interrogante spanělština

záhada, hádanka, hlavolam

Význam interrogante význam

Co v spanělštině znamená interrogante?

interrogante

Que interroga o pregunta.

interrogante

Signo gráfico ( ? ) que se escribe para indicar que un enunciado (palabra, frase, oración, interjección, etc) es una pregunta.

interrogante

Pregunta o serie de preguntas que se hacen para obtener información o respuesta; frase con que se interroga. Tema, cuestión o problema sin aclarar, que requiere reflexión, indagación o estudio.

Překlad interrogante překlad

Jak z spanělštiny přeložit interrogante?

interrogante spanělština » čeština

záhada hádanka hlavolam

Příklady interrogante příklady

Jak se v spanělštině používá interrogante?

Citáty z filmových titulků

Mi sí al abrir usted la puerta era una pregunta. Con interrogante, se supone.
Kdyžjste vcházela, bylo mé ano otázkou, pochopitelně jen s náznakem otazníku.
Aceptamos que, actualmente, su Federación es benevolente pero siempre existe un interrogante sobre el futuro.
Uznáváme, že je vaše Federace dobrotivá, zatím. ale budoucnost je vždy sporná.
Aceptamos que su federación es benévola actualmente pero el futuro siempre es una interrogante.
Věříme, že vaše Federace má dobré úmysly, zatím. ale budoucnost je vždy otázkou.
Corrió hacia ella, la cogió por los hombros como si recuperase su posesión, le hizo algunas preguntas anodinas y miró interrogante sus ojos.
Běžel k ní, popadl ji za ramena, jako by ji znovu bral do vlastnictví, prohodil pár bezvýznamných otázek a zkoumavě se jí přitom díval do očí.
No hay nada que hacer contigo. Quizá porque no existes, eres una aparición. El alemán que hablas es una burla, y se sabe que el lenguaje de la presencia es un puro interrogante.
Víte, pane Klotzi, ty osamělé Juliánovy vycházky, ty jeho výlety do přírody, měly za jediný cíl prasata.
Le pondré una interrogante.
Napíšu si ho s otazníkem.
El gran interrogante de hoy es si este hombre quiere suicidarse o no.
Otázkou zůstává zda chce spáchat sebevraždu.
El signo de admiración es un dedo índice, pero el interrogante busca la respuesta en vuestra cabeza.
Vykřičník je ukazováček. Otazník podněcuje myšlenky.
Ese es el gran interrogante.
Dobrá otázka.
No me diga que no hay ni el menor asomo de duda algún interrogante sobre si lo asesiné o no.
Neříkejte, že nemáte ani stín pochyb, že jsem toho muže nezavraždil.
Esto planteaba un interrogante.
Což mě postavilo před jisté dilema.
No obstante sigue habiendo una interrogante porque hay tantas clases de vampiros como culturas que los temen.
Ale stejně, je tady příliš pochybností, protože existuje mnoho druhů upirů, stejně tak jako kultur, které se jich bojí.
Hasta a Phoebe, que siempre fue una interrogante.
Dokonce i Phoebe, která vždycky byla tak trochu záhada.
Pero el interrogante aún permanece.
Ovšem otázka zůstává.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Este interrogante merodea por otros portales árabes de poder.
Tato otázka straší i další arabské portály moci.
De modo que un interrogante es si las sanciones existentes se pueden extender y endurecer; aquí, China y Rusia deben determinar sus prioridades.
Jedna otázka tedy zní, zda lze již existující sankce rozšířit a zpřísnit; zde si musí své priority ujasnit Čína a Rusko.
La mayor interrogante que plantea la NMD no es cómo prepararse para un futuro mundo de defensa antimisiles, sino cómo lidiar con las inquietudes políticas de la actualidad.
Hlavní otázkou v souvislosti s americkým obranným deštníkem není, jak se připravit na budoucnost s raketovou obranou, nýbrž jak zmírnit dnešní politické obavy.
La dimensión de la calamidad plantea el interrogante de si los países pequeños realmente pueden afrontar rescates bancarios.
Rozsah této pohromy vyvolává otázku, zda si malé země skutečně mohou dovolit sanovat banky.
En vista de esto, quizás el verdadero interrogante sea por qué Turquía se abstuvo de aplicar regulaciones de las cuentas de capital, cuando casi todos sus pares en los mercados emergentes las estaban utilizando de alguna u otra manera.
Vzhledem k tomu možná skutečná otázka zní, proč Turecko upustilo od regulací kapitálového účtu, když je téměř všechny ostatní rozvíjející se trhy v nějaké podobě používaly.
Esto plantea el interrogante de si los problemas actuales de Japón -un crecimiento muy lento, una alta deuda pública y una población que envejece rápidamente- presagian una tendencia similar en todo el este asiático.
To vyvolává otázku, zda současné problémy Japonska - loudavý růst, vysoký veřejný dluh a rychlé stárnutí populace - nejsou předzvěstí podobného trendu v celé východní Asii.
Pero el interrogante sobre cómo se aplicarían los ajustes si parte de la eurozona resultara afectada por un fuerte shock adverso perduró.
Otázka, jak by se dělaly úpravy, kdyby část eurozóny zasáhl silný negativní šok, ale přetrvávala.
Cuando los líderes financieros mundiales se reúnan en Singapur este mes para las reuniones conjuntas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, deben abordar un interrogante particularmente importante.
Až se tento měsíc v Singapuru na společném zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu sejdou finanční špičky, budou se muset vypořádat s jednou mimořádně závažnou otázkou.
El interrogante ahora es cómo utilizará Turquía su poder económico de rápido crecimiento.
Otázka nyní zní, jak Turecko se svou rychle rostoucí hospodářskou mocí naloží.
El interrogante clave en el futuro próximo será si Europa, en realidad, tiene las capacidades militares y políticas, el poder de permanencia político y la voluntad común de actuar de acuerdo con sus intereses esenciales en Oriente Medio.
Klíčovou otázkou v nejbližší budoucnosti bude to, zda Evropa skutečně má vojenské a politické schopnosti, houževnatost a všeobecnou vůli jednat v souladu se svými stěžejními zájmy na Středním východě.
Y la elección en el Reino Unido en mayo sacudirá el barco europeo al centrarse en el interrogante de cuándo Gran Bretaña debería realizar un referendo sobre si abandonar o no la UE.
A květnové volby ve Velké Británii rozhoupou evropskou loď už tím, že se budou točit kolem otázky, zda by měla Británie vypsat referendum o vystoupení z EU.
De modo que el verdadero interrogante es por qué los problemas de una fracción manejable en la periferia de Europa están paralizando todo el sistema bancario de la eurozona.
Skutečná otázka tedy tkví v tom, proč problémy zvladatelných rozměrů na periferii Evropy ochromují celou bankovní soustavu eurozóny.
El segundo interrogante tiene que ver con el alcance de la UE.
Druhá otázka se týká záběru EU.
Qué significará esto para las remuneraciones del sector financiero es un interrogante un tanto más complejo, del que me ocuparé más adelante.
Co to bude znamenat pro platy ve finančním sektoru, to je malinko složitější otázka, ke které se ještě vrátím.

Možná hledáte...