abandonar spanělština

opustit, nechat

Význam abandonar význam

Co v spanělštině znamená abandonar?

abandonar

Dejar, desamparar a una persona, animal o cosa. No hacer caso de ella. Desistir de una cosa. Renunciar a continuar en una competición o prueba.

Překlad abandonar překlad

Jak z spanělštiny přeložit abandonar?

Příklady abandonar příklady

Jak se v spanělštině používá abandonar?

Citáty z filmových titulků

Incapaz de abandonar a Otsu, Takezo.
Takezó Ocú nedokázal opustit.
Prohibido abandonar su oficina hasta nueva orden. Por orden del Sr. Procurador.
Dle nařízení prokurátora je vám zakázáno opustit svou kancelář.
Y mientra Medarus buscaba la manera de abandonar la atascada ciudad.
A zatímco Medardus hledal cestu z uzavřené Florencie.
Ordenanza real - Por orden de Su majestad el Rey Luis XVI, la Condesa Dubarry será expulsada de la Corte, por Io que ha de abandonar el castillo inmediatamente.
Na příkaz jeho výsosti Ludvíka XVI bude hraběnka Dubarry vypovězena.
Con el nivel al que estás llegando tendremos que abandonar el país para salvar nuestras cabezas.
Tak jak to teď vypadá, budeme muset kvůli té ostudě odjet ze země.
El terreno, una vez ganado, no se puede abandonar a no por orden directa de el Cuartel General de la División.
Dobyté území nesmí být opuštěno bez přímého rozkazu velitelství divize.
Por ti, de ser necesario estoy dispuesto a abandonar todo.
Kvůli tobě, pokud to bude třeba, jsem ochoten vzdát se všeho.
Por ganarte esa apuesta soy capaz de abandonar todos mis compromisos.
Proč jako? Snad tam nepolezeme uprostřed noci.
No puedo abandonar Francia.
Musel bych z Francie.
Armando debe abandonar el país para evitar el arresto.
Armand musí opustit zemi před zatčením.
No debí abandonar Inglaterra.
Neměl jsem opustit Anglii.
Tengo que irme, abandonar, cambiar algo de alguna forma o me volveré loca.
Musím odejít, opustit to tu, nějak to změnit nebo se zblázním.
Mi padre me enseñó a no abandonar a una dama.
Otec mě učil, že dámu v nesnázích nesmím opustit.
Sería como abandonar a la abuela.
Kdybych odešel, opustil bych ji.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ese poder político -y no las necesidades de la política nuclear- es lo que hace que resulte tan difícil abandonar la energía nuclear.
Právě kvůli této politické moci, nikoliv kvůli požadavkům energetické politiky, je tak obtížné se jaderné energie vzdát.
Si nos vemos obligados a abandonar la esperanza de una asimilación, nos deberíamos concentrar en crear un especio público al que todo contribuyamos y del que todos disfrutemos.
Jestliže jsme nuceni se vzdát naděje na asimilaci, naše úsilí by se mělo zaměřit na vytvoření veřejného prostoru, k němuž všichni přispívají a v němž se všichni dobře cítí.
Es tiempo de abandonar el neoliberalismo y el Consenso de Washington.
Je čas nechat za zády neoliberalismus i washingtonský konsensus.
Adoptar este esquema no significa abandonar la economía dominante, está lejos de ser así.
Přijetí tohoto přístupu ovšem neznamená oprostit se od hlavních směrů ekonomiky.
Abandonar al país otra vez sería una locura criminal.
Nechat dnes znovu zemi na holičkách by byl trestuhodný nerozum.
Esto puede sonar obvio, pero abandonar la estabilidad de los precios es exactamente lo que algunos políticos europeos están promoviendo.
To může znít jako samozřejmost, ale upuštění od stability cen je přesně to, co někteří evropští politici obhajují.
Robert Rubin y Kent Conrad le advirtieron que la prensa no interpretaría su testimonio como equilibrado y que el Congreso lo interpretaría como un pretexto para abandonar la disciplina fiscal.
Robert Rubin a Kent Conrad jej varovali, že tisk jeho výpověď jako vyváženou interpretovat nebude a že kongres si ji vyloží jako výmluvu k opuštění fiskální kázně.
Si el presidente Bush opta entonces por el cambio de régimen, Europa no debería abandonar.
Pokud by věci dopadly takto, evropské vlády si s úlevou vydechnou.
Ahora algunos neoconservadores americanos sostienen que los EE.UU. deben abandonar el ya antiguo apoyo de su país a la integración europea.
Někteří američtí neokonzervativci dnes argumentují tím, že USA by se měly vzdát své dlouhodobé podpory evropské integrace.
Con una distribución internacional del poder más homogénea, incluso en un sistema global que no es plenamente democrático, habría menos tentaciones de abandonar el ejercicio prudente del poder.
Vyváženější mezinárodní rozdělení moci - třeba i v globálním systému, jenž nebude plně demokratický - by znamenalo menší pokušení zříci se jejího uvážlivého uplatňování.
Por ejemplo, Idi Amín de Uganda y Haile Mariam Mengistu de Etiopía (tiranos depuestos que igualan a Saddam en la magnitud de sus crímenes) han sido cuidadosos de no abandonar sus refugios en Arabia Saudita y Zimbabwe, respectivamente.
Je-li Saddám připraven abdikovat, aby si zachránil život, mělo by se mu dostat právě jen tolik bezpečí a ne víc.
A ningún estado se le exigiría abandonar el derecho a desarrollar su propio ciclo de combustible.
Žádný stát by nebyl nucen vzdát se práva na rozvoj vlastního palivového cyklu.
Pero el daño ya está hecho, y abandonar precipitadamente la moneda común no haría más que empeorar una situación que ya es mala.
Škody už však byly napáchány a překotné opuštění společné měny by situaci pouze zhoršilo.
Hoy en día, cuando la tecnología permite que los recursos submarinos y pesqueros sean más explotables en la zona, es imposible abandonar este patrimonio.
Dnes, kdy lze díky novým technologiím lépe využívat podmořské zdroje i stavy ryb v oblasti, se prý nelze tohoto dědictví vzdát.

Možná hledáte...