ab | amy | abú | ABS

aby čeština

Překlad aby portugalsky

Jak se portugalsky řekne aby?

Příklady aby portugalsky v příkladech

Jak přeložit aby do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Je příliš malý, aby tomu rozuměl.
Ele é demasiado novo para entender. - Promete-me.
V knihách je všechno, od jaderné elektrárny po telefony. Ale je třeba znát základy, aby člověk té knize rozuměl.
Havia livros em como construir uma Fábrica de Energia Nuclear, como fazer os telefones funcionar, mas tinhas de entender todas as coisas que levavam a isso, para saber o que raio estava nesses livros.
Vím co je třeba, aby jsme přežili, aby jsme se zorganizovali a měli respekt.
Eu sei o que é preciso por aqui para sobreviver, para organizá-los, para as pessoas fazerem o que quero.
Vím co je třeba, aby jsme přežili, aby jsme se zorganizovali a měli respekt.
Eu sei o que é preciso por aqui para sobreviver, para organizá-los, para as pessoas fazerem o que quero.
Aby jsi se dostal mezi nás? A nastražil past?
Para ficar mais perto e saber mais sobre a minha armadilha?
Korba byla zakrytá, aby nešlo nic vidět.
Todo coberto de mantas, para que não pudéssemos ver o que tinha dentro.
Chápu že nechceš, aby se o vás svět dozvěděl.
Eu entendo que não queres que o mundo saiba deste lugar.
Aby jsme se mohli připravit na nejhorší, pokud bude třeba.
Para que possamos estar preparados para o pior, se for necessário.
Co když jenom hraje takové divadlo, jaký je milý chlapec a všichni mu věří, jen aby vyhrál tuhle soutěž?
Talvez ele esteja a jogar este jogo como se fosse um tipo muito porreiro, todos a confiarem nele, só para ganhar o jogo?
Aby mě měla ráda.
Gostar de mim, gostar de mim.
Nemůžeš ji přimět k tomu, aby tě měla ráda.
Não podes fazer com que ela goste de ti.
Bylo to dost silné, aby ho roztrhl. Roztrhl ho napůl.
Era suficiente forte para rasgar rasgar, como, rasgar o osso pelo meio.
Fakt nepotřebuju, aby ses snažila být milá.
Eu realmente não necessito que tentes ser simpática comigo.
A být jenom naštvaní a aby se z nás stala banda zvířat.
Simplesmente ficamos irritados e tornamo-nos uma cambada de animais.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

I při absenci mezinárodních pravidel by EU a USA mohly podniknout dva kroky, aby zajistily, že TTIP nebude mít nepříznivé důsledky pro rozvojové ekonomiky.
Mesmo na ausência de regras internacionais, a UE e os EUA poderiam adoptar duas medidas para garantir que a TTIP não venha a ter consequências adversas para as economias em desenvolvimento.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
A primeira consistiria em aceitar não impor regras restritivas de origem, permitindo que todos os países pudessem colher os benefícios de um acordo de reconhecimento mútuo bilateral.
Mohou také učinit opatření k tomu, aby ORP byla z roku na rok předvídatelnější.
Também podem tomar medidas no sentido de tornar a APD mais previsível de ano para ano.
Dárci by měli pomoc strukturovat tak, aby zajistili, že podpoří zdravé strategie a programy národního rozvoje, nejen své vlastní úzké zájmy.
Os doadores deveriam estruturar a ajuda de modo a garantir o apoio a políticas e programas nacionais de desenvolvimento sólidos, em vez de apoiar apenas os seus interesses limitados.
A navrhují, aby se v době, kdy jsou světové úrokové sazby nízké a v mnoha zemích je utlumená poptávka, financovala nová infrastruktura a nová pracovní místa zelenými dluhopisy a veřejnými investičními bankami.
E propõem títulos de investimento verdes e bancos de investimento público para financiar novas infra-estruturas e empregos numa altura em que as taxas de juro mundiais estão baixas e a procura está fraca em muitos países.
Jejím cílem je napravovat tržní selhání tak, aby trhy a podnikatelská sféra mohly hrát odpovídající roli při zajišťování inovací a efektivní alokace zdrojů.
Trata-se de corrigir ineficiências de mercado para que os mercados e o empreendedorismo possam desempenhar o seu papel adequado de garantir a inovação e a distribuição eficiente de recursos.
V době, kdy věda dává zřetelně najevo, jak je otázka klimatických změn naléhavá, je načase, aby ekonomové a politici vysvětlili, jak lze tuto otázku řešit.
À medida que a ciência clarifica quão importante é a questão climática, os economistas e legisladores devem agora explicar como pode ser respondida.
Vzhledem ke své globální podstatě vyžaduje internet určitý stupeň mezinárodní spolupráce, aby mohl fungovat.
Dada a sua natureza global, para poder funcionar, a Internet exige uma certa cooperação a nível internacional.
Ekonomické náklady diskriminace se po celé Africe zvyšují, což odpovídá sílícímu tlaku na zaměstnavatele, pronajímatele bytů, poskytovatele zdravotní péče, vzdělávací instituce a další, aby vyřazovali příslušníky LGBT.
Por toda a África, os custos económicos da discriminação estão a aumentar, em paralelo com a crescente pressão sobre os empregadores, senhorios, profissionais de saúde, instituições de ensino e outros para excluírem as pessoas LGBT.
Při posuzování nových půjček by se měly podniknout kroky, které zajistí, aby se jejich přínos dotkl co největšího počtu lidí.
À medida que novos empréstimos vão estando em cima da mesa, deveriam ser tomadas medidas para garantir que os benefícios são os mais inclusivos quanto possível.
V paměti lidí zůstane i díky tomu, jak v roce 1993 raději akceptoval bolestné odtržení Eritreje, než aby prodlužoval občanskou válku, a díky svému úsilí dosáhnout dohody s Egyptem v otázce využívání vod Modrého Nilu.
Será lembrado por aceitar a dolorosa secessão da Eritreia em 1993, em vez de prolongar a guerra civil, e pelos seus esforços em conseguir um acordo com o Egipto sobre a utilização das águas do Nilo Azul.
Proč přesně se Islámský stát rozhodl uskutečnit útoky právě nyní, je předmětem dohadů; docela dobře to může být tak, že se globalizuje, aby si vynahradil nedávné ztráty území v Iráku.
Apenas podemos conjecturar a razão pela qual o Estado Islâmico decidiu encenar agora os seus ataques; pode ser que esteja a tentar globalizar-se para compensar a sua recente perda de território no Iraque.
Symbolická vyhlašování války by se však měla dobře uvážit, aby Islámský stát nepůsobil dojmem, že vyhrává každý den, kdy neprohrává.
Declarações simbólicas de guerra, no entanto, devem ser encaradas com cautela, para que o Estado Islâmico não pareça estar a ganhar em todos os dias em que não perder.
Jakákoliv nástupnická vláda však musí být schopna udržet pořádek a neumožnit Islámskému státu, aby využíval mocenského vakua, jak se mu to daří v Libyi.
Mas qualquer governo que lhe suceda deve ser capaz de manter a ordem, e não permitir que o Estado Islâmico explore um vazio de poder, como fez na Líbia.