Zlín | Blei | plž | mlž

blíž čeština

Překlad blíž německy

Jak se německy řekne blíž?

blíž čeština » němčina

näher
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blíž německy v příkladech

Jak přeložit blíž do němčiny?

Jednoduché věty

Posuň si židli blíž k ohni.
Rückt mit dem Stuhl näher zum Feuer hin.

Citáty z filmových titulků

Vím, že v otevřeném prostoru se zvuk ztrácí, ale můžeme hosty posadit blíž.
Ich weiß, dass Ton im Freien verloren geht wir könnten die Gäste aber näher heranholen.
Byl pořád blíž.
Er kam immer näher.
A ten obličej, co jste viděla ve snu. Říkáte, že byl pořád blíž?
Und das Gesicht, das Sie im Traum sahen. sie sagen, es kam immer näher?
A teď zpátky k těm vaším očím. Vadilo by vám, kdybych se naklonil trochu blíž, abych je viděl?
Aber um auf Ihre Augen zurückzukommen, dürfte ich wohl näher kommen, um sie besser zu sehen?
A k večeru se ještě ochladí, takže si možná přisednu ještě blíž.
Es wird kälter, wenn es später wird und ich werde näher zu Ihnen rücken müssen, wenn ich fröstele.
Dostala jsem se blíž, abych se mohla smát hlasitěji.
Ich kam ihm näher, um lauter lachen zu können.
Pojď blíž.
Dann komm näher.
Pojeď blíž.
Nach Backbord, Mann.
Kouzelný duchu zrcadla. pojď ke mně blíž. a z hlubin tmy vystup a sám teď zjev se mi.
Geist meines Spiegels, in der Unendlichkeit, höre mich. Durch Sturm und Nacht beschwöre ich.
Ať přistoupí blíž.
Lasst ihn näher kommen.
Jsem za vámi. - Pojďte blíž.
Noch näher.
Jdi blíž k telefonu.
Gehen Sie doch näher ran.
Pojďte blíž.
Na, vorwärts.
Podívejte! Smaragdové město je blíž a blíž!
Schaut, die Smaragdstadt ist näher und schöner denn je!
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tímto postupem dnes přinutí ceny k posunu blíž k základním hodnotám.
Dadurch drücken sie die Preise heute fast auf ein ausgeglichenes Niveau.
Konec této vážné celosvětové recese bude tedy na konci letošního roku blíž než teď, oživení nebude ve vyspělých ekonomikách robustní, ale spíše mdlé a hrozí sílící riziko recese se dvěma propady.
Daher wird das Ende dieser schweren globalen Rezession Ende des Jahres näher sein, als es das jetzt ist, der Aufschwung wird in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften eher schwach als stabil ausfallen, und es besteht das Risiko eines weiteren Rückfalls.
Co je ještě horší, způsob, jímž pak tito lidé jednají, má sklon nás postrkovat blíž k Huntingtonovu scénáři zlého snu.
Noch schlimmer ist, dass die Art, wie diese Menschen agieren, uns dem Albtraum-Szenario Huntingtons näherbringt.
Představitelé blokového myšlení na obou stranách poskytují pomoc a útěchu svým protějškům na druhé straně a s každou výměnou nás strhávají blíž k propasti.
Blockdenker auf der einen Seite unterstützen und ermutigen Blockdenker auf der anderen Seite und mit jedem Austausch bringen sie uns näher an den Abgrund.
PRINCETON - Spojené státy jsou na vzestupu, Evropa se stabilizuje a obě entity k sobě mají stále blíž.
PRINCETON - Die Vereinigten Staaten sind im Aufwind, Europa stabilisiert sich, und beide nähern sich einander an.
Zadruhé, Smlouva posiluje demokratičnost EU a přináší vládu blíž občanům Evropy.
Zweitens: Der Vertrag macht die EU demokratischer und bringt die Regierungen näher an die europäischen Bürger heran.
Rusko je bohaté, ale Rusové, tedy přinejmenším většina z nich, jsou svou průměrnou délkou života blíž Africe než západní Evropě.
Russland ist reich, aber die Russen selbst, zumindest die meisten von ihnen, bleiben arm - mit einer Lebenserwartung, die eher jener Afrikas als der Westeuropas ähnelt.
Blíž k pravdě je tvrzení, že skutečná debata o jaderné dohodě s Íránem teprve začíná.
Näher an der Wahrheit ist, dass die tatsächliche Debatte über das Nuklearabkommen mit dem Iran erst jetzt beginnt.
Co kdyby tento život byl blíž tomu typu mechanických zařízení, jež člověk umí sestrojovat, ovšem ve velice malých rozměrech?
Was wäre, wenn dieses Leben irgendwie der Art mechanischer Geräte nahe käme, welche die Menschen zu bauen verstehen, nur in einem sehr viel kleineren Maßstab?
Třetí je politický: přivést demokratickou vládu blíž lidem.
Der dritte ist politisch: demokratische Regierungsführung näher an das Volk zu heranzuführen.
Jisté je každopádně to, že násilí rozpoutané Putinovou válkou proti Ukrajině už si vyžádalo stovky nevinných životů a postrčilo svět blíž k pohromě.
Sicher ist allerdings, dass die durch Putins Krieg in der Ukraine ausgelöste Gewalt hunderten unschuldigen Menschen das Leben kostete und die Welt einen Schritt näher an eine Katastrophe brachte.
Pokaždé postoupí o krůček blíž smrti.
Mit jedem Mal kommt er dem Tod ein Stück näher.
Evropané jsou nakloněni dialogu a pobídkám, USA mají blíž k izolaci a sankcím.
Die Europäer neigen zum Dialog und zu Anreizen, die USA zur Isolierung und zu Sanktionen.
Jestliže QE a volnější krátkodobé fiskální politiky povzbudí poptávku, růst a zaměstnanost, vlády by mohly mít blíž k realizaci politicky bolestivých strukturálních reforem a dlouhodobé fiskální konsolidace.
Wenn QE und eine lockere kurzfristige Fiskalpolitik Nachfrage, Wachstum und Beschäftigung fördern, sind Regierungen möglicherweise eher bereit, politisch schmerzhafte Strukturreformen und eine langfristige Haushaltskonsolidierung durchzuführen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »