čí | i | Č | č

či čeština

Překlad či italsky

Jak se italsky řekne či?

či čeština » italština

ovvero

Příklady či italsky v příkladech

Jak přeložit či do italštiny?

Jednoduché věty

Bude toho dříve či později litovat.
Se ne pentirà prima o poi.

Citáty z filmových titulků

Tak či onak prohraje a není zatracená šance, jak bys.
In un modo o nell'altro, perderà. - E tu non puoi fare proprio niente per.
Najednou dorazili barevní a Španělé, jenže ty pak převálcovali Vietnamci, Kambodžané či co.
E d'improvviso. Arrivarono i neri. E gli ispanici.
Za posláními, která tak či onak zahrnují odstraňování bolesti.
Vocazioni che, in un modo o nell'altro, si occupano di alleviare il dolore.
Předpokládám, že jednou přijde den, když už mezi námi bude řečeno všechno, a už nebudeme mít co nového si říct, protože tak či onak už všechno, na čem záleží, budeme sdílet.
Suppongo che arriverà il giorno in cui ci saremo detti ogni cosa. e non avremo nient'altro da dirci, perché. in un modo o nell'altro, ci saremo detti tutto ciò che conta.
Na den či dva jedu do Medford Falls.
Vado a Medford Falls per un giorno o due.
Za žádných okolností nesmíme jen nečinně přihlížet, když si národy staví Metal Geary, či podobné zbraně.
Non permetteremo per nessuna ragione che le nazioni continuino a costruire Metal Gear o armi simili.
Čarodějnicí či černokněžníkem se člověk stal podpisem zapovězené smlouvy s Ďáblem. Pročež byl upálen u kůlu.
Si credeva che le streghe avevano fatto un patto illegale col Diavolo, così venivano bruciate sul rogo.
Usnášíme se na tom, že ta mladá žena odporuje; že ji žádná hrozba či bolest nepřesvědčí, aby se doznala.
Immaginiamo ora, che la giovane donna resiste e che nessuna minaccia o dolore la convince a confessare.
Hysterická osoba bude nepochybně tvrdit, že k ní ona celebrita přichází stěnou či oknem.
Una persona isterica dirà senza dubbio che questi personaggi sono arrivati attraverso i muri o le finestre.
Je něco nového? Ano či ne?
Ma. c'è qualche novità?
Některá porušená písmena značí, že jeho osobnost je nevyrovnaná a může být povahy lhostejné, či dokonce netečné.
L'inclinazione e il tratto incerto di altre lettere sono espressione di teatralità che si manifesta, caratterialmente, sotto forma di indolenza.
Tak věřte či ne, ve volném čase teď tedy píšu hru.
Perciò che tu ci creda o no, nel tempo libero scrivo un dramma.
Už půl hodiny se tady na vás dívám a ještě nevím, jestli máte oči modré či fialové.
Sono seduto qui e ti guardo da mezz'ora ma non so se i tuoi occhi sono blu o viola.
Nemůžu poznat, jestli jsou modré či fialové.
Non so se siano blu o viola.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vehementní odpor Evropské centrální banky proti tomu, co je nepostradatelné pro všechny kapitalistické ekonomiky, totiž proti restrukturalizaci dluhu zkrachovalých či insolventních subjektů, dokládá přetrvávající křehkost západní bankovní soustavy.
La veemente opposizione della Banca Centrale Europea a quanto è essenziale per tutte le economie capitaliste -la ristrutturazione del debito di enti in fallimento o insolventi- è la prova della continua fragilità del sistema bancario occidentale.
Jsou tací, kteří by problém řešili posíláním čím dál levnějších úvěrů prostřednictvím veřejných kanálů - záchranných fondů, eurobondů či ECB - ze zdravého jádra eurozóny na strádající jih.
In molti risolverebbero il problema instradando sempre più credito a basso costo attraverso canali pubblici - fondi di salvataggio, eurobond o Bce - dai Paesi in salute dell'Eurozona al Sud Europa in difficoltà.
Na vybudování partnerské pozemní síly na zelené louce bohužel není čas. Tyto pokusy byly neúspěšné a arabské státy nejsou schopné či ochotné takovou silou být.
