čí | i | Č | č

či čeština

Příklady či portugalsky v příkladech

Jak přeložit či do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Dříve či později dojde benzín.
Não vai tardar muito para ficar sem combustível e nós não temos os meios.
Najednou dorazili barevní a Španělé, jenže ty pak převálcovali Vietnamci, Kambodžané či co.
Depois, apareceram os pretos e os latinos. Depois, pumba, os vietnamitas ou cambojanos, ou lá que raio eles são.
Za posláními, která tak či onak zahrnují odstraňování bolesti.
Vocações que, de uma maneira ou outra estão focadas na libertação da dor.
Předpokládám, že jednou přijde den, když už mezi námi bude řečeno všechno, a už nebudeme mít co nového si říct, protože tak či onak už všechno, na čem záleží, budeme sdílet.
Suponho que virá o dia em que teremos contado tudo um ao outro e não teremos nada de novo para contar porque, de uma forma ou doutra, já partilhamos tudo o que importa.
Tak či tak, začínám se nudit.
Enfim, estava a sentir-me entediado.
DŘÍVE ČI POZDĚJI VYŘEŠIT.
NÔS, O PÚBLICO, TEMOS DE RESOLVER.
Uvidíme, jestli jste se spletl či ne.
Veremos se se enganou ou não.
Snaží se tak či onak vytáhnout z Wynanta prachy.
A tentar sacar dinheiro ao Wynant de várias maneiras.
Koneckonců, můžu se podívat na hezkou dívku, či ne?
Afinal, posso olhar para uma rapariga gira, não posso?
Nikdy jste neviděl šperk tak krásný. či tak podmanivý.
O senhor nunca viu uma jóia tão bonita como esta. nem tão arrebatadora.
Je známý psychologický fakt, že mysl ve velkém citovém vypětí vidí, co se od ní očekává, ať už tam ta věc skutečně je, či ne.
Segundo a psicologia, quando está sob grande stress emocional, a mente vê o que esperava.. quera coisaestejaláounão.
Trápení, extázi, důvěru, žárlivost, lásku, nenávist, život či smrt.
Angústia, êxtase, fé, inveja, amor, ódio vida ou morte.
Řekněte mi, zda jste se smál na mě či na mou přítelkyni.
Diga-me primeiro se sorriu para mim ou para a minha amiga.
Nebuď hloupá. Tak či onak, kam mohou jít dvě ženy samy?
Seja como for, onde podem ir duas mulheres sozinhas?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Spojené státy však namítly, že opatření na kontrolu zbraní, která by zakazovala útočné kapacity, by mohla oslabit obranu před útoky a bylo by nemožné je ověřovat či vymáhat.
Mas os EUA argumentaram que as medidas de controlo de armas que proíbem a capacidade ofensiva poderiam enfraquecer as defesas contra ataques, sendo impossível a sua verificação ou execução.
Etiopie, tento kdysi zoufale chudý stát, který si světová veřejnost spojovala jen s hladomorem a suchem, se stala jednou z největších afrických ekonomik - a to i bez příjmů z těžby zlata či ropy.
Outrora um caso perdido associado aos olhos do mundo apenas com fome e seca, a Etiópia tornou-se uma das maiores economias de África - e sem o benefício do ouro ou do petróleo.
Na vybudování partnerské pozemní síly na zelené louce bohužel není čas. Tyto pokusy byly neúspěšné a arabské státy nejsou schopné či ochotné takovou silou být.
Infelizmente, não há tempo para construir do zero uma força de parceria no terreno. Isto já se tentou e não resultou, e os estados Árabes não parecem conseguir ou estar dispostos a constituir uma tal força.
V dohledné budoucnosti je realističtějším modelem Sýrie složená z enkláv či kantonů.
Uma Síria de enclaves e cantões é um modelo mais realista para o futuro previsível.
Ukazuje se, že je nemožné biologicky či symptomaticky rozlišovat mezi různými variantami těchto stavů, které tak představují kontinuum - spíše co do složitosti než co do závažnosti.
Provou-se ser impossível a distinção, biológica ou sintomática, entre as diferentes variedades destas situações clínicas, que constituem assim um continuum - muito provavelmente mais a nível de complexidade do que de gravidade.
Naopak státy jihovýchodní Asie jako by byly vůči prokletí těžkých duševních onemocnění obzvláště imunní; v dalších oblastech zřejmě představuje ochrannou bariéru chudoba či nedostatečný rozvoj.
Os países do Sudeste Asiático parecem ser especialmente imunes ao veneno da perturbação mental grave; em outras regiões, a pobreza, ou a falta de desenvolvimento parecem oferecer uma barreira protectora.
Pokrok při naplňování národních priorit, jako je upevňování míru, rozšiřování přístupu ke spravedlnosti či zvyšování bezpečnosti, se monitoruje lokálně.
O progresso do atendimento das prioridades nacionais, como a consolidação da paz, a ampliação do acesso à justiça ou o aumento da segurança, é monitorizado localmente.
A že jejich vylučování z okruhu bytostí, na něž své morální ohledy vztahujeme, proto může být svévolné či jednoduše mylné.
Excluindo-os da esfera dos seres aos quais devemos consideração moral pode então parecer arbitrário, ou simplesmente errado.
U lidí žijících v současnosti zkrátka existuje nižší pravděpodobnost, že je potká násilná smrt nebo že budou trpět násilím či krutostí ze strany ostatních, než u jejich předků v jakémkoliv předchozím století.
Em essência, os seres humanos que vivem hoje são menos propensos a terem uma morte violenta, ou a sofrerem de violência ou crueldade nas mãos de outros, que os seus antecessores, em qualquer século anterior.
Pinker tvrdí, že zlepšené logické uvažování nám propůjčuje schopnost odpoutávat se od našich bezprostředních zkušeností a od naší osobní či krátkozraké perspektivy a zasazovat naše myšlenky do abstraktnějších a univerzálnějších rámců.
Pinker defende que o reforço dos poderes de raciocínio dá-nos a habilidade de nos separarmos da nossa experiência imediata, e da nossa perspectiva pessoal ou paroquial, e de enquadrarmos as nossas ideias em termos mais abstractos e universais.
Evropa by na tom byla nekonečně lépe, kdyby si Německo definitivně vybralo mezi eurobondy a odchodem od eura, ať už by zvolilo tak či tak; ostatně lépe by na tom bylo i Německo.
A Europa estaria infinitamente melhor se a Alemanha fizesse uma escolha definitiva entre as Eurobonds e uma saída da zona euro, independentemente das consequências; na verdade, a Alemanha também ficaria melhor.
Vodohospodářství by se nemělo pokládat za cíl jako takový - za jednovariantní řešení jednovariantního problému -, nýbrž za prostředek sloužící několika cílům včetně ochrany životního prostředí či společenského a ekonomického rozvoje.
Não devemos entender a gestão dos recursos hídricos como um fim em si - uma solução única para um só problema - mas como um meio para alcançar vários objectivos, nomeadamente a conservação do ambiente e o desenvolvimento social e económico.
A i kdyby měly rostliny používané pro biopharming kontaminovat potravinářské plodiny, pravděpodobnost, že spotřebitelé dostanou ve svých kukuřičných lupíncích, těstovinách či tofu škodlivé množství léků na předpis, je velmi malá.
Na verdade, mesmo se as plantas geneticamente modificadas contaminassem as culturas alimentares, a probabilidade de os consumidores acabarem com quantidades nocivas dos medicamentos prescritos nos seus cereais de milho, massas ou tofu era muito pequena.
Genový tok je prastarý proces dobře známý farmářům, kteří pěstují stovky plodin a vědí, že prakticky všechny jsou tak či onak geneticky vylepšené řadou různých metod.
O fluxo de genes é um processo antigo que é bem compreendido pelos agricultores, que cultivam centenas de culturas, praticamente todas as que foram geneticamente melhoradas de alguma maneira com uma variedade de técnicas.