čí | i | Č | č

či čeština

Překlad či rusky

Jak se rusky řekne či?

či čeština » ruština

или
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady či rusky v příkladech

Jak přeložit či do ruštiny?

Jednoduché věty

Je zajímavé, či je to auto.
Интересно, чья это машина.

Citáty z filmových titulků

Za posláními, která tak či onak zahrnují odstraňování bolesti.
Призванию, которое так или иначе облегчает человеческую боль.
Čarodějnicí či černokněžníkem se člověk stal podpisem zapovězené smlouvy s Ďáblem. Pročež byl upálen u kůlu.
Ведьмы же считались внебрачными детьми Сатаны, за что и сжигались на кострах.
Hysterická osoba bude nepochybně tvrdit, že k ní ona celebrita přichází stěnou či oknem.
Истеричка будет утверждать, что мировое светило проникло к ней через окно или стену.
Je něco nového? Ano či ne?
Другие вести - есть или нет?
Uvidíme, jestli jste se spletl či ne.
Мы посмотрим, ошиблись ли вы.
Jsou jako amulety z Afriky či Oceánie.
Хотя все они христианские, нам кажется, что эти амулеты пришли из диких поселений африки и океании.
Snaží se tak či onak vytáhnout z Wynanta prachy.
Пытается так или иначе вытрясти деньги с Винанта.
Koneckonců, můžu se podívat na hezkou dívku, či ne?
После всего, я смогу полюбоваться этой красотой, а?
Tak či onak, kam mohou jít dvě ženy samy?
И потом, куда пойти одиноким женщинам?
Ano, je to legrační, že všechno vypadá tak či onak podle toho, jak se cítíš.
Да, забавно, и ведь так вышло из-за твоего взгляда на вещи. - Что?
Všude a odevšad vedou schody, stoupající strmě jako žebříky, či sestupující do temných páchnoucích propastí a všude řady schodů, ze kterých čiší špína a vlhkost.
Повсюду крутые лестницы, ведущие к вонючим подвалам, кишащим паразитами и покрытым плесенью.
Či s vámi vzlétnu do větví?
Или на дереве, как вы.
Ať sluha či pán. - Opravdu?
И для рабов, и для знати.
Daně neúměrné, práce otrocká, místo mzdy nůž či provaz.
Огромные пошлины, адский труд, и все это - нож в спину, дубина или плеть.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Podobné požadavky se ozývaly po celé Evropě, kde v čele protinacistického či antifašistického odboje často stáli levičáci nebo i komunisté, zatímco předváleční konzervativci byli mnohdy ušpinění kolaborací s fašistickými režimy.
Аналогичные требования были слышны по всей Европе, где во главе антинацистских или антифашистских сопротивлении часто стояли левые, или действительно Коммунисты, и довоенные консерваторы часто были запятнаны сотрудничеством с фашистскими режимами.
Při každém železničním neštěstí či havárii letadla teď jako první padne podezření na teroristický čin.
В любом железнодорожном происшествии или случае падения самолета сначала подозревают террористический акт.
Ebanovo mlčení v posledních letech nevycházelo pouze z jeho rozčarování z izraelské politiky či z jeho slábnoucího zdraví.
Молчание Эбена в последние годы его жизни являлось не только результатом его разочарования политикой Израиля или его пошатнувшимся здоровьем.
Běžný obyvatel Saúdské Arábie tuto iniciativu považuje za zradu či za předehru nové potupy Arabů.
Для простых граждан Саудовской Аравии это предложение выглядит или как предательство, или как прелюдия к новому унижению арабов.
Právě naopak. Rozšíření smétá obavy - ať už skutečné či smyšlené - početných rusky mluvících menšin, které dnes žijí mimo Rusko v bývalých sovětských republikách.
Скорее наоборот, расширение устраняет реальную или воображаемую тревогу, связанную с ситуацией вокруг многочисленного русскоязычного населения, проживающего за пределами России на территории бывшего СССР.
Nové pastviny či zemědělská půda se tudíž rychle opouštějí, bez vyhlídky na obnovu původního pralesa a jeho jedinečných ekosystémů.
В результате новые пастбища и пахотные земли вскоре оставляются без всякой перспективы на восстановление первоначальных лесов и их уникальных экосистем.
Když ropné firmy v Nigérii či jinde spáchají něco nekalého, ochrání je moc jejich domovských zemí.
Когда нефтедобывающие компании ведут себя ненадлежащим образом в Нигерии или в другой стране, они защищены властями своих стран.
Problém volební účasti zčásti odráží frustraci ze současného stavu EU a také dojem lidí, že hlasováním mohou tím či oním směrem vyvíjet jen malý tlak.
Проблема низкой явки избирателей частично отражает их разочарование в нынешнем положении дел в Евросоюзе, а также мнение людей о том, что они могут оказать небольшое влияние, отдав свой голос.
Věrnost libře neznamená, že se stavíme proti euru či že doufáme v jeho neúspěch.
Сохранение фунта не означает создания препятствий Евро или надежды на его провал.
Je propastný rozdíl mezi smluvně vázaným sdružením národních států a jednolitým útvarem, ať jej nazýváme státem, či nikoliv, který má vlastní právní subjektivitu a odvozuje své pravomoci z vlastní ústavy.
Между группой национальных государств, объединённых договором, и целым, назовёте Вы это страной или нет, со своей самобытностью, корень которой в своей конституции, - целая пропасть различий.
Bylo by přehnané očekávat, že tyto nové fiskální instituce budou v brzké budoucnosti stejně významné či mocné jako centrální banky.
Не следует ожидать, по крайней мере в самое ближайшее время, что эти финансовые учреждения будут играть такую же важную роль или будут обладать такими же полномочиями, как центральные банки.
Celá řada problémů přitom zůstává nedořešena: například vztahy mezi Srbskem a Černou Horou či status Kosova (nemluvě o provincii Vojvodina na severu Srbska).
Целый набор проблем остается не решенным: отношения между Сербией и Монтенегро и статус Косово (не упоминая северную провинцию Сербии, Войводина).
Nejklíčovějším aspektem není jakýkoliv vzestup či pokles emisí, nýbrž otázka, jak velkému poškození klimatu se můžeme vyhnout.
Наиболее важный вопрос заключается не в каком-либо увеличении или уменьшении выбросов. Вопрос заключается в том, какой ущерб от климата мы можем избежать.
Povrch bez ledu pohltí více tepla ze slunce než s pokrývkou sněhu či ledu.
Свободная ото льда поверхность впитывает больше тепла от солнца, чем когда она покрыта снегом и льдом.