivo para el intelecto.
Je to největší intelektuální povzbuzení.
Si es algún incentivo para que te mejores. tienes una oportunidad con ella.
Jestli ti to pomůže abys to přežil, tak ti řeknu že máš ještě velkou naději.
Este libro está dedicado a mi querida Gatita, que ha sido mi gran incentivo.
Tato kniha je věnována mé milované Pussy, která mi je skvostnou oporou.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Por cierto, apacigua a los líderes de China, al ofrecerles un incentivo más fuerte para seguir trabajando dentro del régimen monetario internacional existente.
Rozhodně uspokojuje čínské představitele a nabízí jim silnější podnět pokračovat v práci v rámci stávajícího mezinárodního měnového režimu.
Le daría a los países en desarrollo un fuerte incentivo para aceptar las cuotas obligatorias, porque si pueden mantener bajas sus emisiones per capita, tendrán un excedente de derechos de emisiones para venderles a los países industrializados.
Vytvořil by silnou pobídku pro rozvojové země, aby přijaly závazné kvóty, poněvadž pokud si dokáží zachovat nízké emise na hlavu, budou mít přebytek emisních práv, jež budou moci prodat průmyslovým zemím.
El Occidente tiene un gran incentivo para ser generoso con los pobres del campo afgano.
Západ má jeden dobrý důvod být stědrý k afghánským zemědělcům.
Por ejemplo, a veces los gobiernos y donantes vinculan las ayudas a mediciones informadas por los receptores; estos tienen entonces un incentivo a magnificar datos clave, como las tasas de vacunación o de inscripción escolar.
Vlády a dárci někdy kupříkladu navazují financování na opatření, která vykazuje sám příjemce, takže je motivován nadsazovat klíčové údaje jako proočkovanost nebo počty dětí zapsaných do škol.
Los estadounidenses necesitan poner en orden sus asuntos económicos en casa antes de que China pierda su incentivo para apoyar al dólar.
Američané si musí na svém ekonomickém prahu zamést dřív, než Čína ztratí motivaci podporovat dolar.
Al principio, tanto las autoridades como los participantes en el mercado consideraron todos los bonos estatales como si carecieran de riesgo, lo que creó un incentivo perverso para que los bancos se llenaran con los bonos más débiles.
Úřady i účastníci trhu zprvu přistupovali ke všem státním dluhopisům, jako by byly bezrizikové, čímž vznikla zvrácená pobídka, aby se banky plnily slabšími dluhopisy.
Es evidente que la primera objeción ya no vale para las economías avanzadas, y la segunda es irrelevante, porque el objetivo no es reforzar el incentivo a trabajar, sino que la gente no dependa del trabajo para vivir.
První námitka už v rozvinutých ekonomikách dozajista neplatí, zatímco druhá je irelevantní vzhledem k faktu, že cílem není posílit motivaci k práci, ale umožnit lidem život bez práce.
Estas obligaciones deberían estar diseñadas para crear un fuerte incentivo en los gerentes y accionistas de los bancos a ampliar su capital accionario en vez de sufrir la conversión.
Tyto dluhopisy by měly být sestaveny tak, aby vytvářely silnou pobídku pro manažery a akcionáře bank, aby raději vydávali akcie, než utrpěli převod.
Puede parecer correcto, pero, al basar la fiscalización del déficit en los objetivos y no en los resultados, simplemente se fortalece un incentivo, ya poderoso, para que los gobiernos amañen sus predicciones.
To může znít zásadově, ale opírat sledování schodků o cíle, nikoliv o výsledky by jen posílilo už tak silnou motivaci vlád manipulovat své prognózy.
El problema estriba en que muchos hospitales y médicos dependen de las ventas de medicamentos para gran parte de sus ingresos, lo que crea un poderoso incentivo para buscar formas de burlar las normas.
Potíž je v tom, že řada nemocnic a lékařů na prodeji léků závisí jako na větší části svých příjmů, což vytváří silnou motivaci k hledání způsobů jak pravidla obejít.
Hay conflictos inherentes de intereses: los dueños y los administradores tienen un incentivo natural para presentar una imagen tan rosa como sea posible.
Existují inherentní střety zájmů: vlastníci a manažeři mají přirozený pud předkládat co nejrůžovějsí obrázek o své firmě.
Encarecer los costos de tener hijos crea un poderoso incentivo para que las familias dediquen los recursos a mejorar la calidad de sus hijos mediante una mayor inversión en educación.
Zvýšení nákladů na výchovu dítěte totiž silně motivuje rodiny k tomu, aby svoje prostředky vyčleňovaly směrem ke zvyšování kvality dětí, tedy k vyšším investicím do vzdělání.
Además, se reduciría el incentivo para los migrantes económicos y los países ricos podrían cumplir con su deber de aceptar a más refugiados de los campos, sin por ello dejar de mantener el control de sus fronteras.
Navíc by se snížila motivace ekonomických migrantů žádat o azyl a bohaté země by mohly splnit svůj závazek přijmout větší počet uprchlíků z táborů a současně si udržet kontrolu nad vlastními hranicemi.
La tendencia de Europa a igualar los salarios y el tratamiento de los profesores e investigadores también reduce el incentivo para impulsar una buena investigación y enseñanza.
Evropská tendence sjednocovat platy i zacházení s profesory a výzkumníky také otupuje motivaci pustit se do pořádného výzkumu a dobře učit.

Možná hledáte...