intervenovat čeština

Překlad intervenovat spanělsky

Jak se spanělsky řekne intervenovat?

intervenovat čeština » spanělština

interceder intervenir intermediar arbitrar

Příklady intervenovat spanělsky v příkladech

Jak přeložit intervenovat do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Budu intervenovat jen na požádání.
Yo intervendré sólo si me lo pide.
Chystal jsem se vám navrhnout, že byste mohl osobně intervenovat za záchranu toho pejska na Salisburské pláni.
Iba a sugerirle que interviniera personalmente en el rescate de ese perrito.
Domnívám se, že by mohl i ze Šanghaje telefonicky intervenovat.
Sí, pero supongo que él podría, desde Shanghai, hacer un par de llamadas.
Vzhledem k tomu, že je to na vašem území a my tam míníme intervenovat, žádáme vás o pomoc.
Y ya que esto invade al espacio drazi quiero que sepa que entraremos, y pedimos su ayuda.
Musíte intervenovat na jeho podporu. - Jsou ta obvinění pravdivá?
Debes intervenir en mi nombre.
Musíte intervenovat!
Ud. debe intervenir.
Byl jsem schopnej intervenovat.
Tuve la oportunidad de intervenir.
Nemůžu intervenovat, ale můžu. zajistit, že si tenhle kus hovna nebude pamatovat posledních pět let svýho života.
No puedo intervenir, pero puedo. asegurarme de que esta basura no recuerde los últimos cinco años de su vida.
Abyste to ale mohli udělat, potřebovali byste vytvořit nějaký důvod, proč musíte intervenovat proti nějakému nepříteli v Jugoslávii.
Pero para hacer esto hay que crear un caos donde habrá que intervenir contra un enemigo en Yugoslavia.
K intervenci Američané potřebovali ujasnit, proti komu musí intervenovat.
Para poder intervenir, los americanos tenían que esclarecer contra quién intervenir.
Takže jestli chcete intervenovat, fajn.
Así que si queréis intervenir, está bien.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokud vsak budou země sousedící s Afghánistánem intervenovat tak, že bude docházet k dalsím ekonomickým otřesům, je takový zevrubný úkol předem odsouzen k neúspěchu.
No obstante, un esfuerzo de esa magnitud estará condenado al fracaso si los vecinos de Afganistán intervienen en formas que promuevan un nuevo desorden económico.
Stejně tak by však mohla intervenovat založením plánovacích regulačních úřadů nebo zavedením limitů na hypoteční úvěry.
Alternativamente, podría haber intervenido implementando regulaciones de planificación o imponiendo límites a los préstamos hipotecarios.
Stát má za úkol tyto smlouvy i s nimi související vlastnická práva chránit, vymáhat a regulovat a také intervenovat v zájmu ochrany systémového selhání.
El papel del Estado es el de proteger, hacer cumplir y regular dichos contratos y los derechos de propiedad conexos, además de intervenir para impedir el fallo sistémico.
Zatímco se centrální bankéři a ministři financí zamýšlejí jak intervenovat, aby posílili dolar, měli by také začít přemýšlet co dělat, až nadejde čas přehodit výhybku.
Mientras los banqueros y ministros de finanzas consideran la forma de intervenir para apoyar al dólar, también deberían empezar a pensar en qué hacer cuando llegue el momento de cambiar.
Americe zřejmě schází kapacita - a vůle - intervenovat vsude tam, kde hrozí riziko genocidy.
Los Estados Unidos probablemente carezcan de la capacidad (y la voluntad) para intervenir militarmente en todos los lugares donde surja una amenaza de genocidio.
Jeho rozhodnutí výrazně ovlivní budoucnost eurozóny, neboť bude definovat, jakou - pokud vůbec nějakou - má ECB pravomoc intervenovat v případě dluhové krize.
La decisión del TJUE tendrá implicancias importantes para el futuro de la eurozona, ya que definirá qué autoridad tiene el BCE, si es que la tiene, para intervenir en una crisis de deuda.
Místo aby se představitelé EU ptali, zda mandát ECB umožňuje bance intervenovat v případě dluhové krize, měli by si klást otázku, zda by to tento mandát umožňovat měl.
En lugar de preguntar si el mandato del BCE le permite intervenir en una crisis de deuda, los líderes de la UE deberían preguntar si debería hacerlo.
Je-li dluhová krize spíše výsledkem vládní rozmařilosti a špatného řízení než selhání trhu, pak je pravda, že by centrální banka intervenovat neměla.
Si surge una crisis de deuda como consecuencia del despilfarro y la mala gestión del gobierno y no de una falla del mercado, es verdad que el banco central no debería intervenir.
Japonci proto začali intervenovat tak, aby jen oslabili.
De manera que los japoneses empezaron a intervenir para debilitar al yen.
Zejména evropský konkurenční zákon umožňuje politikům svévolně intervenovat, zvyšovat nejistotu a poškozovat tvorbu bohatství a blaho spotřebitelů.
La legislación europea sobre la competencia en particular permite a los formuladores de políticas intervenir a voluntad, con lo que aumentan la incertidumbre y perjudican la creación de riqueza y el bienestar de los consumidores.
V Rusku na rozdíl od většiny jiných zemí nedisponuje centrální banka výlučným právem intervenovat.
En Rusia, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los demás países, el banco central no tiene el derecho exclusivo a intervenir.
Začne-li však Japonsko přímo intervenovat na globálních měnových trzích, aby zajistilo slabší jen, pak sousední konkurenti zareagují obdobně.
Pero si Japón comienza a intervenir directamente en los mercados monetarios globales para asegurar un yen más débil, los competidores vecinos responderán del mismo modo.
Některé země zareagovaly tak, že nepodnikly nic, zatímco mnohé jiné státy včetně industrializovaných zemí typu Japonska a Švýcarska začaly silně intervenovat na měnových trzích.
Algunos países no respondieron a esta situación pero muchos, entre ellos algunos industrializados como Japón y Suiza, han intervenido masivamente en los mercados cambiarios.
Jedna země za druhou se rozhodla tím či oním způsobem intervenovat, aby předešly prudkému zvyšování hodnoty svých měn.
De hecho, un país tras país ahora optó por intervenir de una manera u otra para impedir que el valor de sus monedas suba por las nubes.

Možná hledáte...