tn | Te | en | tzn

Ten němčina

Ten

Překlad Ten překlad

Jak z němčiny přeložit Ten?

Ten němčina » čeština

Ten
Doporučujeme...Zimmer freiKoupit booktook.cz »

ten čeština

Překlad Ten německy

Jak se německy řekne Ten?

ten čeština » němčina

dieser derjenige der das

Ten čeština » němčina

Ten

Příklady Ten německy v příkladech

Jak přeložit Ten do němčiny?

Jednoduché věty

To je ten dům, kde on bydlí.
Das ist das Haus, wo er wohnt.
Ten vlak se skládá ze sedmi vagónů.
Der Zug besteht aus 7 Wagons.
Řekni mi, jak jsi ten problém vyřešil.
Sag mir, wie du das Problem gelöst hast.
To je ten hotel.
Das ist das Hotel.
Jeho dům je třikrát tak velký jako ten můj.
Sein Haus ist dreimal so groß wie meins.
Kdo mlčí, ten souhlasí.
Wer schweigt, stimmt zu.
Já už ten film viděl.
Ich habe den Film schon gesehen.
Musíš mi pomoci! Každou noc mám ten samý strašný sen.
Du musst mir helfen! Jede Nacht habe ich denselben schrecklichen Traum.
Je ten pokoj pro vás dost velký?
Ist das Zimmer groß genug für Sie?
Jen ten, kdo nic nedělá, neudělá nic špatně.
Nur wer nichts macht, macht nichts falsch.
Je to škoda, že ten zpěvák zemřel tak mladý.
Es ist schade, dass der Sänger so jung gestorben ist.
Namaloval ten obraz sám?
Hat er dieses Bild selbst gemalt?
Šťastný je ten, kdo je spokojen.
Glücklich ist der, der zufrieden ist.
Ten most je velmi dlouhý a velmi vysoký.
Die Brücke ist sehr lang und sehr hoch.
Doporučujeme...Zrádná slova v hospodářské němčině100 nejčastějších chyb a jak je napravitKoupit booktook.cz »

