intervence čeština

Překlad intervence spanělsky

Jak se spanělsky řekne intervence?

Příklady intervence spanělsky v příkladech

Jak přeložit intervence do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Promiňte, Veličenstvo, ale státní intervence je nemožná. V tom případě by Be odjel navždy.
Perdóneme, pero es imposible intervenir oficialmente, o Bey se irá para siempre.
Podle mého názoru, je riziko intervence jen minimální.
Por eso, en mi opinión, la posibilidad de una intervención comunista. es mínima.
Pan Limbani říká, že v červenci 1960 došlo k tajné schůzce na dnešní hranici mezi Zambií a Zaire ohledně federální intervence při řešení krize v Kongu.
El Presidente Limbani dice que hubo una reunión secreta en julio de 1966 en la que ahora es frontera Zambia - Zaire respecto a la intervención federal en la crisis del Congo.
Proslýchá se, že operaci umožnila přímá intervence ze strany pana premiéra.
Según hemos sabido, ha sido la intervención del Primer Ministro la que ha hecho posible la operación de rescate.
Mělo by nás těšit, že byl možný alespoň nějaký nárůst a být vděčni našemu hostu, jehož záslužná intervence alespoň tu malou tyčinku umožnila. Totiž zvýšení.
Tenemos que estar contentos de tener un aumento gracias a la intervención de nuestro invitado de honor que ha hecho posible este bastoncillo, incremento.
To a moje intervence jsou jediným důvodem, že ještě nejsi bez práce.
Eso y mi mediacion en tu favor son por lo unico que conservas tu trabajo.
Mí kolegové ve vládě si státní intervence nepřejí.
Mis colegas en el Gobierno son contrarios a una intervención del Estado.
A pokud mě, až budeš číst tyto řádky, temnota pohltí, nesmíš si nikdy myslet, že tu existovala možnost nějaké tajné intervence- něco, co jsi mohl udělat.
Y si la oscuridad ya me ha tragado para cuando leas esto, no deberás creer que existió posibilidad de cualquier tipo de intervención secreta que alguna vez hayas podido hacer.
Ale fyzicky se nemůžete stát matkou bez jistě lěkařskě intervence.
Pero físicamente, tal vez no pueda serlo sin tratamiento médico.
Říká se tomu intervence.
Se llama intervención, Eric.
Tohle je párty na rozloučenou, ne nějaká intervence.
Es una fiesta de despedida, no una auditoría.
Žádné známky intervence.
No hay cicatrices de intervenciones médicas.
Intervence je konfrontace bez odsudku.
No se trata de una confrontación sentenciosa.
Část jich obviňuje tebe za intervence do ekologie téhle planety.
Partidarios del desierto que la culpan. por la interferencia de Paul en la ecología del planeta.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když byla intervence Západu podniknuta, ukončila téměř nepřetržitou občanskou válku a většina obyvatel ji stále vnímá souhlasně.
Una vez iniciada, la intervención de Occidente puso fin a una guerra civil casi ininterrumpida y aún hoy una mayoría de la población la sigue viendo con aprobación.
Konečně, intervence na rozdíl od Iráku nerozlámala základy vnitřní struktury afghánského státu ani neohrozila jeho soudržnost.
Finalmente, a diferencia de Irak, la intervención no fracturó la estructura interna del estado afgano ni puso en peligro su cohesión.
Nejúčinnějším prostředkem podpory ekonomického růstu je pro tuto ekonomiku konkurence, ale v případě potřeby či nutnosti v ní mají místo i intervence státu, jejichž cílem je zajistit rovnou příležitost, společenskou solidaritu a sociální rovnováhu.
Considera que la competencia es el medio más efectivo para promover el crecimiento económico, pero también cree en la intervención del estado, cuando es necesaria, para asegurar la igualdad de oportunidades, la solidaridad social y el balance social.
OSN bude také nadále hrát významnou úlohu, neboť jde o jediný orgán, který může legalizovat intervence - ať už vojenské, či nevojenské - ve všech případech, kdy nejde pouze o sebeobranu.
Las Naciones Unidas también seguirán desempeñando un papel importante, ya que es el único organismo que puede legalizar las intervenciones -sean militares o no- en todos los casos que no constituyen sólo autodefensa.
Putinova představa o tom, co představuje národní zájem Ruska, však činí takový typ intervence nepravděpodobným.
Pero la idea de Putin sobre el interés nacional de Rusia hace que esa clase de intervención resulte improbable.
Zadruhé, jelikož by intervence MMF omezila vliv mocných domácích zasvěcenců, předčasná intervence by pro ně byla méně přitažlivá.
En segundo lugar, puesto que la acción del FMI reduciría la influencia de los grupos nacionales poderosos, una intervención temprana les sería menos atractiva.
Zadruhé, jelikož by intervence MMF omezila vliv mocných domácích zasvěcenců, předčasná intervence by pro ně byla méně přitažlivá.
En segundo lugar, puesto que la acción del FMI reduciría la influencia de los grupos nacionales poderosos, una intervención temprana les sería menos atractiva.
Existuje hrstka oblastí, kde se ví, že vládní intervence přináší hodnotu: omezení pustošivých účinků úprku vkladatelů od banky mezi ně patří.
Hay pocas esferas en las que la intervención del gobierno cree valor; reducir los efectos devastadores de una corrida contra un banco es una de ellas.
Berlusconiho mocný ministr financí Giulio Tremonti často a rád hovoří o potřebě obnovit vládní intervence do hospodářství.
El poderoso ministro de finanzas, Giulio Tremonti, habla con frecuencia y con agrado de la necesidad de una renovada intervención del gobierno en la economía.
Ještě lepší intervence se soustředí na migraci.
Y una intervención aún mejor se ocupa de las migraciones.
V energetické oblasti trh selhává, ale vládní intervence by měly směřovat přesně opačným směrem, než jaký navrhuje Bushova administrativa.
Hay una falla del mercado en lo que se refiere a la energía, pero la intervención del gobierno debería ir precisamente en dirección opuesta a la que propone la administración Bush.
Konkrétně sdíleli přesvědčení neokonů, že vojenská intervence je legitimní a účinný způsob jak dosáhnout politické změny.
En especial, compartieron la convicción de los neoconservadores de que la intervención militar es una manera legítima y efectiva de concretar el cambio político.
Intervence z jejich pohledu není ani tak zbytečná jako spíše nemožná.
Para ellos, la intervención no es tan innecesaria como imposible.
Jsou-li však měnové výkyvy příliš široké a vleklé, mohou brzdit skutečnou ekonomickou aktivitu, a právě proto je intervence někdy nezbytná.
Pero las oscilaciones monetarias, si son demasiado amplias y prolongadas, pueden obstruir la actividad económica real, razón por la cual a veces es necesaria la intervención.

Možná hledáte...