PEN | Owen | onen | Opel

open francouzština

Význam open význam

Co v francouzštině znamená open?

open

(Canada) (Familier) (Anglicisme) Ouvert (d’esprit). (Sport) Qualifie une compétition ouverte aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs.  Un tournoi open.

open

Compétition ouverte aux amateurs comme aux professionnels.  Un open de tennis, de badminton, de cyclisme.

Příklady open příklady

Jak se v francouzštině používá open?

Citáty z filmových titulků

Mme Moore revient sur le Rawalpindi le 12 mai et votre retour est open.
Paní Mooreová se vrací zpět z Rawalpindi v květnu, dvanáctého, a váš návrat není omezen.
Il a gagné l'Open d'Akron. Fais pas le con.
Ten chlápek vyhrál Akron Open, Vincente.
Il n'y a pas d'Open d'Akron.
Nic takového není.
Open Wide, maintenant.
Teď otevři pořádně.
J'aimerais un billet open car je dois faire des arrêts dans le Midwest.
Chci časově neomezenou letenku, abych mohl cestu zpět přerušit.
Tu devrais participer au Waterbury Open.
Měl bys hrát při zítřejším turnaji ve Waterbury.
Bienvenus au Waterbury Open.
Vítejte u turnaje ve Waterbury.
Au moins, il y a open bar.
Ještě, že je tady bar.
Et qu'est-ce que l'Open Source?
A, co je to Open Source?
C'était l'opportunité de faire quelque chose de mieux que ce qu'avait fait Sun avec l'Open Source et Linux.
To byla šance dělat opravdu něco lepšího, než co dělal Sun kolem open source a Linuxu.
Et Netscape a utilisé l'open source essentiellement comme un moyen de combattre Microsoft, qui distribuait Internet Explorer, mais ne donnait le code source à personne, ne collaborait pas avec d'autres entreprises.
A Netscape šel do open source v podstatě proto, aby mohl konkurovat Microsoftu, který sice poskytoval Internet Explorer, ale nedal nikomu zdrojové kódy, čímž znemožnil firmám spolupracovat.
Ça a été le début de l'Open Source.
To byl začátek open source.
Le mouvement Open Source, s'intéresse aux avantages pratiques, que vous obtenez en ayant une communauté d'utilisateurs qui peuvent coopérer en échangeant et améliorant des logiciels.
Hnutí open source se zaměřuje na praktické výhody které můžete získat tím, že máte komunitu uživatelů kteří mohou spolupracovat na výměne a vylepšování softwaru.
Les raisons pour lesquels ma vision est différente, est que je suis dans le mouvement des logiciels libres plutôt que dans le mouvement Open Source, Je crois qu'il a quelque chose de plus important à soutenir.
Důvody, proč je můj pohled jiný, když se angažuji v hnutí svobodného softwaru raději než v hnutí open source, jsou ty, že věřím, že je tu něco důležitějšího stake.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Il y a six ans, les organisations que nous présidons, l'Open Society Institute et la Banque mondiale - ont uni leurs forces pour créer le Fonds pour l'éducation des Roms.
Před šesti lety spojily organizace, které jsme vedli - institut Open Society a Světová banka -, síly a založily Fond pro vzdělávání Romů.
J'ai examiné cette question au niveau de la Réserve fédérale américaine dont l'organe de décision, le Federal Open Market Committee (FOMC), est constitué de sept hauts fonctionnaires de Washington et de cinq présidents des banques fédérales régionales.
Otázkou regionální zaujatosti jsem zkoumala u amerického Federálního rezervního úřadu, jehož orgán pro správu měnové politiky, Federální výbor pro otevřený trh (FOMC) sestává ze sedmi úředníků z Washingtonu a pěti úředníků z regionálních poboček.
Une autre question cruciale, qui fera l'objet du prochain rapport du groupe, concerne les nouveaux modes de prestation de l'éducation, tels que les cours en ligne ouverts à tous (Massive Open Online Courses - MOOC).
Další klíčová otázka - a je to i téma příští zprávy skupiny - se týká nových způsobů zajišťování vzdělání, jako jsou Hromadné otevřené onlinové kurzy (MOOC).
L' Open Society Institute (OSI) s'est engagé à hauteur de 2 millions de dollars pour aider le gouvernement à fermer un établissement pour les handicapés mentaux.
Institut Open Society věnoval vládě více než 2 miliony dolarů na pomoc při uzavření jednoho velkého ústavu pro lidi s duševním postižením.
C'est pour cela que j'ai créé récemment l'Open Society Initiative for Europe (OSIFE).
Za tímto účelem jsem nedávno založil Iniciativu Open Society pro Evropu (OSIFE).
En tant que fondateurs des plus grandes plates-formes médias open-source - Wikipedia et Connexions -, nous avons tous deux étés accusés d'être des rêveurs.
Coby zakladatelé dvou celosvětově největších mediálních platforem s otevřeným zdrojem - Wikipedie a Connexions - jsme oba obviňováni, že jsme snílci.
J'ai créé des fondations Open Society dans tous les pays de l'ex Union Soviétique.
Já jsem ve všech zemích bývalého Sovětského svazu založil nadace Open Society Fund.
Comme le montre un nouveau rapport de l'Open Society Justice Initiative, la police se trompe de cible et se prive des collaborateurs dont elle pourrait disposer au sein des communautés ethniques qu'elle importune.
Jak ukazuje nová zpráva Iniciativy za spravedlnost při institutu Open Society, zaměřováním pozornosti na etnické menšiny si policie odcizuje právě ty lidi, na jejichž spolupráci a informacích je závislá.

open čeština

Příklady open francouzsky v příkladech

Jak přeložit open do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Ten chlápek vyhrál Akron Open, Vincente.
Il a gagné l'Open d'Akron. Fais pas le con.
Hej, hej, open!
Ouvrez la bouche!
Chestnuts roasting on an open fire Jasně, je to, uh. vážně parádní.
Oui. c'est très joli.
Otevřít! Open.
Ouvre!
A, co je to Open Source?
Et qu'est-ce que l'Open Source?
To byla šance dělat opravdu něco lepšího, než co dělal Sun kolem open source a Linuxu.
C'était l'opportunité de faire quelque chose de mieux que ce qu'avait fait Sun avec l'Open Source et Linux.
A Netscape šel do open source v podstatě proto, aby mohl konkurovat Microsoftu, který sice poskytoval Internet Explorer, ale nedal nikomu zdrojové kódy, čímž znemožnil firmám spolupracovat.
Et Netscape a utilisé l'open source essentiellement comme un moyen de combattre Microsoft, qui distribuait Internet Explorer, mais ne donnait le code source à personne, ne collaborait pas avec d'autres entreprises.
To byl začátek open source.
Ça a été le début de l'Open Source.
Hnutí open source se zaměřuje na praktické výhody které můžete získat tím, že máte komunitu uživatelů kteří mohou spolupracovat na výměne a vylepšování softwaru.
Le mouvement Open Source, s'intéresse aux avantages pratiques, que vous obtenez en ayant une communauté d'utilisateurs qui peuvent coopérer en échangeant et améliorant des logiciels.
Důvody, proč je můj pohled jiný, když se angažuji v hnutí svobodného softwaru raději než v hnutí open source, jsou ty, že věřím, že je tu něco důležitějšího stake.
Les raisons pour lesquels ma vision est différente, est que je suis dans le mouvement des logiciels libres plutôt que dans le mouvement Open Source, Je crois qu'il a quelque chose de plus important à soutenir.
Open source není komunismu, protože lidi k ničemu nenutí.
L'Open source n'est pas du communisme parce qu'il ne force pas les gens.
If I open the door. are you ready?
Si j'ouvre la porte. êtes-vous prêts?
Dokonce ji má podepsanou všemi hráči loňského U.S. Open.
Tous les joueurs de l'US Open l'avaient signé l'an dernier.
Dnes je Open House, takže prodávali květiny.
C'est portes ouvertes aujourd'hui, et ils vendaient des fleurs.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeho návrh obsahuje rovněž důležité ustanovení na podporu open-source výzkumu, které by posunulo současný výzkumný model od tajnůstkářství ke sdílení informací.
Ce projet inclut également une disposition importante destinée à encourager la recherche ouverte, ce qui orienterait le modèle actuel de la recherche vers le partage plutôt que le secret.
George Soros, nesmírně úspěšný investor, použil velkou část svého vlastního majetku ke zřízení Open Society Institute, který pomáhá upevňovat demokratickou revoluci ve střední a východní Evropě a prosazovat lidská práva po celém světě.
Il a construit un empire fondé sur la technologie, les programmes informatiques et la téléphonie mobile. Il a créé une fondation dont l'objectif principal est d'améliorer les normes de gouvernance en Afrique.
Před šesti lety spojily organizace, které jsme vedli - institut Open Society a Světová banka -, síly a založily Fond pro vzdělávání Romů.
Il y a six ans, les organisations que nous présidons, l'Open Society Institute et la Banque mondiale - ont uni leurs forces pour créer le Fonds pour l'éducation des Roms.
Počet otevřených kontraktů (open interest) činil 355, s nominální hodnotou 355 milionů eur.
Récemment, l'intérêt ouvert a été de 355 contrats, d'une valeur notionnelle de 355 millions d'euros.
Institut Open Society věnoval vládě více než 2 miliony dolarů na pomoc při uzavření jednoho velkého ústavu pro lidi s duševním postižením.
L' Open Society Institute (OSI) s'est engagé à hauteur de 2 millions de dollars pour aider le gouvernement à fermer un établissement pour les handicapés mentaux.
Za tímto účelem jsem nedávno založil Iniciativu Open Society pro Evropu (OSIFE).
C'est pour cela que j'ai créé récemment l'Open Society Initiative for Europe (OSIFE).
Já jsem ve všech zemích bývalého Sovětského svazu založil nadace Open Society Fund.
J'ai créé des fondations Open Society dans tous les pays de l'ex Union Soviétique.
Jak ukazuje nová zpráva Iniciativy za spravedlnost při institutu Open Society, zaměřováním pozornosti na etnické menšiny si policie odcizuje právě ty lidi, na jejichž spolupráci a informacích je závislá.
Comme le montre un nouveau rapport de l'Open Society Justice Initiative, la police se trompe de cible et se prive des collaborateurs dont elle pourrait disposer au sein des communautés ethniques qu'elle importune.
Prezident Světové banky a ředitel Open Society Institute se na tomto místě zamýšlejí nad problémy, na něž je potřeba se zaměřit.
Le président de la Banque Mondiale et le président de l'OSI aborderont les problèmes à l'ordre du jour.

Možná hledáte...