take | Tak | takž | taky

také čeština

Překlad také anglicky

Jak se anglicky řekne také?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Příklady také anglicky v příkladech

Jak přeložit také do angličtiny?

Jednoduché věty

Dejte mi také trochu mléka.
Give me some milk, too.
Také tam vystupuji.
I get off there, too.
Byl jsem tam také pozván.
I've been invited there, too.
Také mě tam pozvali.
I've been invited there, too.
Také jsem strávil pěkný čas.
I also had a very good time.
Doufá, že vyhraje, a já také.
He hopes he'll win and I hope so too.
Doufá, že vyhraje, a já v to doufám také.
He hopes he'll win and I hope so too.
Práce není jenom potřeba, ale také potěšení.
Labor is not merely a necessity but a pleasure.
Zdá se, že také v Japonsku budou poplatky za elektřinu řízeny roboty.
It seems that in Japan too, electric taxis will be operated by robots.
Tom není jediný, kdo musí studovat. Já musím studovat také.
Tom isn't the only one who has to study. I have to study as well.
Tentokrát nebyla zkouška jen těžká, ale také se dalo na otázky odpovědět více způsoby.
This time, the exam was not just difficult, but also, the questions were ambiguous.
Nejsem lvem, ale také umím řvát.
I am not a lion but I too can roar.
Také si tím nejsem jistý.
I'm not sure of it either.
Tom také přijde.
Tom is coming, too.

Citáty z filmových titulků

Můžete jim poslat společně s experimentálním strojem také celý set, hned jak jim zavolám?
Can you send him and the test unit over there after I make arrangements there?
A také o tom, co se stalo na Kaminejimě.
That just leaves the Kamine Island ruins.
Pochopení toho, jak Západ porazil zbytek nám dává nahlédnout nejen do minulosti, ale také do budoucnosti, a myslím, že budete souhlasit, že nám to pomůže odpovědět na otázku, která by mohla být nejdůležitější v naší době.
Understanding how the West beat the rest gives us an insight not just into the past but also into the future, and I think you'II agree, it helps answer the question that could be the most important of our time.
Sužován ekonomickými krizemi a obavami o životní prostředí, se Západ dnes také probouzí k rostoucí Východní výzvě jeho politické a vojenské nadvládě.
Beset by economic crises and by environmental fears, the West today is also waking up to a growing Eastern challenge to its political and military supremacy.
Ale jsou také připomínkou toho, že žádná civilizace netrvá na věky.
But they're also a reminder that no civilization lasts for ever.
Existoval také sklon k bezohlednosti, naprosté nevraživosti, těchto portugalských objevitelů, kterou Čeng Che zřídka ukazoval.
There was also a streak of ruthlessness, of downright nastiness, about these Portuguese explorers that Zheng He seldom evinced.
Ráj také dostanete!
And you'll reach the promised land too!
Byli tam nemoci a hlad! - Tak zle! Ale také v této vesnici žil prostý zemědělec, který změní svět!
There was disease and famine, (so sick) but also in this village lived a simple farmer who would change everything.
Starší, Můžete si také sbalit věci.
Elders, you may as well pack all your things.
Tento dalekohled také určí hmotnost planety a vzdálenost od mateřské hvězdy.
This telescope will also determine the planet's mass and distance from its star.
My jsme samozřejmě v obyvatelné zóně, ale v naší Sluneční soustavě je tam také Mars a Venuše, přesto jsme ještě nenašli život ani na jedné z těchto dvou planet.
We obviously sit in the Goldilocks Zone, but in our solar system, Mars and Venus also do, but we've yet to find life on either of those two planets.
Ale byla tam také v atmosféře spousta skleníkového plynu a vodní páry, které pokryli a zahřívali planetu.
But there was also a lot of the greenhouse gas water vapour in the atmosphere, which blanketed and heated the planet.
Mars leží také v obyvatelné zóně, ale má opačný problém jak Venuše.
Mars also lies in the Goldilocks Zone, but it has the opposite problem of Venus.
Platilo to až do podmořského průzkumu, který objevil Titanic, také pomohl objevit něco jiného, hluboko v oceánu.
That was until an underwater explorer, who discovered the Titanic, also helped discover something else deep in the ocean.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
There is probably some slight truth - and also a certain degree of irony - to this argument.
Také OSN byla součástí konsensu roku 1945, podobně jako sen o evropské jednotě.
The UN, like the dream of European unity, was also part of the 1945 consensus.
Jen stěží mohl být odpovědný za aroganci, která vedla k lavině událostí roku 1973, a přece jej také smetla.
He could hardly have been held responsible for the hubris which led to the avalanche of 1973, yet it nonetheless brought him down as well.
Pro mnoho lidí, mě v to počítaje, je rozšíření Severoatlantické aliance - mimo jiné také o bývalé sovětské republiky Estonsko, Lotyšsko a Litvu - splněním nemožného snu.
To many, myself included, NATO's enlargement to take in, among others, the Baltic states of Estonia, Latvia, and Lithuania -- which were once Soviet republics -- is an impossible dream come true.
Využití půdy také prochází důkladnější revizí.
The use of land is also receiving more serious scrutiny.
Součástí politiky využívání půdy by také mělo být opětovné zalesňování a ozdravování přirozených ekosystémů.
Reforestation and the repair of natural ecosystems should also be part of a land use policy.
Kulturní dědictví by se ale nemělo zachovávat všude a také by nemělo přehlížet náklady.
But a cultural heritage should not be maintained everywhere, nor should it ignore cost.
Tito farmáři pak nejenže uživí své rodiny, ale také si mohou začít vydělávat určitý tržní příjem a šetřit do budoucna.
Not only do these farmers then feed their families, but they also can begin to earn market income and to save for the future.
Světové vlády v roce 1992, kdy poprvé slíbily řešit člověkem způsobené globální oteplování, také slavnostně prohlásily, že budou předcházet lidskou činností vyvolanému vymírání ostatních druhů.
In 1992, when the world's governments first promised to address man-made global warming, they also vowed to head off the human-induced extinction of other species.
Takové oblasti nejenže by umožňovaly regeneraci druhů, ale také by zajistily ekologické přínosy, které by se přelévaly i do sousedních nechráněných míst.
Such areas not only permit the regeneration of species, but also provide ecological benefits that spill over to neighboring unprotected areas.
Hraje se také o to, aby se k zodpovědnosti přihlásila nigerijská vláda.
The Nigerian government's own accountability is on the line as well.
Pohoršení budí také další účetní praktiky MMF, například to, jak jsou řešeny kapitálové výdaje státních podniků.
Other IMF accounting practices, including how the capital expenditures of government-owned enterprises are treated, are also causing outrage.
Problém volební účasti zčásti odráží frustraci ze současného stavu EU a také dojem lidí, že hlasováním mohou tím či oním směrem vyvíjet jen malý tlak.
The voter-turnout problem partly reflects frustration about the present state of the EU, and also people's impression that they can exert little influence by voting one way or the other.
To by také zahrnovalo úpravu, podle níž by na výsledku voleb do EP závisela volba předsedy Evropské komise.
This would also involve making the choice of the European Commission's president dependent on the outcome of the EP elections.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »