interpretación spanělština

výklad, tlumočení, interpretace

Význam interpretación význam

Co v spanělštině znamená interpretación?

interpretación

Acción o efecto de interpretar.

Překlad interpretación překlad

Jak z spanělštiny přeložit interpretación?

Příklady interpretación příklady

Jak se v spanělštině používá interpretación?

Citáty z filmových titulků

Me gustaría oír tu interpretación del personaje de Hamlet.
Zajímalo by mne, co by sis o Hamletovi myslela.
No puedo estar de acuerdo con esa parte de su interpretación. por la simple razón que el arma está en mi mano.
S tímto výkladem nemohu souhlasit. z prostého důvodu, že mám tu zbraň v rukou.
Tombstone le agradece su gran interpretación.
Město Tombstone je vděčno za to nádherné představení.
Me ofende. cualquier vecina. que toma la ley en sus manos. y le da una interpretación especial sólo para ella.
Odmítám.. Odmítám komukoliv. brát zákon do svých rukou. a vykládat si ho libovolně tak, jak se mu to právě hodí.
Mi interpretación de excelente persona fue tan exitosa. que la Sra. D'Ascoyne me invitó a pasar el siguiente fin de semana con ellos.
Muže ryzího charakteru jsem zahrál. tak dokonale, tak přesvědčivě. že mě paní z Ascoynu pozvala, abych s nimi strávil následující víkend.
Su interpretación fue muy, muy buena.
Byla jste..byla jste naprosto užasná.
Existe un sentimiento generalizado de apego hacia su persona, y el hecho de que haya muerto en el parque ha generado una interpretación muy particular.
Spousta lidí s ním zkrátka sympatizuje. Jeho smrt v tom parku považují za symbolickou.
Esto podría aportar una nueva visión, una nueva interpretación del hombre.
Snad bych mohl světu sdělit něco převratně nového. Tenhle nový člověk by nám mohl pomoci poznat nás samotné a abychom porozuměli sami sobě.
Es mi interpretación.
Má vlastní interpretace.
Esta mañana mismo en la reunión, Jim llegó a la conclusión de que, aun manteniendo The Chronicle vital, emocionante y comercial, quizá deberíamos dar una mayor interpretación a la noticia, dar a nuestros lectores algo más sobre lo que pensar.
Právě dnes ráno na poradě Jim poukázal na to, že i když Chronicle musí být živé, zajímavé a komerční noviny, možná bychom měli zprávy trochu víc interpretovat, dát našim čtenářům trochu látky k přemýšlení.
Agradézcale su interpretación de la Sra. Townsend.
Poděkuj jí za výkon v roli paní Townsendové.
Vea, estas categorías son bastante específicas. y cuando hacen referencia a asuntos inconclusos de naturaleza mayor,. pues, la única interpretación aquí es simplemente que.
Tyto typy jsou jasně určené a když hovoří o nedokončené záležitosti zásadního významu, lze vyvodit jediný výklad. Jednoduše.
Nuestra interpretación de la mejor información disponible. indica que el Bismarck se dirige a la costa de Francia.
Podle našeho vyhodnocení nejdostupnějších informací. míří Bismarck na francouzské pobřeží.
Sean cuales sean los actos cometidos, no podemos hacer la interpretación de que los acusados sean responsables de crímenes contra la Humanidad.
Bez ohledu na to, co se stalo, nemůžeme učinit takový výklad, že obžalovaní jsou odpovědní za zločiny proti lidskosti.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Esto siempre fue una mala interpretación de la historia.
To byl odjakživa mylný výklad dějin.
En realidad, incluso bajo la interpretación más literal, la declaración de Bush no fue exacta.
Ani při nejdoslovnějsí interpretaci vsak Bushův výrok přesný nebyl.
La interpretación de Bush, excesivamente literal, acerca de los requisitos de la honestidad oculta una deshonestidad más profunda cuyas consecuencias han sido, moralmente, muchísimo más graves.
Bushova přehnaně doslovná interpretace požadavků na poctivost v sobě ukrývá mnohem hlubsí nepoctivost, jejíž důsledky jsou z morálního hlediska daleko závažnějsí.
Pero esa interpretación es en gran medida una simple ilusión falsa de quienes apoyan la secesión.
Takový výklad je však do značné míry zbožným přáním těch, kdo podporují odtrženectví.
La interpretación del descenso en las primas de riesgo como un reflejo de una renovada confianza del mercado en la solvencia de los Estados soberanos en dificultades fue otra interpretación equivocada y autocomplaciente.
Skutečnost, že pokles rizikových prémií byl chápán jako známka obnovené tržní důvěry v úvěruschopnost problémových suverénních států, představovala další samoúčelnou dezinterpretaci.
La interpretación del descenso en las primas de riesgo como un reflejo de una renovada confianza del mercado en la solvencia de los Estados soberanos en dificultades fue otra interpretación equivocada y autocomplaciente.
Skutečnost, že pokles rizikových prémií byl chápán jako známka obnovené tržní důvěry v úvěruschopnost problémových suverénních států, představovala další samoúčelnou dezinterpretaci.
Por eso, la interpretación que hasta ahora mejor concuerda con los hechos es la de que el objetivo político de la separación de Jodorkovsky y Menatep de Yukos condujo en la práctica a la nacionalización, pero ése no era el objetivo subyacente.
Interpretace, která tedy prozatím nejlépe odpovídá faktům, říká, že politický záměr odloučit Chodorkovského a Menatep od Jukosu sice v praxi vedl k zestátnění, ale že to nebylo primárním cílem.
Ese segundo esfuerzo también se vio afectado por problemas de interpretación.
Problémy s interpretací poznamenaly také druhý pokus.
Tengo una interpretación distinta: es testimonio de la importancia que tiene una prensa libre, que quizá no puede detener los abusos pero los puede reducir.
Já mám jiný pohled na věc: je to důkazem významu svobodného tisku, který sice zlořád nedokáže vymýtit, ale může mu přistřihnout křídla.
Una interpretación natural es que el ajuste del gasto es más eficaz porque trae consigo la promesa de reducir el tamaño del Estado, lo que favorecerá el crecimiento económico.
Přirozená interpretace zní tak, že úpravy výdajů fungují lépe, protože slibují menší vládu, takže upřednostňují hospodářský růst.
Estos errores de interpretación se muestran de manera clara y evidente en los discursos de los líderes de los gobiernos durante el transcurso de las últimas dos décadas.
Tyto mylné představy jsou jasně patrné na projevech šéfů vlád v posledních dvou desetiletích.
Hay una simple interpretación de lo que ha estado sucediendo con la economía estadounidense.
Pro vývoj americké ekonomiky existuje jednoduché vysvětlení.
Las PDR están en gran parte limitadas a aplicaciones que necesitan una interpretación visual.
RDT se omezují převážně na aplikace vyžadující vizuální interpretaci.
En cualquier caso, sólo la segunda interpretación es correcta.
Ve skutečnosti je správná pouze druhá interpretace.

Možná hledáte...