dalí | Ali | dal | vali

dali čeština

Příklady dali německy v příkladech

Jak přeložit dali do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Do jídelny bychom dali cypřišové pilíře.
Wir suchen nach Zypressenbalken für den Gastraum.
Kdybychom ti dali šaty ženské, nosila bys je?
Falls wir dir Frauenkleidung gäben, würdest du sie tragen?
Dali dokonce k sobě lavičky, aby měli dvojpostel.
Sie stellten sogar ein paar Bänke zu einem Doppelbett zusammen.
Plánek, co jsme dali dohromady se Scabbym.
Der Plan, den ich mit Scabby ausgearbeitet habe.
Dali jsme sem oměj vlčí mor a také k vám do ložnice. zbaví vás Drákuly, kdyby se vrátil.
Wir haben Wolfswurz in dieses Zimmer und in lhr Schlafzimmer getan. um Sie von Dracula fern zu halten, falls er wieder kommt.
Do všech pokojů jsme dali oměj vlčí mor.
Wir haben in jedes Zimmer Wolfswurz gelegt.
Takže vy jste té dívce dali 10 000?
Sie gaben dem Mädchen also 10.000?
A té dívce dali 10 000 babek.
Sie gaben dem Mädchen 10.000 Dollar.
A co jste mi nakonec dali?
Und als Sie mir schließlich eins gaben, was war es für eins?
Dali byste mi barona von Geigerna, prosím?
Verbinden Sie mich mit Baron von Geigern, bitte.
Jistě. Okamžitě jsme se dali do práce.
Wir machten uns sofort auf die Socken.
Můj Bože, to jsme tomu dali!
Wir kommen nicht weiter.
Myslím, že chce, abychom si dali koktejl.
Wir sollen wohl einen Cocktail trinken.
Sedli jsme a dali řeč.
Also setzten wir uns hin und besprachen uns.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na podzim roku 2000, během regionálních a senátních voleb, dali voliči oběma stranám co proto. Sociální demokraté ztratili většinu v Senátu.
Im Herbst des Jahres 2000 haben die tschechischen Wähler beide Parteien während der regionalen und der Wahlen zum Senat in ihre Schranken verwiesen: Die Sozialdemokraten mussten ihre gemeinschaftliche Mehrheit im Senat verloren geben.
Člověk by si mohl udělat závěr, že toto vše je minulost: voliči dali jasně najevo svou vůli.
Man könnte zu dem Schluss gelangen, dass all dies Geschichte ist: Die Wähler haben gesprochen.
Převratné řešení předpokládá značnou politickou vůli; je tedy nezbytné, aby vedoucí evropští představitelé dali najevo, že vědí, co je třeba dělat.
Für eine bahnbrechende Lösung ist erheblicher politischer Wille nötig, und die europäischen Politiker müssen zeigen, dass sie wissen, was getan werden muss.
Pokud by si to byli uvědomili, karikatury by neotiskli - jak dali zřetelně najevo ve své pozdější omluvě.
Hätten sie es verstanden, wären die Karikaturen nicht erschienen - wie sie in ihrer Entschuldigung deutlich werden ließen.
Zaměstnanci o peněžní mzdy smlouvají a i po snížení jejich peněžních příjmů může být celková poptávka příliš nízká, než aby se dali zaměstnat všichni, kdo jsou ochotni pracovat.
Arbeiter handeln ihre Nominallöhne aus, und eine Verringerung ihrer Nominaleinkommen könnte dazu führen, dass die Gesamtnachfrage zu gering ist, um all jene zu beschäftigen, die arbeitswillig sind.
Jedna komise za druhou, jeden významný odborník za druhým dali DDT čistý zdravotní posudek.
Zahllose Kommissionen, ein Nobelpreisträger nach dem anderen haben die Ungefährlichkeit von DDT nachgewiesen.
Tvrzení, že Evropský parlament přímo reprezentuje evropský lid a že voliči dali kandidátovi EPP přímý všelidový mandát, který by zástupci členských států v Evropské radě měli respektovat, tak zní falešně.
Die Behauptung, dass das Europaparlament die europäische Bevölkerung direkt repräsentiere und dass diese dem Kandidaten der EVP einen unmittelbaren Wählerauftrag erteilt habe, den der Europäische Rat respektieren solle, klingt hohl.
Před časem nicméně vojenští vůdci, kteří se mají na pozoru, aby nepodnítili všeobecné nepřátelství, dali najevo, že nemíní zasahovat do politiky.
Auf der Hut davor weit verbreitete Feindseligkeiten zu provozieren, haben militärische Führer dennoch unlängst signalisiert, dass sie keine Einmischung in die Politik beabsichtigen.
Letos se světoví lídři sejdou celkem třikrát, aby dali naší planetě nový směr.
In diesem Jahr kommen die Politiker der Welt dreimal zusammen, um den Planeten auf einen neuen Weg zu bringen.
Kdybychom mu dali na výběr mezi životem, jenž vedl jako finanční vladař Evropy, a životem v současnosti na spodu distribuce příjmů, avšak s třiceti lety žití navíc, takže by se dožil svých pravnoučat, co by si zvolil?
Gäbe man ihm die Wahl, zwischen dem Leben, das er als Finanzprinz Europas führte, oder einem heutigen Leben mit einem eher niedrigen Einkommen, aber dreißig zusätzlichen Jahren, in denen er seine Urgroßenkel sehen könnte, wie würde er sich entscheiden?
Tito noví nacionalisté nemusí vyhrát volby, aby Evropě dali novou podobu.
Diese neuen Modell-Nationalisten brauchen keine Wahlen zu gewinnen, um das Gesicht Europas zu erändern.
Nikdo nepochybuje o tom, že Německo a většina ostatních členů eurozóny by dali přednost pokračování jednotné měny.
Niemand bezweifelt, dass Deutschland und die meisten anderen Mitglieder der Eurozone eine Fortführung der Einheitswährung bevorzugen würden.
Právě proto se teď mnozí z nich trápí, že v roce 2000 neměli jiného kandidáta, jemuž by dali svůj hlas.
Und dies auch der Grund, warum sich heute so viele von ihnen wünschen, sie hätten damals im Jahr 2000 einen anderen Kandidaten gehabt, dem sie ihre Stimme hätten geben können.
To se výrazně projevilo ve druhém březnovém týdnu, kdy američtí obranní činitelé dali na několika tiskových konferencích nepokrytě najevo frustraci ze syrské opozice.
Dies kam deutlich in der zweiten Märzwoche zum Ausdruck, als Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums in mehreren Pressemitteilungen ihre Unzufriedenheit mit der syrischen Opposition ausdrückten.

Možná hledáte...

Dalke | dal | další | dalí | dalo | Dalny | dalli | Dall | Dalbe | dala | Dalit | Dalen
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »