čí | i | Č | č

či čeština

Překlad či německy

Jak se německy řekne či?

či čeština » němčina

oder
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady či německy v příkladech

Jak přeložit či do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Najednou dorazili barevní a Španělé, jenže ty pak převálcovali Vietnamci, Kambodžané či co.
Und dann Itaker, hier kommen die Neger, und die Spanier, und bum, jetzt die Vietnameser und Kambodschaner. was auch immer sie sind.
Čarodějnicí či černokněžníkem se člověk stal podpisem zapovězené smlouvy s Ďáblem. Pročež byl upálen u kůlu.
Hexen, so glaubte man, schlossen einen unehrenhaften Packt mit dem Teufel, und darum wurden sie verbrannt.
Hysterická osoba bude nepochybně tvrdit, že k ní ona celebrita přichází stěnou či oknem.
Die hysterische Person wird zweifelsfrei sagen das diese Berühmtheiten durch die Wand oder das Fenster kamen.
Být či nebýt. ssat is. sse. Špatně!
To be or not to be. ssat is. sse.
Ano či ne?
Ja oder nein.
Už půl hodiny se tady na vás dívám a ještě nevím, jestli máte oči modré či fialové.
Ich sitze hier seit einer halben Stunde und betrachte Sie und ich weiß noch nicht, ob Ihre Augen blau oder violett sind.
Nemůžu poznat, jestli jsou modré či fialové.
Ich weiß nicht, ob sie blau oder violett sind.
A pořád nevím, zda tvé oči jsou modré či fialové?
Und ich weiß noch immer nicht, ob deine Augen blau oder violett sind.
Či se mu podíváš do tváře nebo ne, ty budeš hodný a budeš je poslušně nosit.
Ob du Gallagher nun ansehen kannst oder nicht, du wirst ein artiger Junge sein und Strumpfbänder tragen.
Uvidíme, jestli jste se spletl či ne.
Das sehen wir gleich, ob Sie sich in der Tür geirrt haben.
Snaží se tak či onak vytáhnout z Wynanta prachy.
Versucht ständig, mehr Geld aus Wynant rauszuholen.
Koneckonců, můžu se podívat na hezkou dívku, či ne?
Immerhin darf ich ein hübsches Mädel ansehen, nicht wahr?
Chcete nehty kratší či delší?
Möchten Sie lange oder kurze Nägel?
Nikdy jste neviděl šperk tak krásný. či tak podmanivý.
Sie haben noch nie ein Schmuckstück gesehen, das so schön ist. und so bezwingend wie dieses.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Při každém železničním neštěstí či havárii letadla teď jako první padne podezření na teroristický čin.
Bei jedem Zugunglück oder Flugzeugabsturz wird nun zuerst vermutet, dass es sich um einen Terrorakt handelt.
To znamená, že 11. září znamenalo, ať přímo, či nepřímo, obrovský šok, a to jak pro naši psychiku, tak pro naše politické systémy.
Somit war der 11. September direkt oder indirekt ein großer Schock, sowohl psychologisch als auch für unsere politischen Systeme.
Ebanovo mlčení v posledních letech nevycházelo pouze z jeho rozčarování z izraelské politiky či z jeho slábnoucího zdraví.
Dass es um Eban in den letzten Jahren still geworden war, ist nicht nur das Ergebnis einer gewissen Ernüchterung gegenüber der israelischen Politik oder seiner angeschlagenen Gesundheit.
Rozšíření smétá obavy - ať už skutečné či smyšlené - početných rusky mluvících menšin, které dnes žijí mimo Rusko v bývalých sovětských republikách.
Mit der Erweiterung verschwinden auch die - echten oder eingebildeten - Bedenken hinsichtlich der Situation der russischsprachigen Bevölkerung, die heute außerhalb Russlands, aber innerhalb der früheren Grenzen der Sowjetunion lebt.
Nové pastviny či zemědělská půda se tudíž rychle opouštějí, bez vyhlídky na obnovu původního pralesa a jeho jedinečných ekosystémů.
Infolgedessen wird das neue Weide- oder Ackerland bald aufgegeben, ohne Aussichten auf eine Regeneration des ursprünglichen Waldes und seines einzigartigen Ökosystems.
Když ropné firmy v Nigérii či jinde spáchají něco nekalého, ochrání je moc jejich domovských zemí.
Das Fehlverhalten der Ölgesellschaften in Nigeria oder anderswo wird durch die Macht ihrer Heimatländer geschützt.
Problém volební účasti zčásti odráží frustraci ze současného stavu EU a také dojem lidí, že hlasováním mohou tím či oním směrem vyvíjet jen malý tlak.
Das Problem bei der Wahlbeteiligung spiegelt Frustration über die gegenwärtige Lage der EU wider und zudem den Eindruck der Menschen, dass sie durch das Wählen ohnehin wenig Einfluss nehmen können.
To však neznamená, že jsme mravně dobří či dostatečně dobří.
Das heißt aber nicht, dass wir moralisch gut oder gut genug wären.
Tisíce let lidstvo ve snaze přimět lidi ke slušnému chování spoléhá na vzdělávání, přesvědčování, společenské instituce a hrozby reálným (či nadpřirozeným) trestem.
Jahrtausendelang hat der Mensch auf Bildung, Überzeugung, soziale Institutionen und die Androhung realer (oder übernatürlicher) Bestrafung gesetzt, um für anständiges Verhalten zu sorgen.
Rusko by zuřilo, protože se obává, že odtržení Kosova - ať už mezinárodně uznané, či nikoli - by v bývalé sovětské říši mohlo rozdmýchat separatistické tendence.
Russland wäre empört, weil man fürchtet, dass eine Abspaltung des Kosovo - ob international anerkannt oder nicht - die separatistischen Bewegungen im ehemaligen Sowjetreich beflügeln könnte.
Věrnost libře neznamená, že se stavíme proti euru či že doufáme v jeho neúspěch.
Das wir am Pfund festhalten, bedeutet nicht, dass wir den Euro ablehnen oder sein Scheitern wünschen.
Bylo by přehnané očekávat, že tyto nové fiskální instituce budou v brzké budoucnosti stejně významné či mocné jako centrální banky.
Es wäre zu viel, zu erwarten, dass diese neuen finanzpolitischen Institutionen so wichtig oder so mächtig wie die Notenbanken werden - zumindest, was die nächste Zeit angeht.
Celá řada problémů přitom zůstává nedořešena: například vztahy mezi Srbskem a Černou Horou či status Kosova (nemluvě o provincii Vojvodina na severu Srbska).
Eine Menge Probleme bleiben ungelöst: die Beziehungen zwischen Serbien und Montenegro und der Status des Kosovo (ganz zu schweigen von der serbischen Nordprovinz Vojvodina).
Nejklíčovějším aspektem není jakýkoliv vzestup či pokles emisí, nýbrž otázka, jak velkému poškození klimatu se můžeme vyhnout.
Die entscheidende Frage ist nicht die Zu- oder Abnahme der Emissionen, sondern wie viel Klimawandel wir verhindern können.
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »