ci | čí | I | Č

či čeština

Překlad či anglicky

Jak se anglicky řekne či?

či čeština » angličtina

or
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Příklady či anglicky v příkladech

Jak přeložit či do angličtiny?

Jednoduché věty

Já to udělám, ať souhlasíš či ne.
I am going to do it whether you agree or not.
Nevím, jestli se mám smát, či plakat.
I don't know whether to cry or to laugh.
Jsi vdaná, či svobodná?
Are you married or are you single?
Ceny benzínu nás všechny tak či onak ovlivňují.
Gasoline prices affect all of us one way or another.
Smrt je něčím, od čeho jsme často zrazováni mluvit či jenom na to myslet, ale zjistila jsem, že příprava na smrt je jednou z nejvíce posilujících věcí, které můžete udělat. Přemýšlení o smrti projasňuje váš život.
Death is something that we're often discouraged to talk about or even think about, but I've realized that preparing for death is one of the most empowering things you can do. Thinking about death clarifies your life.
Tak či tak by na tom nemělo záležet.
It shouldn't matter either way.
Proléváním krve, ať už lidské či zvířecí, se podporuje zlo na této planetě.
By shedding blood, whether human's or animal's, evil is supported on this planet.
Výzkum od železničního dopravce Deutsche Bahn zjistil, že vlaky mají o poznání nižší uhlíkovou stopu, nežli letadla, auta, či autobusy a přesto se mnoho lidí stále přepravuje na krátké vzdálenosti letecky.
A study by train operator Deutsche Bahn found that trains have a drastically lower carbon footprint than planes, cars or buses, yet many people are still flying short distances.
Je Tom nevinen, či vinen?
Is Tom innocent or guilty?
Dříve či později za to Tom zaplatí.
Tom will pay for it sooner or later.

