blízký čeština

Překlad blízký německy

Jak se německy řekne blízký?
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blízký německy v příkladech

Jak přeložit blízký do němčiny?

Citáty z filmových titulků

A podle toho strachujícího pohledu bych řekl, že blízký.
Und nach Ihrem besorgten Blick vermute ich, ein naher Verwandter.
Jestli chceš být doopravdy blízký kamarád, něco po mně chtěj.
Um ein enger Freund zu werden. müssen Sie mich etwas fragen.
Je to můj blízký přítel.
Ja, ein guter persönlicher Freund.
Nebo je to pořád někdo moc blízký?
Oder ist das auch zu eng verwandt?
Lodní ubytovatel Quentin, expedice Blízký východ!
Ich, der Steuermannsmaat Quentin vom Expeditionskorps Fernost.
Ale nikdy v životě mi nikdo nebyl tak blízký. Jen se na ni podívej.
Und doch hab ich mich nie im Leben jemandem so nahe gefühlt.
Ale nikdy v životě mi nikdo nebyl tak blízký.
Und doch hab ich mich nie im Leben jemandem so nahe gefühlt.
Blízký příbuzný?
Einer Leiche?
Kari musí být hlídána někým, kdo je jí blízký.
Kari muss bewacht werden, von jemandem, der immer in ihrer Nähe ist.
Nemám tak blízký vztah s Bohem a nevzpomínám si, že by mi seslal nějaký poselství.
Ich habe wohl keine so enge Beziehung zu unserem Herrn. Und an Nachrichten von ihm erinnere ich mich auch nicht.
Kapitán Woodbridge, který měl tu smrtelnou nehodu, byl můj blízký přítel.
Captain Woodbridge, der tödlich verunglückt ist, war mein Freund.
Kdysi byl velmi blízký vůdci.
Er stand dem Führer mal sehr nahe.
Měla jste blízký vztah s panem Lannierem?
War Monsieur Lannier ein enger Freund?
Byl to blízký přítel, že?
Er war ein enger Freund von Ihnen.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Blízký východ je místem, kde se sotva kdy usadí prach.
Der Nahe Osten ist eine Gegend, wo sich der Staub kaum jemals legt.
Klíčovým současným případem je Blízký východ.
Der Nahe Osten ist momentan der entscheidende Fall.
Sbohem, Blízký východe?
Auf Wiedersehen Naher Osten?
Onou prosperující oblastí byl islámský Blízký východ, zatímco ignorantská Evropa zůstávala chudá.
Die florierende Region war der islamische Nahe Osten, während ein ignorantes Europa weiter arm blieb.
Blízký východ je v zajetí dvou protichůdných potřeb. Palestinci musí znovu vybudovat politické struktury, které Izrael při svých nedávných útocích na Západní břeh téměř zcela zničil.
Im Nahen Osten ist man derzeit mit zwei widersprüchlichen Vorgaben konfrontiert: Einerseits müssen die Palästinenser die durch die jüngsten israelischen Einmärsche in der West Bank beinahe vollständig zerstörten politischen Strukturen wiederaufbauen.
Tady znalci skutečně mají kus pravdy: přetrvá-li na Sibiři současný stav blízký ekonomické stagnaci, svět bude svědkem druhého, obřího projevu finlandizace, tentokrát na východě.
Tatsächlich haben die Experten nicht ganz Unrecht: Wenn die aktuelle Beinahe-Stagnation in Sibirien anhält, bekommt die Welt eine zweite, abenteuerliche Version der Finnlandisierung zu sehen, diesmal im Osten.
Východní Asie, jižní Asie, Latinská Amerika i Blízký východ získaly nový geopolitický a ekonomický vliv.
Ostasien, Südasien, Lateinamerika und der Nahe Osten verfügen über neuen geopolitischen und ökonomischen Einfluss.
Blízký východ má dost silné postavení, aby si pomohl sám.
Der Nahe Osten ist in einer starken Position, sich selbst zu helfen.
DUBAJ - Nikdo, kdo navštíví Blízký východ, si nemůže nevšimnout křiklavého kontrastu mezi aspiracemi mladých lidí v tomto regionu v oblasti vzdělání, podnikání a povolání a drsnou realitou, která mnohé z nich připravuje o pozitivní budoucnost.
DUBAI - Keinem Besucher des Mittleren Ostens wird die gähnende Kluft zwischen den Bildungs-, Unternehmens- und Berufszielen der jungen Leute der Region und der harten Realität entgehen, die viele von ihnen einer positiven Zukunft beraubt.
USA na Blízký východ i nadále naivně pohlížejí jako na předmět manipulace, ať už kvůli ropě, či za jiným účelem.
Die USA sehen den Nahen Osten weiterhin naiv als ein Manipulationsobjekt an, ob in Bezug auf Öl oder zu anderen Zwecken.
Nejvíce to platí v technologicky špičkových oborech, což je sektor, v němž Blízký východ nejvýrazněji zaostává.
Das trifft besonders auf die Hightechbranche zu, den Sektor, der im Nahen Osten besonders weit hinterherhinkt.
Po skončení balkánských válek 90. let minulého století je dnes Blízký a Střední východ znenadání pro EU nejnebezpečnějším a - s ohledem na bezpečnostní zřetele - nejvýznamnějším sousedským regionem.
Nach dem Balkan in den neunziger Jahren ist die Region des Mittleren und Nahen Ostens die gegenwärtig gefährlichste und unter Sicherheitsinteressen zugleich die wichtigste Nachbarregion für die EU.
Nikdo nezná její názor na Blízký východ, terorismus, jaderné odstrašení a mezinárodní bezpečnost.
Niemand kennt ihre Ansichten zum Nahen Osten, zum Terrorismus, der nuklearen Abschreckung und der internationalen Sicherheit.
Zároveň však bude vznik tohoto typu Palestiny nejlepší zprávou, jakou Blízký východ za dlouhou dobu zažil.
Außerdem wird es die beste Neuigkeit sein, die der Nahe Osten seit langer Zeit zu hören bekam.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...