napodobenina čeština

Překlad napodobenina italsky

Jak se italsky řekne napodobenina?
Doporučujeme...Italiano per economistiKoupit booktook.cz »

Příklady napodobenina italsky v příkladech

Jak přeložit napodobenina do italštiny?

Citáty z filmových titulků

O tom není pochyb, perfektní napodobenina!
Nessun dubbio: la contraffazione è perfetta.
Tohle je jen napodobenina života.
Questo è solo un simulacro di vita.
Pak jsem rozhodně dobrá napodobenina.
Beh, allora ne sto facendo una buona imitazione.
Má drahá, jsi jako napodobenina své babičky.
Cara, sei tutta tua nonna!
Díky velké reklamě a nižší prodejní ceně vytlačila tato napodobenina fenwické víno z amerického trhu.
Spalleggiato da un'ampia pubblicità e venduto a prezzo stracciato questa imitazione cacciò presto il Pinot Fenwick dal mercato americano.
Docela dobrá napodobenina, ne?
Esattamente uguale.
Napodobenina George Chakirise.
Il cantante del locale.
Tato napodobenina uranu je stejná jako tablety v palivových tyčích.
Questo uranio è l'esatta copia dellebarrette usate nel reattore.
To byla napodobenina, že jo?
Era un'imitazione, vero?
Neuvěřitelná vesmírná napodobenina dokonale časované bomby.
L'equivalente interstellare del geyser terrestre Old Faithful.
Je to jen jejich napodobenina.
Solo un'imitazione.
Myslím že se naučil že život je napodobenina umění.
Suppongo che lui abbia imparato che la vita imita l'arte, dopotutto.
A já vám povídám. dejte to někomu kdo to nepozná, protože je to napodobenina.
Affibbialo a un incompetente, è una patacca.
Napodobenina? Jak to víte?
Come sai che è una patacca?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Jazykový průvodce a konverzace: italštinaKoupit booktook.cz »