Citáty z filmových titulků

Taky jsem na to byl zvědavý. Ale náhodou jsem ve škole potkal jednoho starého kamaráda a ten mi teď hodně pomáhá. Takových přátel se drž.
Ehrlich gesagt, habe ich mir Sorgen gemacht, du konntest vielleicht nicht mithalten, obwohl es eine offentliche Schule ist.
Hm? Proč ten výraz?
Generalgouverneurin Cornelia ist vor Ort, das Gebiet wurcle abgeriegelt.
Jak mám vědět, kde ten blbeček je?
Da ist gar nichts.
No, takže já jsem tu ten mocný.
Sieh an Du bist also nicht in der Lage, das Geass zu benutzen.
Byl ten student opravdu jeho spojenec?
Schon wieder? Zero?
Přijde ten Zero, nebo ne?
Riicken vor auf 5-1-6.
Ty ten únos nazýváš osudem, ale co je to za osud?
Aber Ich mdchte mich bedanken.
Kurodo a Kumada jsou také mrtví! Co ten Nagoya dělá?
Was ist mit Nagai?
Ještě jednou bych si přál vidět ten zázrak Itsukushimy.
Das Wunder von Itsukushima wtlrde sich wiederholen.
Ten tanker byla jen návnada?!
Der Tanker war nur ein Lockvogel!
To je ten nový stroj?
Dieses neue Modell?
Zase ten bílý hajzl?!
Schon wieder der mit dem weiBen Kopf?
Všechny mosty k hotelu, až na ten hlavní, byly zničeny.
Aber Alle Brticken zum Hotel wurden zerstort, bis auf die Hauptbrticke.
Proč nemůžeme použít ten přívěs?
Warum benutzen wir eigentlich nicht den Lastwagen?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A stejně jako v roce 2002 se i napřesrok stane vítězem ten, kdo se bude voličům méně protivit nebo kdo v nich vyvolá menší obavy.
Wie schon 2002 wird derjenige im nächsten Jahr gewinnen, den die Wähler weniger verabscheuen oder fürchten.
Stejně jako by Čína měla umožnit růst žen-min-pi, také Německo - jehož přebytek obchodní bilance přesahuje ten čínský coby podíl HDP i absolutně - potřebuje vyšší reálný směnný kurz.
Ganz so, wie China eine Aufwertung des Renminbi zulassen muss, braucht Deutschland - dessen Leistungsbilanzüberschuss den Chinas sowohl als Anteil vom BIP und absolut gesehen übersteigt - einen höheren realen Wechselkurs.
Členové EMU tak nepřímo sdílejí záruky za dluhy soukromého sektoru v ostatních zemích. Ten by proto měl být monitorován v rámci dohledové sítě EMU.
Somit haften die EWU-Mitglieder indirekt auch für die Schulden des Privatsektors der anderen Mitgliedsländer, die aus diesem Grund im Rahmen des EWU-Überwachungssystems beobachtet werden sollten.
Spory, jako byl ten ohledně Iráku, nesmí nad společným vztahem rozeznít umíráček. Je naopak potřeba je zvládnout tak, aby partnerství co nejméně narušily.
Streitigkeiten, wie diejenigen über den Irak, sollten nicht als Totenglocke das Ende der Beziehungen einläuten, sondern müssen so behandelt werden, dass sie einen so geringen Schaden wie nur möglich für die Partnerschaft mit sich bringen.
Nicméně ten nejpodlejší argument se týká nedostatků při výběru ruských daní.
Das übertriebenste Argument betrifft allerdings Rußlands schwaches System der Steuereinziehung.
Já nebudu mít takové publikum jako Gates nebo Annan, ale chtěla bych k jejich hlasu připojit ten svůj.
Ich bin nicht so bekannt wie Gates oder Annan, aber ich werde mich ihren Aufrufen anschließen.
Pouze ten americký si díky slabšímu dolaru udržel určitou sílu.
Nur die US-Exporte haben dank des schwachen Dollars etwas angezogen.
Občas se objevují konkrétní odkazy na nizozemskou praxi, která lékařům povoluje ukončit život pacienta, pokud ten o to výslovně požádá a pokud jsou splněny určité předpoklady pro řádné provedení.
So wird manchmal gezielt auf die holländische Praxis verwiesen, die Ärzten erlaubt, das Leben ihrer Patienten zu beenden, wenn diese ausdrücklich darum bitten - vorausgesetzt, dass dabei bestimmte Voraussetzungen ordnungsgemäßer Praxis erfüllt sind.
Žádný podobný útvar nevznikne, protože neexistuje evropský elektorát - ten zůstává francouzský, belgický, lotyšský, řecký a tak dále.
Es wird kein solches Gebilde geben, weil es keine europäische Wählerschaft gibt; die Wählerschaft bleibt französisch, belgisch, lettisch, griechisch und so weiter.
Oba lídři mohou spoléhat na to, že ten druhý nebude přidělávat problémy, a dokonce si mohou v geopolitických otázkách pasivně pomáhat.
Beide Staatschefs können sich darauf verlassen, dass der andere keine zusätzlichen Probleme bereiten wird und in geopolitischen Fragen sogar passiv hilft.
Fiat ovládá jeden z největších italských deníků - Corriere della Sera - a ten by se mohl stát k Berlusconimu přátelštějším, dojde-li s jeho souhlasem ke změně majitele.
Fiat kontrolliert eine der bedeutendsten Tageszeitungen Italiens - Corriere della Sera. Diese dürfte Berlusconis gewogener werden, wenn sich bei ihr die Besitzverhältnisse mit seiner Zustimmung verändert haben.
Příjem per capita Jižní Korey se od té doby zvýšil 23 krát, zatímco ten Pákistánu pouze třikrát.
Das Pro-Kopf-Einkommen in Südkorea hat sich seit damals verdreiundzwanzigfacht, während sich der entsprechende Wert in Pakistan lediglich verdreifachte.
Jedním z důvodů, proč se konflikt zdá nemožný, je příslib integrace směrem na západ, neboť ten není jen otázkou sdílených hodnot a kultury, ale je podmíněn i geograficky.
Das Versprechen der westlichen Integration ist ein Grund dafür, dass ein Konflikt unmöglich erscheint, denn es ist ebenso sehr eine Frage der Geographie als auch der gemeinsamen Werte und Kultur.
A bez posvěcení FDA nebyla firma ochotná uvést produkt na trh, takže ten je dodnes nedostupný a děti v rozvojových zemích tragicky přicházejí o léčbu schopnou zachraňovat životy.
Ohne eine Zustimmung der FDA wollte die Firma das Produkt nicht vermarkten, und so steht es nicht zur Verfügung, und Kindern in Entwicklungsländern wird eine lebensrettende Therapie verwehrt.
Doporučujeme...Kurzy němčiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »