denn | denny | denně | dein

denní čeština

Překlad denní německy

Jak se německy řekne denní?

denní čeština » němčina

täglich zirkadian tagtäglich tagaktiv
Doporučujeme...Alltag, Beruf & Co.Koupit booktook.cz »

Příklady denní německy v příkladech

Jak přeložit denní do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Počkáme na denní světlo. Přemostíme tu strž.
Wir warten auf Tageslicht, dann gehen wir los.
Donutím zákon, aby tuto špinavou aféru vynesl na denní světIo.
Ich zwinge das Gesetz, korrupt oder nicht, diese schmutzige Affäre ans Tageslicht zu bringen.
Alespoň my, kteří si zasloužíme svůj denní chléb.
Zumindest die, die ihr Geld wert sind.
Zítra budete mít celodenní práci a plnou denní mzdu. A potom budeme mít všichni dost.
Morgen kriegt ihr Lohn für einen ganzen Tag und wir kriegen alle genug zu essen.
Jsou krásný v každou denní dobu, ale nikdy nezapomenu, jak krásný jsou ráno, když vychází slunce.
Sie sind schön zu jeder Tageszeit, aber ich werde nie vergessen. wie schön sie morgens sind, wenn die Sonne aufgeht.
Kamarádi za chodili se svými problémy v jakoukoli denní či noční hodinu.
Ihre Freunde kamen Tag und Nacht mit ihren Sorgen zu ihr.
Ředitel Hoover a jeho muži měli takto k dispozici denní záznamy a popisy všech návštěvníků velvyslanectví.
Sie erstatteten Direktor Hoover und seinen Männern täglichen Bericht. und hielten jeden Besucher der Botschaft fest.
Jinde bychom si nevydělali ani denní mzdu.
Woanders gab es nicht genug Gold, um uns gute Tageslöhne zu zahlen.
Ale Pennell bude potřebovat denní světlo.
Pennell braucht Tageslicht.
Vyzvedneme si našeho šoféra v 17.00. a do továrny přijedeme hned potom, co odejde denní směna.
Wir holen unseren Fahrer dort um 05:00 Uhr ab und sind an der Fabrik, wenn die Schicht endet.
Bylo lepší počkat na denní světlo.
Es war besser, bis zum Morgen zu warten.
V neoznačených bednách jsou olověné věže z denní směny.
In diesen Kisten sind Bleitürme.
Podělaní králíci nikdy neuvidí denní světlo.
Eingeschüchterte Hasen, die nie etwas sehen.
Hedvábné denní šaty s bohatou sukní, vhodné na koktejly a odpolední setkání.
Ein pastellfarbenes Kleid, aus Organza mit Seide verarbeitet. Für Cocktailpartys und Nachmittagsgesellschaften.
Doporučujeme...Česko-německý mluvník ekonomickýKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Denní výdaje USA v Iráku převyšují jejich celoroční útratu za potírání malárie v Africe.
Die USA geben an einem Tag im Irak mehr Geld aus, als sie es zur Bekämpfung der Malaria in Afrika in einem ganzen Jahr tun.
V září 2006 čínská Lidová osvobozenecká armáda provedla bezprecedentně rozsáhlé 10denní cvičení, které zahrnovalo šenjangský a pekingský vojenský okres, dva nejsilnější ze sedmi vojenských okresů Číny.
Im September 2006 hielt die chinesische Volksbefreiungsarmee eine beispiellose, zehntägige Übung in den Militärbezirken Shenyan und Peking - den beiden mächtigsten der sieben chinesischen Militärbezirke - ab.
Vláda poté zajišťuje vysoce kvalitní denní péči, která matce umožňuje návrat do práce - s vědomím, že její dítě je v bezpečném prostředí.
Dann stellt der Staat qualitativ hochwertige Kinderbetreuung zu Verfügung, die es der Mutter ermöglicht, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren - im Bewusstsein, dass ihr Kind in der Betreuungseinrichtung gut aufgehoben ist.
S výjimkou nepřetržitých provozů, kde se ve směnách pracuje 24 hodin denně, zvyšuje prodloužení pracovní doby zaměstnanců také denní využití kapitálu.
