interpretovat čeština

Překlad interpretovat spanělsky

Jak se spanělsky řekne interpretovat?

interpretovat čeština » spanělština

interpretar explicar contar aclarar

Příklady interpretovat spanělsky v příkladech

Jak přeložit interpretovat do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Právě dnes ráno na poradě Jim poukázal na to, že i když Chronicle musí být živé, zajímavé a komerční noviny, možná bychom měli zprávy trochu víc interpretovat, dát našim čtenářům trochu látky k přemýšlení.
Esta mañana mismo en la reunión, Jim llegó a la conclusión de que, aun manteniendo The Chronicle vital, emocionante y comercial, quizá deberíamos dar una mayor interpretación a la noticia, dar a nuestros lectores algo más sobre lo que pensar.
Nesnažte se to interpretovat.
Esta vez, Beck, no intentes entenderlo.
Můžeš je interpretovat, jak chceš.
Puedes interpretarlos como quieras.
Museli zaregistrovat potřebu a interpretovat ji jako jídlo.
Habrán percibido una necesidad y la interpretaron como comida.
Kéž bych to dokázal interpretovat.
Oh, me gustaría saber cómo interpretarlas.
Myslím, že jste museli špatně interpretovat moji poznámku, že má matka hodlá koupit Jižní Kalifornii, jako pokus vás ovlivnit při pokutování, strážníku.
No creerá que cuando le dije del plan de mi madre para comprar California era un intento de evitar que me boleteara, oficial.
Snažil se je interpretovat.
Él intentó interpretarlas.
Má schopnost okamžitě interpretovat a extrapolovat jakoukoli verbální komunikaci, kterou slyší.
Tiene una increíble capacidad de entender y extrapolar cualquier comunicación verbal que oye.
Nedokážu to interpretovat.
A veces creo que es porque son psicóticas.
Tohle by ti to mohlo pomoci interpretovat.
Esto debe ayudarle a interpretarlo.
Mohli bychom ho interpretovat.
Podríamos buscar un intérprete.
Ano, ano, my. my bychom mohli interpretovat.
Sí, podríamos buscar un intérprete.
Nemohu za vás interpretovat proroctví, Esso.
No puedo interpretar las profecias por ti, Essa.
Viděl neznámé obličeje a událostí, které nemohl interpretovat.
Vio caras desconocidas para él y sucesos que no podía interpretar.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Robert Rubin a Kent Conrad jej varovali, že tisk jeho výpověď jako vyváženou interpretovat nebude a že kongres si ji vyloží jako výmluvu k opuštění fiskální kázně.
Robert Rubin y Kent Conrad le advirtieron que la prensa no interpretaría su testimonio como equilibrado y que el Congreso lo interpretaría como un pretexto para abandonar la disciplina fiscal.
Máme-li velká data efektivně zužitkovat, lidé musí být schopni porozumět příslušným statistikám a umět je interpretovat.
Si se quiere emplear efectivamente los datos masivos, las personas deben poder entender e interpretar las estadísticas relevantes.
Lze to interpretovat tak, že ekonomická obec plně nezohledňovala lidskou složku ekonomiky, složku, kterou nelze redukovat na matematickou analýzu.
Una forma de interpretar esto es que la profesión económica no estaba tomando en cuenta del todo el elemento humano de la economía, un elemento que no puede reducirse a un análisis matemático.
Volby tedy zjevně neskončily vítězstvím politického a ekonomického radikalismu, avšak neméně zavádějící by bylo interpretovat je jako vítězství volného trhu.
Si bien está claro que las elecciones no han sido una victoria para el radicalismo político y económico, igualmente engañoso sería interpretarlas como el triunfo del libre mercado.
Fiskální rady by se neměly stavět do pozice, v níž se budou snažit interpretovat literu fiskálního kompaktu.
Los consejos fiscales no deben ser puestos en la posición de tratar de interpretar lo estipulado en el pacto fiscal.
Nová pravidla však evidentně vyžadují silnou instituci, která je bude interpretovat a jejíž názor budou všichni akceptovat.
Pero las nuevas reglas requieren, obviamente, que una institución fuerte las interprete, y que las decisiones discrecionales de dicha institución sean aceptadas por todos.
Bylo tedy očividně možné interpretovat evoluční minulost pomocí jsoucích genetických sekvencí.
De modo que resultó posible, evidentemente, interpretar el pasado evolutivo desde el punto de vista de las secuencias genéticas existentes.
I tam, kde data existují, je potřeba čísla interpretovat opatrně.
En aquellos casos en que hay datos, las cifras se deben interpretar con cuidado.
Ne všichni investoři budou schopni interpretovat i tato prostá měřítka vyhlídek dané investice.
No todos los inversionistas podrán interpretar ni siquiera estos simples indicadores de las perspectivas de una inversión.
Stejně tak jsou ovšem ne všichni konzumenti potravin schopni interpretovat množství výživných látek uváděných na potravinářských štítcích.
Pero tampoco todos los consumidores de alimentos pueden interpretar las cantidades de nutrientes que aparecen en las etiquetas.
Abe se rozhodl ústavu nově interpretovat, protože její revize by vyžadovala souhlas dvou třetin japonského parlamentu.
Abe optó por reinterpretar la constitución porque modificarla requería la aprobación de dos tercios de la Dieta japonesa.
A politici by si měli dobře rozmyslet, než začnou pokles cen zlata interpretovat jako projev důvěry ve své počínání.
Mientras tanto, las autoridades deberían tener cautela a la hora de interpretar la baja de los precios del oro como un voto de confianza en sus políticas.
Teoreticky lze tento ústavní zákaz interpretovat tak, že se vztahuje pouze do budoucna.
En teoría, la prohibición constitucional podría interpretarse como aplicable sólo a futuro.
Přijatelnější je vyzývat k modernizaci islámu tím, že by se duchovním povolilo nově interpretovat jeho zákony ve světle dnešních poměrů.
Más aceptable es convocar a la modernización del Islam, permitiendo que los clérigos reinterpreten sus leyes a la luz de las condiciones contemporáneas.

Možná hledáte...