Sfortunatamente, non c'è tempo di costruire una forza militare via terra partendo dall'inizio. C'è stato un tentativo ma è fallito e gli stati arabi sono incapaci o non intenzionati a costruirne una.
V dohledné budoucnosti je realističtějším modelem Sýrie složená z enkláv či kantonů.
Una Siria di enclave o cantoni è un modello più realistico per il futuro prevedibile.
CAMBRIDGE - Velká data (big data) tvoří digitální stopy, jež za sebou zanecháváme při používání kreditních karet, mobilních telefonů či webů.
CAMBRIDGE - I big data, termine inglese che descrive voluminose raccolte di dataset, sono l'insieme delle tracce digitali che lasciamo ogni volta che usiamo carte di credito, telefoni cellulari, o il web.
Kaufmanův přístup, jehož stěžejní charakteristikou byly proslovy na senátní půdě, se kritikům ještě před několika týdny zdál bezpředmětný, či dokonce bizarní.
Anche solo poche settimana fa, l'approccio di Kaufman, che si è espresso principalmente tramite una serie di interventi al Senato, è apparso irrilevante e persino bizzarro ai critici.
LONDÝN - Téměř každý, kdo sedí ve správní radě společnosti Google, má přinejmenším jeden diplom či doktorát z informatiky nebo počítačového inženýrství.
LONDRA - Quasi tutti coloro che siedono nel consiglio di amministrazione di Google hanno almeno una laurea in informatica o in ingegneria.
V amerických představenstvech se to jen hemží lidmi s titulem MBA, zejména z Harvardu, a také firmy ve zbytku rozvinutého světa (s možnou výjimkou Německa) jako by dávaly přednost profesionálním manažerům před technickými či vědeckými talenty.
I board americani sono pieni di MBA, soprattutto di Harvard, mentre le aziende nel resto del mondo avanzato (ad eccezione forse della Germania) sembrano preferire manager professionisti al talento tecnico o scientifico.
Také jeho rozhodnutí o přijímání nových zaměstnanců budou pravděpodobně kvalitnější - nejlepší vědec či lékař koneckonců spíše než profesionální manažer pozná, kteří výzkumníci či lékaři mají největší potenciál.
Probabilmente prenderà anche decisioni migliori per le assunzioni - dopo tutto, il migliore scienziato o medico con tutta probabilità sa meglio di un manager professionista quali ricercatori o dottori hanno il potenziale maggiore.
Také jeho rozhodnutí o přijímání nových zaměstnanců budou pravděpodobně kvalitnější - nejlepší vědec či lékař koneckonců spíše než profesionální manažer pozná, kteří výzkumníci či lékaři mají největší potenciál.
Probabilmente prenderà anche decisioni migliori per le assunzioni - dopo tutto, il migliore scienziato o medico con tutta probabilità sa meglio di un manager professionista quali ricercatori o dottori hanno il potenziale maggiore.
Přesto nikdy nenavrhl rozsáhlou reformu daně z příjmu fyzických či právnických osob.
Ciò nonostante, non ha mai proposto una riforma esaustiva dell'imposta sul reddito individuale o aziendale.
Také další prezidentem jmenovaní lidé mají značný vliv na chod firem, průmyslových odvětví či celé ekonomiky.
Ma sono diverse le nomine da parte del Presidente che esercitano un'influenza considerevole sulle aziende, le industrie o tutta l'economia.
Případně by trh mohl získat podporu ze strany amerického Federálního rezervního systému, Čínské lidové banky (PBC) nebo i obou institucí - či dokonce nějaké jiné organizace.
Altrimenti, la Federal Reserve americana oppure la People's Bank of China (Pbc), oppure entrambi - o qualche altro organismo - potrebbero sostenere il mercato.
Pokrok při naplňování národních priorit, jako je upevňování míru, rozšiřování přístupu ke spravedlnosti či zvyšování bezpečnosti, se monitoruje lokálně.
I progressi nel raggiungimento delle priorità nazionali, quali il consolidamento della pace, l'ampliamento dell'accesso alla giustizia, o l'aumento della sicurezza sono monitorati a livello locale.