Abgesehen von Firmen, die jeden Tag bereits 24 Stunden mit Schichtbetrieb ausfüllen, bedeutet eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit der Menschen auch eine Verlängerung der täglichen Nutzungszeit des Kapitals.
Rozšíření denní pracovní doby se ve střednědobém výhledu odrazí také ve vyšší zaměstnanosti, protože se zvýší produktivita práce, zatímco mzdové náklady zůstanou konstantní.
Mittelfristig wird die Verlängerung der Arbeitszeit zudem zu höheren Beschäftigungszahlen führen, da sie bei gleich bleibenden Lohnkosten die Leistung eines jeden Arbeiters erhöht.
Obvyklé denní rytmy jako by se rozhodily: pacient nemůže spát nebo spí příliš mnoho, nemůže jíst nebo příliš mnoho.
Der gewohnte tägliche Rhythmus scheint aus dem Ruder zu laufen: Man kann nicht schlafen oder schläft zu viel, man kann nichts essen oder isst zu viel.
Od doby si ekonomové hlavního proudu vydělávají na denní chleba trpělivým vysvětlováním, proč se Marx mýlil.
Seitdem verdient ein guter Teil der Wirtschaftswissenschaftler sein tägliches Brot damit, geduldig zu erklären, warum Marx Unrecht hatte.
Denní výše mezd pro dělníky v Bagdádu se za poslední tři roky zdvojnásobila - což stěží poukazuje na rostoucí nezaměstnanost.
Die Tageslöhne für Arbeiter in Bagdad haben sich in den letzten drei Jahren verdoppelt - wohl kaum ein Zeichen steigender Arbeitslosigkeit.
Navzdory těmto očekáváním irácká denní těžba v březnu dosáhla poinvazního rekordu 2,5 milionu barelů.
Trotz dieser negativen Prognosen erreichte die Ölförderung im März einen Spitzenwert von 2,5 Millionen Fass pro Tag im Zeitraum nach der Invasion.
Jelikož mnohé z těchto zástaveb jsou tak odlehlé, jejich obyvatelé často čelí vyhlídce na dlouhé, nepohodlné a nákladné denní dojíždění, chtějí-li sehnat slušnou práci.
Tatsächlich sind viele dieser Wohnungsprojekte so abgelegen, dass die Bewohner häufig lange, unbequeme und teure Arbeitswege dorthin hätten, wo es gute Arbeitsplätze gibt.
Moje vláda v úmyslu naléhavě řešit potřebu rozšíření kapacit denní péče o dítě a další podobné infrastruktury jakožto základu společnosti, která využívá schopností a dovedností všech svých členů.
Meine Regierung will die erforderliche Ausweitung von Kindertagesstätten und ähnlicher Infrastruktur schnell in Angriff nehmen - für eine Gesellschaft, die von den Fähigkeiten und Talenten aller ihrer Mitglieder profitiert.
Avsak potřebu něčeho drasticky jiného a vyssího než předem připravená denní rutina inženýra a občana socialistického ráje to ve mně neumensilo.
Aber das Verlangen nach etwas ganz anderem und höherem, das die tägliche Routine eines Ingenieurs und Bürgers eines sozialistischen Paradieses überträfe, nahm nicht ab.
Děti jsou naopak často bity rodinnými příslušníky, pokud nepřinesou očekávanou denní mzdu, případně svými nadřízenými, pokud jsou nepozorné nebo se dopustí chyby.
Im Gegenteil, wenn Kinder nicht den Tageslohn abliefern, der von ihnen erwartet wird, werden sie oftmals von Familienmitgliedern geschlagen und wenn sie unaufmerksam sind oder ihnen ein Fehler unterläuft, von ihren Chefs.
Putin by si měl uvědomit, že kvůli prostému rozsahu jeho prezidentských pravomocí je nezbytné, aby se nejtemnější kouty kremelského rozhodování dostaly na denní světlo.
Putin sollte erkennen, dass das schiere Ausmaß seiner Machtfülle unbedingt die Ausleuchtung der dunkelsten Ecken der Entscheidungsfindung im Kreml erfordert.
Doporučujeme...Deutsch im KrankenhausKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...

Doporučujeme...Německá slovíčka v obrázcích3000 slov, výslovnost, příkladové větyKoupit booktook.cz »