blížící čeština

Překlad blížící německy

Jak se německy řekne blížící?

blížící čeština » němčina

bevorstehend parat nahe bevorstehend drohend
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blížící německy v příkladech

Jak přeložit blížící do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Bezmocní a bezbranní lidé prchali před blížící se zkázou. Poslední zbytky armády vyrazily na nepřítele.
Hilflos und wehrlos flüchtete die Bevölkerung, während die tapferen letzten Heerhaufen der Armee dem Feinde entgegenzogen.
Strašná je jen blížící se smrt.
Der Tod macht uns Angst.
Asi je to příznak blížící se senility, ale skutečně nedoceňuji váš morbidní humor. - Humor byl neúmyslný.
Wahrscheinlich bin ich nur zu alt, aber ich billige diesen morbiden Humor nicht.
Řítí se to na nás jako blížící se vlak.
So wie ein Zug, der in der Ferne auftaucht, uns kurz darauf überrollt.
Jezdec blížící se od jihu!
Ein Reiter kommt vom Süden auf die Burg zu.
Mezi pasažéry na palubě QUEEN MARY, blížící se k Southamptonu, je americký spisovatel Mark Halliday.
Unter den Passagieren der QUEEN MARY, die heute in Southampton einläuft, befindet sich auch der amerikanische Krimi-Autor Mark Halliday.
Často chtěl vědět, jestli ji opravdu viděl, nebo si ten křehký moment vymyslel, aby přečkal blížící se šílenství?
Hatte er es wirklich gesehen? Oder hatte er diesen zärtlichen Moment erfunden, um den kommenden Wahnsinn zu überstehen?
Vidí blížící se problémy, dejte na má slova, oni zaútočí a budou zatraceně kašlat na to, co řekl Marx.
Wenn Ärger droht, glauben Sie mir, greifen Sie an, egal, was Marx sagte.
Skenery hlásily blížící se loď.
Scanner empfingen ein Schiff.
Tato hvězda už dlouho jeví známky, že se změní na novu. Před šesti měsíci zde byla zřízena výzkumná stanice, která měla zblízka studovat blížící se. konec hvězdy.
Dieser Stern trat scheinbar in eine Novaphase ein und vor sechs Monaten wurde eine Forschungsstation eingerichtet, um sein bevorstehendes Ende zu beobachten.
Doktore, představte si, že toto je tato planeta, a toto blížící se asteroid.
Doktor. Nehmen wir an, das ist der Planet, auf dem wir sind. Das ist der Asteroid.
Poručíku Uhuro, můžete mě spojit s blížící se lodí?
Negativ. Öffnen Sie einen Kanal zu dem Schiff.
Vše se koupe v eleganci, blížící se k nadpřirozenu.
Alles ist getaucht in Eleganz und streckt sich dem Übernatürlichen entgegen.
Letoun blížící se k námořní komunikační stanici Apalachicola, identifikujte se.
Luftfahrzeug im Anflug auf Apalachicola Marine Kommunikations-Stützpunkt, identifizieren Sie sich.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Uzavření nejvýznamnějšího zdroje elektrické energie, kterým pro Ukrajinu Černobyl stále je, nebude nijak snadné, zejména s ohledem na blížící se zimu.
Eine lebenswichtige Quelle elektrischer Energie - was Tschernobyl bleibt - still-zu-legen, ist keine leichte Aufgabe, besonders angesichts des nahenden Winters.
Těmto fundamentálním tématům přidává na důležitosti i to, že internet už několik let úpí pod tíhou důkazů o blížící se krizi.
Diese grundlegende Frage scheint um so wichtiger zu sein, als das Internet seit einigen Jahren unter Hinweisen auf die kommende Krise ächzt.
Evropa by byla pošetilá, kdyby se touto blížící katastrofou nechala omámit.
Europa wäre schlecht beraten, wenn es angesichts der nahenden Katastrophe in Erstarrung verbliebe.
Makroekonomové zaměření na domácí hospodářství naopak nepohlížejí na blížící se pád hodnoty dolaru jako na krizi, nýbrž jako na příležitost ke zrychlení růstu.
