letý | letmo | mletý | litý

letmý čeština

Překlad letmý anglicky

Jak se anglicky řekne letmý?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Příklady letmý anglicky v příkladech

Jak přeložit letmý do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Jeden letmý pohled a všechno je mi známo.
One glance and everything is revealed.
Letmý pohled na ztracený svět nevinnosti.
A fleeting glimpse into the lost world of innocence.
Tvé oči se vrátily z despotické krajiny,. kde nikdo nikdy nevěděl, co je to letmý pohled.
Your eyes have returned from a despotic land where no one has known the meaning of a glance.
V těch dávných časech v těch dávných dobách i letmý pohled na na kousek punčošky pohoršení budil.
In olden days a glimpse of stocking was looked on as something shocking-- Stocking! Where would you put stockings?
Mohl to být jen letmý pohled.
Oh, it could only have been a fleeting glimpse.
Letmý polibek na karmínové rty či snad na saténovou líc a pojedu šnečí rychlostí, čestné slovo.
One little kiss on those ruby lips or even on that satin cheek and I drive at a snail's pace, word of honor.
Stačí jen letmý pohled a hned bys na ní skočil.
You want to grab her the momentyou see her!
Chápete. Proč prostě neřekneme, že jste onoho muže viděl na krátký, letmý okamžik, během něhož se většinou rychle pohyboval.
Would you say that you saw this man a short time and it moved quickly?
Zbožňuji ten letmý dotek.
It enchants that slight contact to me.
Jen letmý pohled a je mi jasné, že se o ty mince někdo pěkně staral.
Just a cursory look at these coins. tells me they're in fair condition.
Nezasloužil ani letmý pohled.
He didn't deserve even a second glance.
Věř mi. Jen letmý dotek.
Trust me, just a little touch.
Stačí letmý pohled do vaší duše.
Enough for a glimpse into your soul.
Rád bych, aby lidé viděli letmý náznak ženy pod sutanou.
I really love people to get a glimpse of the woman underneath the cassock.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Indický příklad nám ale poskytuje letmý pohled na to, co by svět mohl dokázat společně.
But India's example also provides a glimpse of what the world could achieve collectively.
Letmý pohled do japonského tisku nebo i do knih naskládaných do vysokých komínků v japonských knihkupectvích ukazuje, jak vyděšení dnes Japonci jsou.
A cursory glance at the Japanese press, or even the kind of books piled high in Japanese bookstores, shows just how frightened the Japanese are.
Letmý pohled na tichý vztek čínského obyvatelstva probudil v Japonsku potřebu všeobjímající regionální strategie.
A glimpse of the silent rage of China's populace has awakened Japan to the need for a comprehensive regional strategy.
NEW YORK - Už letmý pohled na veřejné finance Egypta odhalí znepokojivý fakt: úrok, který země platí ze svých zahraničních půjček, převyšuje úhrn tamního rozpočtu pro oblasti školství, zdravotnictví a bytové výstavby.
NEW YORK - A glance at Egypt's public finances reveals a disturbing fact: the interest that the country pays on its foreign loans is larger than its budget for education, healthcare, and housing combined.
Důkazem budiž i jen letmý pohled na ekonomickou transformaci kupříkladu Irska nebo Spanělska od okamžiku, kdy se staly členy EU.
One look at the economic transformation of, say, Ireland or Spain since they joined the Union suffices to drive home this point.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...