td | Ta | ad | tkd

tad angličtina

prcek

Význam tad význam

Co v angličtině znamená tad?

tad

(= shade) a slight amount or degree of difference a tad too expensive not a tad of difference the new model is a shade better than the old one
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad tad překlad

Jak z angličtiny přeložit tad?

tad angličtina » čeština

prcek trochu potomek dítě

Tad angličtina » čeština

Tad

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako tad?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady tad příklady

Jak se v angličtině používá tad?

Citáty z filmových titulků

He does a tad with the brush off his lip.
Vypadá trochu jako on. Až na ten knírek.
I bet you're already a tad in love with him.
Vsadím se, že jsi do něj trošku zamilovaná.
If it wasn't for the Monsewer, our scalps'd be dangling from some Comanche tepee and this little tad'd never grow up to lie about Texas.
Kdyby nebylo monsiéra, houpaly by se naše skalpy v nějakém komančském teepee a tenhle malý cvrček by nikdy nevyrostl dost na to, aby se povaloval po Texasu.
Tad, you and I have been friends a long time.
Tade, ty a já se už hodně známe.
Tad, you're an army man.
Tade, ty seš voják.
The caller is...a tad rough.
Volající je... trošku drsné.
Dear boy, I think we are a tad late.
Drahý chlapče, myslím, že jsme se trošku opozdili.
They are a tad. peculiar.
Jsou poněkud. zvláštní.
You're driving a tad rapidly.
Řídíte maličko zbrkle.
So the audience was a tad restless.
Publikum bylo nesoustředěné.
Without being critical, Captain, haven't you overplayed our hand just a tad? Sire Uri is a member of the newly elected Council of the 12.
Nechci kritizovat, kapitáne. ale nepřehnal jsi to jen docela malinko. uvážíme-li, že pan Uri je členem nové Rady dvanácti?
Without being critical, Captain, wouldn't you say you overplayed our hand just a tad? Considering Sire Uri is a member of the newly elected Council of the 12.
Nechci kritizovat, kapitáne. ale nepřehnal jsi to jen docela malinko. uvážíme-li, že pan Uri je členem nové Rady dvanácti?
We've been thrown off course just a tad.
Odchýlili jsme se od kurzu o maličkou špetku.
What's a tad?
Co je to špetka?

Tad čeština

Překlad tad anglicky

Jak se anglicky řekne tad?

Tad čeština » angličtina

Tad
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Příklady tad anglicky v příkladech

Jak přeložit tad do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Hm, tad ji máme.
Well, here we are.
Tad jsi, Gebeku.
Ah, there you are, Gebek.
Škrábnutý tad a tady. Tak tyhle jsou tvoje!
Scratch here, and here, for this is yours!
Tak jsme ustoupili tad!
So we backtracked a tad!
Tad, Lloyd?
A tad, Lloyd?
Z Bundle of Hiss se stal Tad, z Pure Joy se stal Flop.
Bundle of Hiss became Tad, Pure Joy became Flop.
Tad je možná horší.
Okay. Tad could be worse.
Chudák Tad je kvůli tobě moc smutný.
You know, you made poor Tad very sad.
Tad vypustil spóru!
Tad dropped a spore!
Když Arthurovi Weinerovi zlomil nohu Tad Lefkofsky, potom, jak jsem zaslechl ten praskot, jsem utekl.
When Arthur Weiner got his leg broken by Tad Lefkofsky. I heard that snap, I got up, I got out.
Jsem Tad Baker.
I'm Tad Baker.
Podívej, já a parta a můj přítel Tad, jsme kámoši.
See, me and the gang and Tad - he's my boyfriend - sorta.
Mysleli jsme buď Tad, nebo Lewisův podělanej Newport.
We were thinking either Tad or Lewis' Shitty Newport.
Tad Nugent.
Tad Nugent.