one | owen | open | neon

onen čeština

Překlad onen rusky

Jak se rusky řekne onen?

onen čeština » ruština

тот то вон там
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady onen rusky v příkladech

Jak přeložit onen do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Poslat chlapa v bezvědomí na onen svět je bezcitnost. Hřích je to!
Разве по-божески отправлять человека в мир иной без сознания?
Onen nešťastný pár si byl na hony vzdálen.
Видишь ли, плюс к годам, разделявшим несчастную пару,..
To bude onen Cedric.
Да, это тот Седрик.
Teď vím, že onen Harry nebyl při smyslech a můj čin byl omluvitelný, a proto není důvod nesdělit to úřadům.
Теперь я понимаю, что этот Гарри был не в себе, и мои действия были вполне закономерны. Так что нет причин скрывать всё это от властей.
Povězte nám prosím vlastními slovy, co se událo onen večer 14. října.
Пожалуйста, расскажите своими словами о событиях, вечера 14 октября.
A by toho nebylo málo, onen starý doktor dává ustavičně na odiv svůj nesouhlas s mým rozhodnutím.
Но, что еще хуже, старый доктор постоянно бурчит, злится и осуждает мои действия.
Experti jsou z předmětu schopni stanovit charakteristiky osoby, která onen předmět držela naposledy.
Эксперты могут определить объект по характеристикам личности человека, с которым тот в последний раз общался.
Děkuji, vše, po čem teď toužíme, je onen náramek, který jste vzali Chestertonovi. - Děkuji.
А, спасибо.
Hovořím-li o jiném světě, myslím onen svět.
Как французы подбирают слова. Нет, когда я говорю о другом мире, это означает тот мир.
Tato ochranná atmosféra by mě měla ochránit pro případ, že bych si onen vtip přečetl.
Атмосфера, которую мы создадим таким образом, должна оградить меня от случайного прочтения шутки.
Už stěží odolávám pokušení, abych nepřekočil onen práh světa nadpřirozena.
Я могу только сопротивляться искушению перейти на тёмную сторону сверхъестественного.
Při první příležitosti jsem jí poslal na onen svět.
Как только я смог, я отправил ее на тот свет.
A v onen čas ztratí přítel příteli kladivo a mladí nebudou věděti, kde uloženy věci otců jejich, jež tam byli odložili teprve včera zvečera, zhruba v osm hodin.
В это время друг потеряет молоток своего друга, а подросток не будет знать, где лежит то. что его отец носит только по ночам где-то часов до 8:00 утра.
Jak zní onen velký úkol, pro nějž jsem já, Hlubina myšlení, druhý největší počítač Všehomíra času a prostoru byl povolán v existenci?
Так в чем же состоит та великая задача, ради которой Я, Глубокая Мысль, второй по мощности компьютер Вселенной в известном пространстве-времени, был призван к существованию?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dnes už víme, že onen profesor vnikl za pomoci svého šoféra do vlastního domu, protože se mu zabouchly dveře.
Теперь мы знаем, что профессор взломал дверь в свой собственный дом с помощью своего шофера, потому что замок заклинило.
Skutečnost, že onen muž byl černoch, mohla i nemusela policistu přimět, aby vytáhl pouta dříve, než by to učinil za normálních okolností.
Тот факт, что человек был черным, мог (или не мог) подтолкнуть полицейского надеть на него наручники быстрее, чем он обычно это делал.
Pohybujeme se zde v začarovaném kruhu: zločin, trest vězení, snižování výdajů na chudé komunity. Výsledkem je onen kolosální nárůst počtu vězňů.
При таком порочном круге преступлений, наказаний и отсутствия необходимых инвестиций на улучшение благосостояния бедных групп населения, нет ничего удивительного в том, что заселенность тюрем возросла до такой степени.
Izrael i USA s nostalgií vzpomínají na svět národních států 20. století, což je pochopitelné, poněvadž je to svět, do něhož se nejlépe hodí onen typ konvenční síly, jímž obě země disponují.
Израиль и США испытывают ностальгию по миру национальных государств двадцатого века, что можно понять, поскольку это мир, которому лучше всего подходит традиционная военная сила, которой они обладают.
Onen puč však naštěstí skončil jako fraška.
К счастью, путч закончился фарсом.
Proč by měl být trestán onen jediný region - a lid -, který má spořádanou vládu a neúčastní se vraždění, útoků na mešity ani sebevražedných atentátů na školáky?
Зачем же наказывать регион и его людей, - власть которых законна, - не причастных к убийствам, взрывам в мечетях и подрывам школьных автобусов?
Je dnes onen slogan přiléhavější?
Стал ли этот лозунг более актуальным в настоящее время?
Politické podmínky jsou stejně důležité jako ten či onen hospodářský cíl.
Политические условия также важны как и та или иная экономическая цель.
Jako nebezpečí mě ohromuje, že v debatě o tom, jak na tyto události máme reagovat, se jen zřídka objevuje otázka míru - onen motor, který evropskou integraci od počátku poháněl.
Что кажется мне опасным, так это то, что вопрос мира - двигателя европейской интеграции с самого ее начала - редко поднимается в дебатах о том, что делать после этих событий.
Strach není právě nejdůstojnější emoce a nevzejde z něj onen národní konsenzus, jejž Řecko potřebuje, aby se pohnulo vpřed.
Страх это не самая благородная эмоция, и он не приведет к рождению национального консенсуса, в котором нуждается Греция для того, чтобы двигаться вперед.
V ruských muslimských komunitách je onen tradiční scénář podobný.
Сценарий развития событий одинаков во всех мусульманских общинах на территории России.
A i onen malý dopad, který šoky dovozních cen na americkou inflaci přece jen mají, je navíc velmi přechodný: převážná část efektu vyšumí po pouhých dvou čtvrtletích.
Небольшой эффект, который шок изменения цен на импорт оказывает на инфляцию в США, является очень мимолётным - уже через два квартала он практически исчезает.
Usáma bin Ládin i Ajmán Zavahrí jsou stále na svobodě a my se musíme soustředit na jejich dopadení, máme-li zabránit podobným útokům, jakým byl onen zmařený pokus v Anglii.
Усама бин Ладен и Айман аль-Завахири все еще находятся на свободе, и нам необходимо сосредоточиться на их поимке, если мы хотим предотвратить теракты вроде тех, что планировался в Англии.
Kromě nich lze onen bizarní úkaz zaznamenaný nedávnými výzkumy veřejného mínění ve Francii vysvětlit dvěma faktory.
Помимо этого два фактора объясняют странное явление, зафиксированное недавними опросами общественного мнения во Франции.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...