eng | Inge | Ente | Egge

Enge němčina

průliv

Význam Enge význam

Co v němčině znamená Enge?

Enge

těsnost Mangel an Raum Es herrschte bedrückende Enge. schmaler Streifen von Land oder Wasser, Pass Das Boot musste durch eine Enge geleitet werden.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Enge překlad

Jak z němčiny přeložit Enge?

Enge němčina » čeština

průliv úžina těsnost krk

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Enge?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Enge příklady

Jak se v němčině používá Enge?

Citáty z filmových titulků

Ihr habt sie in die Enge getrieben?
Už ji někdo chytil?
Wenn ich in die Enge getrieben werde, schieße ich mir den Weg frei.
Když se dostanu do úzkých, prostřílím se ven. Tak čeho?
All die Tiere, die ich in die Enge getrieben habe jetzt weiß ich, wie sie sich gefühlt haben müssen.
Všechna ta zvířata, která jsem zahnal do úzkých. Teď už vím, jak se cítila.
Meine enge Verbindung zu Rechtsanwälten ließ mich verrohen.
Hodně se stýkám s právníky, asi jsem zhrubl.
Ach, Miss Hopper, stimmt es, dass Sie enge Freundinnen sind und mit Mrs. Garrett früher ein Zimmer teilten?
Slečno Hooperová, není pravda, že už se léta přátelíte s paní Garrettovou, a před její svatbou - jste s ní i bydlela?
Besonders jetzt, wo du in die Enge getrieben bist.
I teď, když jsi zahnaná do kouta.
Ich bin nicht in die Enge getrieben.
Nejsem v koutě.
Du wirst mich nie in die Enge treiben oder mir Angst einjagen.
Ty mě do kouta nezaženeš.
Er wird Sie den Lords als enge Freunde von Junius vorstellen.
Seznámí vás s Lordovými jako blízké Juniusovy přátele.
Es gehört mehr zu einem Gentleman als ein Paar enge Hosen.
Být džentlmen znamená víc, než mít slušný oblek.
Ihre Freundschaft mit Margo, Ihre tiefe, enge Freundschaft.
Vaše přátelství s Margo, vaše hluboké, ryzí přátelství.
Sowas ist oft die Grundlage für eine lange, enge Freundschaft.
Oh, ano, jistě. Tyto záležitosti jsou často základem pro velmi dlouhé a silné přátelství.
Das Schlimmste, was es gibt, außer Schlangen, Ratten und Kommunisten. sind enge Räume.
To nejhorší, co na světě existuje, kromě hadů, krys a komunistů. jsou uzavřené prostory.
Der Verteidiger versucht, mit überflüssigen Fragen den Zeugen in die Enge zu treiben!
Protestuji proti otravování svědka kvůli této relativně bezvýznamné věci.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Wir können uns die enge Vorstellung von zwei Europas - dem der Betuchten und dem der Habenichtse, dem der Auserwählten und dem der Ausgestoßenen - nie wieder leisten.
Už nikdy si nemůžeme dovolit žít s úzkoprsou představou dvou Evrop, poloviny majetné a poloviny nemajetné, těch uvnitř a těch venku.
Hierbei geht es um eine andere, analytischere Ebene nachrichtendienstlicher Tätigkeit, bei der eine enge Zusammenarbeit einen wesentlichen zusätzlichen Nutzen bietet.
Toto je jiná, analytičtější úroveň zpravodajské činnosti, kde těsná spolupráce znamená značnou přidanou hodnotu.
Die Stämme der Asir-Region haben eine durchwachsende Identität, weil sie enge Beziehungen zu den jemenitischen Stämmen unterhalten. Sie fühlen sich sowohl vom politischen wie auch vom wirtschaftlichen Zentrum ausgegrenzt.
Kmeny regionu Asír, jež vzhledem ke své blízkosti k jemenským kmenům vnímají vlastní identitu vícevrstevně, se cítí odcizeni jak politickému, tak hospodářskému centru.
Er gefährdet nur die ethnisch enge und religiös intolerante Struktur des Regimes.
Ohrožuje pouze etnicky úzkoprsou a nábožensky netolerantní strukturu režimu.
Skeptische europäische Alliierte werden dadurch besänftigt, dass die USA eine enge Konsultation zusichern.
Skeptické evropské spojence Amerika uklidňuje přísliby úzkých konzultací.
Sie sind am effektivsten, wenn sie politisch legitime Aufgaben erfüllten, die über die enge wirtschaftliche Kalkulation hinausgingen: soziale Entwicklung, nationale Sicherheit oder die Bekämpfung von Krankheiten.
Nejefektivnější byly státy při prosazování politicky legitimních cílů, které přesahují úzký ekonomický výpočet: sociální rozvoj, národní bezpečnost, boj s nemocemi.
In der Tat ist ein deutlicher Einbruch zu erwarten, obwohl zwischen der Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes und der Realwirtschaft bisher keine enge Korrelation herrschte.
Ačkoliv mezi výkonem čínského akciového trhu a výkonem reálné ekonomiky země není úzká souvztažnost, značné zpomalení skutečně probíhá.
Die Agenturen, die bahnbrechende Innovationen voran treiben könnten, werden durch enge Haushalte gebremst.
Napjaté rozpočty omezují instituce, které by mohly táhnout vpřed průlomové inovace.
Geld trägt dazu bei, aber das tun andere Dinge wie enge zwischenmenschliche Beziehungen, Akte der Nächstenliebe, fesselnde Interessen und die Chance, in einer freien, ethischen und gut regierten demokratischen Gesellschaft zu leben, auch.
Peníze pomáhají, ale stejně tak pomáhají i další věci, jako jsou blízké mezilidské vztahy, projevy laskavosti, poutavé zájmy a příležitost žít ve svobodné, etické a dobře řízené demokratické společnosti.
Der zweite Arab Human Development Report aus dem Jahr 2003 unterstreicht die enge Beziehung zwischen den Defiziten im Bildungswesen der arabischen Welt und ihrem Demokratiemangel.
Druhá Zpráva o lidském rozvoji v arabských zemích, vydaná v roce 2003, klade důraz na vztah mezi nedostatky školství v arabském světě a nerozvinutostí tamní demokracie.
Überdies wird eine enge Zusammenarbeit mit nationalen Aufsichtsbehörden in diesem Rahmenwerk verankert.
Do tohoto rámce bude zapracována úzká spolupráce s národními dohledovými orgány.
Hier ist eine enge zivile Kooperation wichtig, für die Europa gut gerüstet ist.
Zde je důležitá úzká spolupráce občanů, pro niž má Evropa dobré předpoklady.
Man sagt, sie habe eine enge Beziehung zum Präsidenten und seiner Familie.
Proslýchá se, že má úzké vazby na prezidenta a jeho rodinu.
Wir verfügen heute über die technologische Infrastruktur, um einen Großteil der berufsrelevanten Informationen zu den Mitarbeitern zu bringen, und ihnen dennoch eine enge Zusammenarbeit mit ihrem Unternehmen zu ermöglichen.
Dnes disponujeme technologickou infrastrukturou, která dokáže dopravit většinu informací souvisejících s prací k zaměstnancům a zároveň jim umožnit, aby úzce spolupracovali.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

eng