Im Gegensatz dazu sehen die national orientierten Makroökonomen einen zu erwartenden Kursverlust des Dollar nicht als Krise, sondern als Chance, das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen.
Blížící se rozšíření si přinejmenším vyžádá mnohem většinovější hlasování v Radě ministrů, nemá-li Unie zůstat ochromena sedmadvaceti členskými státy a vety sedmadvaceti států.
Wenn die EU nicht durch die 27 Mitgliedsstaaten mit ihren 27 nationalen Stimmen gelähmt werden will, ist für die künftige Erweiterung viel mehr als ein umfangreicheres Mehrheits-Wahlrecht in dem Ministerrat erforderlich.
Když jsem pátral ve zpravodajských archivech za období jednoho roku před začátkem těchto recesí, nenašel jsem prakticky žádné varování ekonomů před blížící se těžkou krizí.
Als ich die Nachrichtenarchive für das Jahr jeweils vor jeder dieser Rezessionen durchsuchte, fand ich praktisch keine Warnungen von Ökonomen, dass eine schwere Krise bevorstünde.
Blížící se volby, které se uskuteční na základě nezákonného Dočasného ústavního nařízení (PCO) zavedeného po 3. listopadu, kdy prezident Parvíz Mušaraf vyhlásil výjimečný stav, jsou právě takovým případem.
Die bevorstehende Wahl wird gemäß der gesetzwidrigen provisorischen Verfassungsordnung abgehalten, die nach der Ausrufung des Notstandes am 3. November durch Präsident Pervez Musharraf in Kraft getreten ist.
Blížící se posuny v britské politice a vztazích k EU však zákonitě upoutají pozornost na extrémní závislost britské ekonomiky na zahraničních financích.
Doch die bevorstehenden Veränderungen in der britischen Politik und in den EU-Beziehungen werden die Aufmerksamkeit wohl auf die extreme Abhängigkeit der Wirtschaft von ausländischer Finanzierung lenken.
Blížící se volby proto budou znamenat začátek, nikoliv konec období nejistoty v britské politice, ekonomii a financích.
Deshalb werden die bevorstehenden Wahlen nicht das Ende, sondern den Beginn einer Phase der Unsicherheit in Politik, Wirtschaft und Finanzwesen Großbritanniens markieren.
Kadrí dal vládě v Islámábádu dvacetidenní ultimátům na to, aby očistila politický systém od přebujelé korupce, znovu ustavila volební komisi a jmenovala udržovací správu, která bude dohlížet na blížící se hlasování.
Qadri stelle der Regierung in Islamabad ein 20-tägiges Ultimatum, das politische System von der verbreiteten Korruption zu säubern, die Wahlkommission wieder einzusetzen und eine Übergangsregierung zu ernennen, um die anstehenden Wahlen zu beaufsichtigen.
Naopak, bude jim dáno za vinu, že byli slepí k blížící se katastrofě, která jim civěla do tváře.
Dann wird man ihnen vorwerfen, die sich deutlich abzeichnende bevorstehende Katastrophe nicht erkannt haben.
V důsledku toho se centrálním bankám nepodařilo rozpoznat blížící se finanční cunami, a dokonce i po jeho příchodu dál vedli poslední válku proti inflaci.
Infolgedessen haben die Notenbanken den aufkommenden Finanztsunami erst nicht kommen sehen, und selbst als er da war, fuhren sie fort, einen vergangenen Krieg gegen die Inflation weiterzukämpfen.
Varovných signálů o blížící se inflaci je napříč eurozónou víc než dost.
Warnsignale einer bevorstehenden Inflation gibt es in der Eurozone zuhauf.
Nezbývá než doufat, že jeho vedoucí představitelé rychle přijdou k rozumu a že blížící se summit přinese výsledky, které předchozí summity nepřinesly - a které dnes svět potřebuje víc než kdykoliv dříve.
Es steht zu hoffen, dass ihre Führung schnell zur Besinnung kommt, damit der anstehende Gipfel die Ergebnisse hervorbringen kann, die bisherige Gipfeltreffen nicht erbracht haben - und die die Welt derzeit dringender braucht denn je.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...