blízkost čeština

Překlad blízkost německy

Jak se německy řekne blízkost?
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blízkost německy v příkladech

Jak přeložit blízkost do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Může být přetížen zesilováním výstupního signálu a co nejrychlejším střídáním radarových frekvencí, což způsobí, že odpalovací zařízení interpretuje vyšší napětí jako blízkost cíle a odpálí hlavici.
Er kann durch Erhöhung des Ausgangssignals und schnellen Wechsel der Radarfrequenzen überlastet werden, was passiert, ist, dass der Feuermechanismus die höhere Signalstärke als Nähe zum Ziel interpretiert und den Sprengkopf zündet.
Ale nemohla by jeho blízkost smrti zabít i ji? Nejisté, kapitáne.
Aber könnte seine Nähe zum Tod nicht auch sie töten?
Obrazy, jejichž blízkost může poskytnout příležitost, vše, co odolává vysvětlení skrze mne.
Bilder, deren Nähe eine Chance bieten können, alles, was einer Erklärung durch mich widersteht.
Nemůžu skousnout tu blízkost svého obličeje a vagíny.
Ich kann die Nähe von meinem Gesicht und meiner Vagina nicht zulassen, unmöglich.
Já jsem nemyslela takovou blízkost.
Aber nicht so eng.
Lásku? Doteď jsem byl spokojen s osamělým životem, ale pak jsem okusil tvou blízkost.
Liebe? in dem ich deine Gegenwart verspürte.
I když budeme mít štíty zapnuty naplno, blízkost a prudkost této reakce bude způsobovat problémy.
Auch wenn alle Deflektoren aktiviert sind, werden wir Probleme haben.
Morcové říkají, že jejich blízkost je blízkost poetická.
Die Mortzy sagen, ihre Nähe sei eine poetische.
Morcové říkají, že jejich blízkost je blízkost poetická.
Die Mortzy sagen, ihre Nähe sei eine poetische.
Cíl dvou lidí, kteří sdílejí blízkost na fyzické úrovni, je dvojitá metafyzická shoda.
Das ziel zwei einzelner. die sich auf physischer Ebene nahe sind. bringt metaphysisch doppelte Einheit.
Má snad otázka na blízkost nějakou přímou souvislost se smrtí?
Hat die Tatsache, jemanden gut zu kennen, eine Auswirkung auf den Tod?
Taková blízkost člunu, může být nebezpečná.
Es gefällt mir nicht, dem Kahn so nahe zu kommen.
Blízkost mé ženy a dětí způsobila, že si vážím svého života a osudu.
Und in der Gegenwart meiner Frau und Kinder. bekenne ich mich zu meinem Leben und meiner Bestimmung.
Blízkost smrti.
Die Gegenwart des Todes.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Měnovou politiku svazuje blízkost k nulovým úrokovým sazbám a opakované vlny kvantitativního uvolňování.
Die Währungspolitik wird durch Zinssätze nahe null und wiederholte Runden der quantitativen Lockerung eingeschränkt.
Než se vlastnictví automobilu stalo běžnou věcí, závisely ceny pozemků na jejich poloze a cenu zvyšovala blízkost ke středu města či místní železniční stanici.
Vor der allgemeinen Verbreitung des Automobils hingen die Bodenpreise vom Standort ab, und die Nähe zur zentral gelegenen Stadt oder der örtlichen Eisenbahnstation bedingte einen Aufpreis.
Blízkost tohoto území, jež nerespektuje zákon, se podílí na tom, že Moldavsko je nejchudším státem v Evropě.
Die geografische Nähe zu diesem gesetzlosen Landstrich hat dazu beigetragen, dass aus Moldawien das ärmste Land Europas wurde.
Blízkost Vánoc pak onomu rituálu dodá potřebnou náboženskou patinu.
Die zeitliche Nähe zu Weihnachten könnte dem Ritual eine religiöse Patina verleihen.
Pro vývoz a lákání investic by blízkost USA samozřejmě měla být výhodou.
Selbstverständlich sollte die Nähe zu den USA ein Vorteil im Hinblick auf Exporte und Investitionsanreize sein.
Blízkost však současně znamenala americké vměšování.
Diese Nähe bedeutet allerdings auch Einmischung von Seiten der USA.
Světové centrální banky už u bezpečných aktiv snižují úrokové sazby a budou je snižovat i nadále, jak bude vysvítat blízkost a rozsah pravděpodobného globálního poklesu.
Die Zentralbanken dieser Welt senken bereits die Zinssätze auf sichere Anlagen und werden das weiterhin tun, nachdem die zeitliche Nähe und Ausmaß des wahrscheinlichen weltweiten Abschwunges klar werden.
Hospodářské vazby a prostá blízkost navíc znamenají, že přinejmenším do určité míry na Blízkém východě závisí prosperita Turecka.
Außerdem bedeuten die wirtschaftlichen Verbindungen und die schiere Nähe dieser Länder, dass das Wohlergehen der Türkei zumindest bis zu einem gewissen Grad vom Zustand des Nahen Ostens abhängt.
Jelikož zeslábla vnímaná nestranickost veřejné správy, dalším zdrojem napětí se stala blízkost k moci.
Mit der schwindenden Wahrnehmung der Unparteilichkeit in der öffentlichen Verwaltung, ist die Nähe zu den Machthabern zu einem weiteren Spannungsherd geworden.
Tato blízkost nabízí možnost tření, anebo - pokud se Evropa chopí příležitosti - nejslibnější z možností ekonomického růstu.
Diese Nähe bietet die Aussicht auf Spannungen oder - wenn Europa dazu in der Lage ist, den Moment zu nutzen - die vielversprechendsten Möglichkeiten für ein wirtschaftliches Wachstum.
Nehledě na sponzorství nebo polohu však fanoušci cítili k většině klubů blízkost, stejně jako ke svým národním reprezentacím.
Aber trotz Finanzierung und Standort hatten die meisten der Vereine eine treue Fangemeinde, ebenso wie die Nationalmannschaften.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...