Citáty z filmových titulků

Je legrační, že Hollywood zobrazuje mimozemšťany více či méně stejným způsobem.
It is humorous that Hollywood depicts aliens more or less the same way.
Tak či onak prohraje a není zatracená šance, jak bys.
One way or another, he's gonna lose, and there isn't a damn thing you can do abo.
Najednou dorazili barevní a Španělé, jenže ty pak převálcovali Vietnamci, Kambodžané či co.
And, then, whoops, here come the Coloreds and the Spics and. bam. now the Vietnamese or Cambodians, whatever the hell they are.
To byl bridž, bingo a taj či.
There was bridge, bingo and tai chi.
Nechceš to zjistit, tak či tak?
Don't you want to find out one way or the other?
Paní Marlowová zaskočila se svými vědomostmi či spekulacemi.
Mrs Marlowe popped in with her inside knowledge, or speculation.
To neznamená, že to nezorganizovali či neudělali.
It doesn't mean that they didn't organise it or even do it.
To poslední, co potřebuje, je nová pitomá galerie či muzeum.
The last thing it needs is a new bloody art gallery or museum.
Za posláními, která tak či onak zahrnují odstraňování bolesti.
Vocations which in one way or another are concerned with taking pain away.
Předpokládám, že jednou přijde den, když už mezi námi bude řečeno všechno, a už nebudeme mít co nového si říct, protože tak či onak už všechno, na čem záleží, budeme sdílet.
I suppose the day will come when we've told one another everything and we won't have anything new to say because one way or another we've shared everything that matters.
Na den či dva jedu do Medford Falls.
Going to Medford Falls for a day or two.
Či jeho pohřešované manželce?
Or his missing wife?
Za žádných okolností nesmíme jen nečinně přihlížet, když si národy staví Metal Geary, či podobné zbraně.
Under no circumstances will we ever stand by while a nation builds Metal Gears or similar weapons.
Nevím, zda byla složena andělem, či dáblem, ale je nádherná!
I don't know whether it was composed by an angel or a devil, but it is magnificent!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Podobné požadavky se ozývaly po celé Evropě, kde v čele protinacistického či antifašistického odboje často stáli levičáci nebo i komunisté, zatímco předváleční konzervativci byli mnohdy ušpinění kolaborací s fašistickými režimy.
Similar demands were heard all over Europe, where the anti-Nazi or anti-fascist resistance was often led by leftists, or indeed Communists, and prewar conservatives were frequently tainted by collaboration with fascist regimes.
Při každém železničním neštěstí či havárii letadla teď jako první padne podezření na teroristický čin.
Any train accident or airplane crash is now at first suspected of being an act of terrorism.
Ebanovo mlčení v posledních letech nevycházelo pouze z jeho rozčarování z izraelské politiky či z jeho slábnoucího zdraví.
Eban's silence in the last years was not only a product of his disenchantment with Israeli politics or his failing health.
Právě naopak. Rozšíření smétá obavy - ať už skutečné či smyšlené - početných rusky mluvících menšin, které dnes žijí mimo Rusko v bývalých sovětských republikách.
On the contrary, expansion takes away the worries - be they real or imagined - that surround the situation of the large Russian-speaking populations that now live outside of Russia but within the borders of the former Soviet Union.
Nové pastviny či zemědělská půda se tudíž rychle opouštějí, bez vyhlídky na obnovu původního pralesa a jeho jedinečných ekosystémů.
As a result, the new pasture land or farmland is soon abandoned, with no prospect for regeneration of the original forest and its unique ecosystems.
Když ropné firmy v Nigérii či jinde spáchají něco nekalého, ochrání je moc jejich domovských zemí.
When oil companies misbehave in Nigeria or elsewhere, they are protected by the power of their home countries.
Problém volební účasti zčásti odráží frustraci ze současného stavu EU a také dojem lidí, že hlasováním mohou tím či oním směrem vyvíjet jen malý tlak.
The voter-turnout problem partly reflects frustration about the present state of the EU, and also people's impression that they can exert little influence by voting one way or the other.
To však neznamená, že jsme mravně dobří či dostatečně dobří.
But this does not mean that we are morally good, or good enough.
Tisíce let lidstvo ve snaze přimět lidi ke slušnému chování spoléhá na vzdělávání, přesvědčování, společenské instituce a hrozby reálným (či nadpřirozeným) trestem.
For thousands of years, humans have relied on education, persuasion, social institutions, and the threat of real (or supernatural) punishment to make people behave decently.
Rusko by zuřilo, protože se obává, že odtržení Kosova - ať už mezinárodně uznané, či nikoli - by v bývalé sovětské říši mohlo rozdmýchat separatistické tendence.
Russia would be furious, because it fears that Kosovo's secession - whether or not it is internationally recognized - might fuel separatist movements in the former Soviet empire.
Věrnost libře neznamená, že se stavíme proti euru či že doufáme v jeho neúspěch.
Keeping the pound does not mean that we oppose the Euro, or hope for its failure.
Je propastný rozdíl mezi smluvně vázaným sdružením národních států a jednolitým útvarem, ať jej nazýváme státem, či nikoliv, který má vlastní právní subjektivitu a odvozuje své pravomoci z vlastní ústavy.
There is a world of difference between an association of nation states bound together by treaty, and a single entity, whether you call it a state or not, with its own legal personality, deriving its authority from its own constitution.
Vehementní odpor Evropské centrální banky proti tomu, co je nepostradatelné pro všechny kapitalistické ekonomiky, totiž proti restrukturalizaci dluhu zkrachovalých či insolventních subjektů, dokládá přetrvávající křehkost západní bankovní soustavy.
The European Central Bank's vehement opposition to what is essential to all capitalist economies - the restructuring of failed or insolvent entities' debt - is evidence of the continuing fragility of the Western banking system.
A protože je pragmatický a vysoce inteligentní, dříve či později si každé téma získá plnou pozornost jeho zvědavé a analytické povahy.
Pragmatic and highly intelligent, sooner or later every issue receives the full attention of his forensic curiosity.