interpretace čeština

Překlad interpretace spanělsky

Jak se spanělsky řekne interpretace?

interpretace čeština » spanělština

interpretación

Příklady interpretace spanělsky v příkladech

Jak přeložit interpretace do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Jinými slovy nepůjde v tomto případě o interpretace vycvičených hudebníků.
En otras palabras, éstas no serán. las interpretaciones de músicos entrenados.
Má vlastní interpretace.
Es mi interpretación.
Zda můj klient sešel na scestí, je otázka interpretace.
Que mi cliente se haya descarriado o no es opinable.
Pracuji v odboru interpretace leteckého fotografického průzkumu.
Hago interpretaciones fotográficas de reconocimiento aéreo.
Jeho interpretace by byla excelentní pro zahájení.
Si la interpretara sería un prólogo excelente.
Ale striktní interpretace pravidel naší hvězdné lodi vyžaduje, abych zahájil vyšetřování a připravil zprávu.
De acuerdo con las normas de nuestra base estelar, me veo obligado a abrir una investigación para hacer.
Myslel, že jste Raynu napadl. Chybná interpretace.
Los habitantes de Stratos y los troglitas son oriundos del planeta.
To je interpretace. která determinuje psychologicky a psychoanalyticky vztah.
Esa es la interpretación desde un punto de vista psicológico y psicoanalítico.
Zjednodušená interpretace.
La interpretación simplista.
Zajímavá interpretace.
Esta es una interpretación interesante.
Talmud jsou výklady, interpretace.
EI Talmud son interpretaciones de la.
Výklady a interpretace Bible.
Interpretaciones de la Biblia.
Vaše překrásné interpretace! Vždy budu na vaší straně!
Su preciosa intérprete ya estaba a su lado.
To byla má interpretace Základní směrnice.
Así interpreté la Directriz Suprema.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Bushova přehnaně doslovná interpretace požadavků na poctivost v sobě ukrývá mnohem hlubsí nepoctivost, jejíž důsledky jsou z morálního hlediska daleko závažnějsí.
La interpretación de Bush, excesivamente literal, acerca de los requisitos de la honestidad oculta una deshonestidad más profunda cuyas consecuencias han sido, moralmente, muchísimo más graves.
Interpretace, která tedy prozatím nejlépe odpovídá faktům, říká, že politický záměr odloučit Chodorkovského a Menatep od Jukosu sice v praxi vedl k zestátnění, ale že to nebylo primárním cílem.
Por eso, la interpretación que hasta ahora mejor concuerda con los hechos es la de que el objetivo político de la separación de Jodorkovsky y Menatep de Yukos condujo en la práctica a la nacionalización, pero ése no era el objetivo subyacente.
Namísto účelového vypichování fakt a příběhů tak, aby zapadaly do nějaké velkolepé interpretace úpadku či pokroku, bychom se však měli snažit porovnávat všechny oblasti lidské existence, abychom zjistili, zda se světu ve skutečnosti daří lépe, nebo hůře.
Pero, en lugar de elegir los datos y las historias para que encajen en una narración grandiosa de la decadencia o del progreso, deberíamos intentar comparar en todos los aspectos de la existencia humana para ver si de verdad mejora o empeora el mundo.
Po dokončení nejnovější zprávy Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPCC) vidíme, že tato interpretace je z převážné části mylná.
Gracias al último informe del Panel Intergubernamental Sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC por su sigla en inglés), ahora podemos ver que esta narrativa es esencialmente errónea.
Přirozená interpretace zní tak, že úpravy výdajů fungují lépe, protože slibují menší vládu, takže upřednostňují hospodářský růst.
Una interpretación natural es que el ajuste del gasto es más eficaz porque trae consigo la promesa de reducir el tamaño del Estado, lo que favorecerá el crecimiento económico.
Ve skutečnosti je správná pouze druhá interpretace.
En cualquier caso, sólo la segunda interpretación es correcta.
Interpretace sekvenčních dat se poté vyvinula ve dvou rovinách.
Después se desarrolló la interpretación de los datos secuenciados a lo largo de dos dimensiones.
PRAHA - Nedílnou součástí interpretace globálního oteplování jsou už dlouho strašidelné historky.
PRAGA - Las historias de miedo han sido una parte integral del discurso sobre el calentamiento global durante mucho tiempo.
Nová interpretace by Japonsku umožnila použít vojenskou sílu na podporu spojence, bude-li ohrožena japonská bezpečnost.
Pero con la nueva interpretación, Japón podría usar la fuerza militar en apoyo de un aliado si la seguridad de Japón se viera amenazada.
Jeho nová interpretace ústavy má naopak pomoci USA při vojenském dozoru nad východní Asií.
Por el contrario, el objetivo de su reinterpretación de la constitución es que Japón pueda ayudar a Estados Unidos a patrullar Extremo Oriente.
Abeho nová interpretace tedy vůbec nepředstavuje radikální odklon od poválečného uspořádání.
O sea que en realidad, la reinterpretación de Abe no es ninguna desviación radical respecto del orden de posguerra.
Před volbami konanými minulý měsíc ve Spojených státech předhazovaly obě strany nešťastným voličům fakta, čísla, interpretace a kontrainterpretace.
En las elecciones estadounidenses del mes pasado, ambos bandos lanzaron un sinnúmero de hechos, cifras, interpretaciones y contra-interpretaciones a un desdichado electorado.
To vedlo k rozvoji snadno pochopitelných neverbálních forem interpretace, které dávaly přednost zrakovým a sluchovým způsobům vyjadřování.
Esto llevó al desarrollo de formas de presentación ampliamente comprensibles y no verbales, basadas preferentemente en formas visuales y auditivas de expresión.
Ale ve chvíli, kdy na scénu přichází volby, přicházejí na řadu také jiné, legitimní způsoby interpretace Bible.
Pero una vez que se realizan elecciones reales, distintos modos de interpretar el Libro Santo se vuelven posibles y legítimas.

Možná hledáte...