mošt | mot | post | moût

Most francouzština

Most

Překlad Most překlad

Jak z francouzštiny přeložit Most?

Most francouzština » čeština

Most

most čeština

Překlad Most francouzsky

Jak se francouzsky řekne Most?

most čeština » francouzština

pont passerelle

Most čeština » francouzština

Pont Most

Příklady Most francouzsky v příkladech

Jak přeložit Most do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Jen co Hutter přešel most, zmocnily se ho podivné představy, o nichž mi často vyprávěl.
Dès qu'Hutter eut franchit le pont, les visions troublantes dont j'ai souvent parlé allèrent à sa rencontre.
Most je zaplavený.
Un pont écroulé.
Na cestě spadl most, slečno. Musíme objížďkou.
Le pont s'est écroulé.
Následujte mne na most.
Suivez-moi au pont.
Připravte se spustit most!
Attendez qu'on descende le pont-levis!
Uvidíš Tower v Londýně, kde bydlely princezny, a londýnský most.
Je te montrerai la tour de Londres. le fameux pont.
A je ten most padací?
Est-ce qu'on y dansera en rond?
Nebo tunel nebo most?
Un tunnel.
S věkem se Iepším. jestli chceš BrookIynský most, řekni si. Když na něj nebudu mít, ukradnu ho.
Vous aurez tout ce que vous pouvez désirer.
A padací most a vysoká, temná věž.
Et une grande tour toute sombre. Et des remparts!
Tudy dolů pod most!
Par là, sous la voûte du pont!
Každý most a cesta stála hodně peněz a měla by produkovat nějaký příjem.
Chaque pont et chaque route a un coût de production, mais ils auront aussi un profit!
Hollandův tunel, Washingtonův most.
Holland Tunnel, Washington Bridge.
Pozor na Washingtonův most.
Fais gaffe à Washington Bridge.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nahradí-li tento plyn uhlí, může posloužit jako užitečný most k nízkouhlíkové budoucnosti.
Si le gaz venait à remplacer le charbon, ce premier pourrait constituer une voie efficace vers un avenir à faible empreinte carbone.
Tato země se obrazně řečeno nachází na pomezí modernosti a tradice, sekularismu a islámu i demokracie a tyranie a jako taková navíc představuje skutečný fyzický most mezi Východem a Západem.
Symboliquement située entre modernité et tradition, laïcité et islam, démocratie et tyrannie, la Turquie est aussi physiquement un pont entre l'orient et l'occident.
Díky tomu představuje důležitý most mezi naší moderní ekonomikou, která se silně spoléhá na fosilní paliva s vysokým obsahem uhlíku, a budoucností, v níž budou emise CO2 podstatně nižší.
Ce faisant, elle fournit un pont important entre notre économie moderne, qui compte beaucoup sur les combustibles fossiles à forte intensité en carbone et un avenir dans lequel les émissions de CO2 sont considérablement réduites.
Pod projíždějícím vlakem se zřítil most přes řeku Dee, jehož konstrukce z litého a tepaného železa navazovala na běžnou dobovou praxi, a způsobil smrt všech cestujících.
En 1847, le réseau ferroviaire britannique a essuyé sa première catastrophe à Chester en Angleterre.
Řeku Tay ve skotském městě Dundee překlenul roku 1879 nejdelší most na světě.
L'enquête a montré que sa structure, la plus longue de ce type, dépassait les capacités techniques de l'époque en matière de pont ferroviaire.
Došlo tedy k tomu, že most přes Tay podlehl vichřici a ta jej strhla z pilířů.
Mais la force du vent avait été grossièrement sous-estimée et la construction n'avait pas été soignée.
Most byl poměrně nového typu, známého jako konzolový, který se tehdy dostal do módy.
En 1907, un pont avec une longueur de travée jamais atteinte jusque là était construit au-dessus du St Laurent, près de la ville de Québec au Canada.
Roku 1940 byl ve státě Washington otevřen třetí nejdelší visutý most na světě.
Bien qu'à peine plus long que le pont du même type qui enjambait la rivière Forth prés d'Edimbourg en Ecosse qui avait été une réussite, le pont Québec a été tellement mal conçu qu'il s'est effondré avant même d'être achevé.
Čtyři měsíce po otevření most zničily větry, a to způsobem, který konstruktéři naprosto neočekávali.
Avec sa structure élancée, le pont de Tacoma était à la pointe de la technologie en matière de génie civil.
Elegantní most pro pěší se nečekaně začal nadměrně kymácet pod kroky chodců a jeho používání bylo považováno za příliš nebezpečné.
En 2000 à Londres, seulement trois jours après une inauguration très attendue, le pont piétonnier du Millénaire au-dessus de la Tamise a dû être fermé à cause d'un phénomène imprévu.
Stavět nový most podle známého modelu může vést k samolibosti.
Un regard historique sur la construction des ponts et sur d'autres domaines techniques appelle à la vigilance quant au comportement humain.
Mostním typem, jehož možnosti jsou v současnosti nejvíc napínány, a to daleko za hranicemi jeho původně zamýšleného využití, je most zavěšený.
D'où un paradoxe : le succès engendre l'échec et l'échec pousse au succès.
Společné instituce jsou zapotřebí k tomu, aby zajistily ochranu zájmů všech států EU a aby fungovaly jako most mezi eurozónou a ostatními členskými zeměmi.
Les institutions communes sont nécessaires pour faire en sorte que les intérêts de tous les pays de l'UE soient protégés, et pour servir de passerelle entre les états membres de la zone euro et ceux qui n'y appartiennent pas.
Ombudsman funguje jako most mezi úřady a lidmi, který se snaží urovnávat konflikty mezi státními orgány a občany.
Le médiateur sert de passerelle entre les autorités et le peuple; il s'efforce de résoudre les conflits qui opposent les organes de l'Etat aux citoyens.

Možná hledáte...