dingen němčina

najmout

Význam dingen význam

Co v němčině znamená dingen?

dingen

najmout gehoben jemanden anwerben, jemanden gegen Lohn eine Aufgabe erledigen lassen (heute vor allem im Zusammenhang mit kriminellen Machenschaften benutzt)
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Překlad dingen překlad

Jak z němčiny přeložit dingen?

dingen němčina » čeština

najmout zjednat najmouti

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako dingen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady dingen příklady

Jak se v němčině používá dingen?

Jednoduché věty

Wer kein Ungemach ertragen kann, ist nicht zu großen Dingen berufen.
Kdo nedokáže snést těžkosti, není předurčen k velkým činům.

Citáty z filmových titulků

Von solchen Dingen versteht sie leider nur wenig.
Její Veličenstvo Cornelie je bojovník.
Mr. Harker. ich habe mein Leben dem Studium der seltsamsten Dinge geweiht. wenig bekannten Fakten, die in der Welt vielleicht unbekannt bleiben sollten. in einer Welt, die sich zumeist mit trivialen Dingen beschäftigt.
Pane Harkere. zasvětil jsem svůj život studiu nejpodivnějších věcí. a jsou věci, o kterých je lépe nic nevědět. a zanechat svět, aby se zabýval obyčejnými událostmi.
Man muss den Ehrgeiz der Kinder in geistigen Dingen zu wecken verstehen.
Musíme umět v dětech probouzet ctižádost v duchovních záležitostech.
Er ist ein Likör-Kenner, ein Genie in geschäftlichen Dingen er spielt Klavier, alles was sie wollen.
Je to znalec alkoholu, obchodní génius, hráč na klavír, cokoliv chceš..
Ich will nichts mit krummen Dingen zu tun haben.
A mimo to, nechci být zapletena do nějakého špinavého obchodu.
Du weißt, wie ich in diesen Dingen empfinde.
Víš, jak se cítím v takovém případě.
Und richte unsere Herzen weg von dem Bösen und von den weltlichen Dingen hin zu Dir.
A setrvale obrať naše srdce od bezbožnosti a od světských věcí k Tobě.
Mit manchen Dingen beschäftigt man sich besser nicht.
Některými věcmi je lépe se nezabývat.
Ich träumte von den gleichen Dingen wie du jetzt.
Taky jsem snila o tom, o čem teď sníš ty.
Diese Musik erzählt von dunklen. bösen Dingen, schattenhaften Orten.
Ta hudba mluví o temných. zlovolných věcech a stinných místech.
Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu.
To je ale rošťárna.
Ich fühle, als ob ich zu den Dingen gehöre, die du liebst.
Patřím sem. Protože ty to miluješ.
Weil wir uns ähnlich sind. Beide Schurken. Egoistisch und scharfsinnig, aber fähig, den Dingen ins Auge zu sehen.
Jsme zkažení a sobečtí, ale nazýváme věci pravými jmény.
Aber ihr konnt die Wichtigkeit von Dingen nicht an ihrer Lautstarke festmachen.
Ale věřte mi, důležitost událostí nemůžete posuzovat podle rámusu, který vydávají.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Die Europäische Union sollte mit dem Versuch aufhören, alles zu tun und sich darauf konzentrieren, sich mit weniger Dingen effektiver zu beschäftigen.
Evropská unie by se měla přestat snažit dělat všechno a zaměřit síly na to, aby vykonala méně, ale účinněji.
Unglücklicherweise hat dies unsere Aufmerksamkeit von wirklich wichtigen Dingen abgelenkt.
Naše pozornost je ale bohužel odváděna od podstatných věcí.
Hier ist eine Liste von Dingen, die es zu beachten gilt.
Zde je seznam věcí, kterým je třeba věnovat pozornost.
Andererseits würde Europa einen Vorsprung mit den neuen Dingen bekommen, die es entwickelt hat; die USA würde dann auf diesen Gebieten zurückfallen.
Na druhé straně by Evropa získala výhodu v tom, že by od samého počátku mohla tyto technologie používat, zatímco Amerika by v tomto vývoji byla pozadu.
Vor allen Dingen aber herrscht unter Polen, Ungarn, Tschechen und anderen das tiefe Gefühl, dass sie Europäer sind.
Především ale mezi Poláky, Maďary, Čechy a ostatními existuje hluboký smysl pro to, že jsou Evropany.
Sein Erfolg als Präsident beruht weniger auf den guten Dingen, die er getan hat (obwohl es viele davon gibt), als auf den Dummheiten, die er unterlassen hat, wie zum Beispiel, unnötige Kriege anzuzetteln.
Jeho úspěch v roli prezidenta se neopírá ani tak o dobré věci, které vykonal (ačkoliv jich vykonal spoustu), jako spíše o hloupé věci, jimž se vyhnul - například zabřednutí do dalších zbytečných válek.
Vor allem in drei Dingen lag Cameron richtig.
Konkrétně trefil hřebík na hlavičku ve třech věcech.
Die Illusion ist daher bei Objekten mit leicht inspizierbaren Teilen größer als bei Dingen mit weniger gut sichtbaren, unzugänglichen oder mikroskopisch kleinen Teilen.
Iluze je tudíž silnější u předmětů se snadno pozorovatelnými součástmi než u objektů, jejichž součásti jsou neviditelné, skryté nebo mikroskopické.
Jedoch geriet die Entlohnung der Führungskräfte gewöhnlich schnell in Vergessenheit, sobald sich die Aufmerksamkeit der Journalisten anderen Dingen zuwandte. Bis jetzt zumindest.
Odměny topmanažerů však obvykle přestaly novináře zajímat v okamžiku, kdy se jejich pozornost přesunula jinam - tedy až do nynějška.
Eigentlich müssen nicht einmal Zweifel an der Aufrichtigkeit eines Politikers entstehen, es reicht, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass der Politiker selbst keine klare Vorstellung von den Dingen hat oder versucht, sie zu täuschen.
Pochyby o pravdivosti politikových prohlásení vsak nejsou nutnou podmínkou napáchání skod; postačí, když lidé získají dojem, že se je politik snaží uvést v omyl, nebo dokonce že sám nemá věci v hlavě jasně srovnány.
Da er jetzt kein eigenes Auto mehr braucht, gibt er viel weniger Geld für den Transport aus und verfügt über mehr Zeit sich jenen Dingen zu widmen, die ihm Spaß machen.
Protože však nyní nemusí vlastnit automobil, utrácí za dopravu daleko méně a má víc času dělat si, co se mu zlíbí.
Im Falle Brasiliens waren die Vertreter von Bundesstaat und Kommunale 2014 mit anderen Dingen beschäftigt: der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft im Juni und Juli und den anstehenden Wahlen später im selben Jahr.
V případě Brazílie měli státní a místní představitelé v roce 2014 v hlavách jiné věci: pořádání fotbalového mistrovství světa v červnu a červenci a volební vítězství později toho roku.
Nicht unbedingt, denn in dieser Debatte reden beide Seiten in vielerlei Hinsicht von verschiedenen Dingen.
Možná, že ne, neboť obě strany této diskuse zde v mnoha ohledech hovoří o něčem naprosto jiném.
Aber das Flicken von kaputten Dingen funktioniert eben nur eine gewisse Zeit.
Vyspravování porouchaných věcí však může fungovat jen nějakou dobu.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »