intimidación spanělština

zastrašování

Význam intimidación význam

Co v spanělštině znamená intimidación?

intimidación

Acción o efecto de intimidar.

Překlad intimidación překlad

Jak z spanělštiny přeložit intimidación?

intimidación spanělština » čeština

zastrašování šikanování šikana týrání

Příklady intimidación příklady

Jak se v spanělštině používá intimidación?

Citáty z filmových titulků

Soborno, intimidación.
Úplatky, zastrašování.
Esto es una farsa pedirnos que votemos después de la intimidación y la presión ejercidas en estas últimas semanas.
Tohle je fraška. Chtít po nás hlasovat v atmosféře zastrašování a tlaku, kterému jsme vystaveni posledních pár týdnů.
Paso por la pasividad de la policía, pero hay manipulación e intimidación de testigos.
Nebudu rozebírat otázku pasivity policie. Na řadu přichází zastrašování svědků.
Las declaraciones fueron emitidas por intimidación. por lo tanto los recursos aquí presentados serán rechazados.
Tato prohlášení byla získána nátlakem a zastrašováním. Odvolání přednesená tomuto soudu se proto zamítají. Vy mi nevykládejte o profesionálním chování!
Atentado de provocación e intimidación.
Provokační a zastrašovací útoky.
Los que adulan y se arrastran ante la intimidación deberán forzosamente admirar a quienes se erigen orgullosos llenos de confianza.
Ti, koho zastrašování srazí na kolena, musí nutně vzhlížet k těm, kdo hrdě stojí, opírajíce se o oprávněnou sebedůvěrou.
No quiero intimidación.
Odmítám se nechat zastrašit.
Intimidación, allanamiento.
Zastrašování lidí, nedovolený vstup.
En las colinas cerca de Redwood, California a ocho km del límite con Oregon un líder loco de culto religioso llamado Martín James ha mantenido a sus jóvenes seguidores aislados del mundo exterior al controlar sus mentes con terror y con intimidación.
V kopcích blízko města Redwood v Californii. pět mil od hranic s Oregonem, šílený vůdce náboženského kultu jménem Martin James. drží své mladé následovníky izolované od okolního světa. kontroluje jejich mysl pomocí teroru a zastrašování.
Sí, bueno. No creo en ganar a través de la intimidación.
Jo, no, já jenom prostě nevěřím ve vítězství zastrašování.
Por si no lo sabes, la Ley de de Delitos Mayores en una reserva india es jurisdicción de la Oficina Federal de Intimidación.
A kdybys to náhodou nevěděl, tak závažné. Závažné zločiny v Indiánské rezervaci jsou v pravomoci Federálního úřadu zastrašování.
Mis clientes afirman que fueron forzados a confesar a través de la brutalidad e intimidación.
Mí klienti tvrdí, že byli k priznání donuceni. brutalitou a zastrašováním.
Si Sarah me trae buenos datos acerca de las iniciativas políticas y manipula bien la opinión pública, eso te daría libertad para tus tácticas de intimidación y chantaje, tan importantes en estos momentos.
Sarah mi dává dobré názory na politiku a stará se o veřejné mínění. To ti dává dost času, abys mohl buzerovat lidi a nakopat je do zadku.
El poder de Baran se basa en el miedo y la intimidación.
Baranova moc je založena na strachu a síle.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ellas hacen las cosas difíciles mediante el uso del terrorismo y la intimidación brutal de la población civil, y haciendo caso omiso de la voluntad expresa y clara de la comunidad internacional.
Dosahují toho terorismem a brutálním zastrašováním civilního obyvatelstva, vzdor výslovné a zřetelné vůli mezinárodního společenství.
Al fin y al cabo, ni el auge del comercio ni la pertenencia al club de los BRICS protegen frente a la intimidación.
Ani vzkvétající obchod, ani členství v klubu BRICS koneckonců nezajišťuje ochranu před šikanováním.
Durante años, en Iraq sólo han existido las salvajes leyes de la fuerza y la intimidación.
Po celá léta znal Irák pouze brutální zákony síly a zastrašování.
La incapacidad del gobierno o de la fuerza multinacional para frenar esta intimidación refleja la ausencia del imperio de la ley.
Neschopnost vlády i mnohonárodnostních sil toto zastrašování zastavit je odrazen absence právního řádu.
Se deniega el derecho a la información a millones de personas mediante la censura y la intimidación a los medios de comunicación.
Milionům lidí je prostřednictvím cenzury a zastrašování médií upíráno právo na informace.
Ya quedó comprobado varias veces que la intimidación militar a civiles no quiebra su moral y los enfrenta a sus propios líderes, por más terrible que sea el régimen.
Opakovaně se prokazuje, že vojenské zastrašování civilistů nedokáže zlomit jejich morálku a obrátit je proti vlastním vůdcům, jakkoliv strašlivý je jejich režim.
La Rusia de Vladímir Putin parece decidida a usar la intimidación y la fuerza para recuperar partes del antiguo imperio.
Rusko za vlády Vladimira Putina se zdá odhodlané použít zastrašování a sílu, aby získalo zpět ztracené části svého impéria.
Hubo intimidación en gran escala para que se votara por Rusia Unida.
Lidé byli v masovém měřítku zastrašováni, aby volili Jednotné Rusko.
Acabado el régimen de Saddam, Irak debe encarar la recapitulación de décadas de brutalidad física e intimidación cultural.
S koncem Saddámova režimu stojí Irák před zúčtováním s desítkami let fyzické brutality a kulturního zastrašování.
Como ocurre en otras partes, la confianza entre los países asiáticos es decisiva para su paz y prosperidad y se puede lograrla sólo mediante el diálogo y la observancia del derecho internacional, no mediante la fuerza o la intimidación.
Stejně jako jinde, je také v Asii důvěra mezi státy klíčovou podmínkou jejich míru a prosperity, přičemž jí lze dosáhnout pouze dialogem a dodržováním mezinárodního práva, nikoliv silou či zastrašováním.
En agosto, las autoridades brasileñas prohibieron Secret, la aplicación de redes sociales, después de que la compañía no ofreció ninguna respuesta a las preocupaciones de intimidación cibernética, mientras que Israel analiza una medida similar.
Brazilské úřady v srpnu zakázaly sociální síť Secret poté, co tato firma nedokázala reagovat na obavy z kybernetické šikany, a Izrael zvažuje podobný krok.
Esa intimidación y esa violencia hicieron que mi partido, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), no pudiera alcanzar al electorado en grandes zonas de la provincia.
Toto zastrasování a násilí měly za následek, že moje strana - Hnutí za demokratickou změnu (MDC) - se v rozsáhlých oblastech venkova vůbec nedostalo k voličům.
Acabar con los antiguos hábitos de intimidación -como imponer restricciones para el otorgamiento de visas a los georgianos- no será fácil.
Zrušit staré, šikanující zvyky - například vízovou povinnost pro Gruzínce - nebude nic snadného.
Es muy poco lo que se reporta de todo eso (adentro o afuera de Ukrania) puesto que el arsenal de intimidación del presidente Kuchma es muy vasto.
Jen málokdy se o těchto věcech něco píše (ať už na Ukrajině nebo jinde ve světě), protože Kučmův zastrašovací arzenál je bezedný.

Možná hledáte...