tak | takž | taky | taký

také čeština

Překlad také italsky

Jak se italsky řekne také?

Příklady také italsky v příkladech

Jak přeložit také do italštiny?

Jednoduché věty

Teď to rozšířím také ke svým kamarádkám.
Ora la estendo anche alle mie amichette.
Štěstí je také doprovázeno chvílemi smutku a vnitřními úvahami.
La felicità si ottiene anche con i momenti di tristezza e riflessione interiore.

Citáty z filmových titulků

Víte, Bernie není jen pacient, je to také můj milenec.
Vedi, Bernie non e' solo un paziente, e' anche il mio amante.
Podívejte, pacientův snoubenec souhlasil, že dá ledvinu někomu jinému, a dárce tohoto pacienta také souhlasil.
Vedi. il fidanzato di quella paziente ha accettato di donare il suo rene a qualcun altro, e anche il compagno di quel paziente ha accettato.
A také velmi zbožný.
Ed anche. un uomo molto devoto.
Chápu to, já jsem také zaneprázdněná.
Lo capisco, sono occupata anch'io!
Já jsem také unavená.
Sono stanca anche io.
Já jsem také deprivovaná.
Anche io sono depressa.
Také trochu hloupé.
Anche un po' stupida.
No, to mě netrápí a nezajímá mě to a netrápí mě to, a také je zvláštní říct, že mě to netrápí.
Beh, non e' un problema. E non mi interessa. E non e' un problema, che e' strano da dire e non mi interessa.
Také, když se podíváme zpět, máš přítelkyni.
E poi, per ritornare all'inizio, hai una fidanzata.
A také v těhle šatech vypadám úžasně.
E poi sono favolosa con questo vestito.
Objednala jsem si také nějaké boty, ale ještě nedorazily, takže se snažím být trpělivá.
Ho anche ordinato delle scarpe ma non sono ancora arrivate. Sto cercando di essere paziente.
Bezva.. Pravděpodobně si ulevím také, protože.. Prdění je k popukání.
Fico. probabilmente ne mollero' una anche io, perche' scoreggiare e' divertente.
Takže teď můžu jít s Gregem a můžeme mít ten okamžik a sdílet naše pocity a náš vztah může začít. Takže jsem ti chtěla říct, že Greg dokáže být také zábavný a záludný!
Greg, cosi' possiamo stare insieme, esprimere i nostri sentimenti e la nostra relazione puo' iniziare e quindi volevo dirti che anche tramare per stare con Greg puo' essere divertente e meschino!
Děkuji, já tobě také přeju a všem tvým blízkým to nejlepší.
Grazie. anche io auguro. a te e a ci ti sta vicino ogni. Ogni bene.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Není tedy možné, že se také hodnota zlata, která se již přehoupla přes magickou hranici 1000 dolarů, desetinásobně zvýší?
Ora che l'oro ha attraversato la fatidica barriera dei 1.000 dollari, perché non dovrebbe poter decuplicare anch'esso?
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
C'è probabilmente un po' di verità in questo argomento - ed anche una certa dose d'ironia.
Hlubší a efektivnější finanční sektor by také snížil transakční náklady a usnadnil řízení rizika.
Un settore finanziario maggiormente intensificato ed efficiente permetterebbe anche di ridurre i costi di transazione e facilitare la gestione del rischio.
Mohou také učinit opatření k tomu, aby ORP byla z roku na rok předvídatelnější.
Essi possono anche adottare misure per rendere l'APS più prevedibile di anno in anno.
V důsledku toho se nižší socioekonomické skupiny nejen zmenšily, ale pravděpodobně se staly také homogennějšími ve smyslu osobních charakteristik, které zvyšují riziko zdravotních problémů.
Di conseguenza, i gruppi di livello socioeconomico inferiore non si sono solo ridotti in termini di dimensione, ma sono anche diventati più omogenei in termini di caratteristiche personali che tendono ad aumentare il rischio di problemi di salute.
Téměř vzápětí byla moje postava zrušena. A spolu se zaměstnáním jsem ztratil také finanční jistotu.
Subito dopo il mio personaggio fu eliminato, e quando scomparve il mio lavoro finì anche la mia sicurezza economica.
Kromě těchto konkrétních nákladů může homosexualita přinášet také násilí, ztrátu pracovního místa, zavržení rodinou, ústrky ve školách a tlaky na sňatek.
Oltre a questi costi reali, essere gay può portare ad essere vittima di violenza, a perdere il posto di lavoro, ad essere rifiutati dalla famiglia, ad essere molestati nelle scuole e subire pressioni verso il matrimonio.
Do budoucna by měla Světová banka zvolit stejný přístup také k právům LGBT a učinit z právní ochrany sexuální orientace a genderové identity podmínku pro státy přijímající půjčky.
Guardando al futuro, la Banca dovrebbe mantenere lo stesso approccio verso i diritti delle persone LGBT e definire la tutela legale anche per l'orientamento sessuale e l'identità di genere quale condizione per ricevere i prestiti.
Také odbory se stavějí proti nezbytnému snižování mezd a veřejní i soukromí dlužníci se obávají vyhlídky insolvence, budou-li jejich aktiva a výnosy oceněny nízkou hodnotou, zatímco jejich dluhy zůstanou beze změny.
Anche i sindacati si stanno opponendo alle necessarie riduzioni salariali, e i debitori pubblici e privati temono la prospettiva di un'insolvenza, se asset e rendite perdono valore, mentre i debiti restano invariati.
Politika má také domácí rozměr.
C'è anche una dimensione interna alla politica.
Zapotřebí je také jistá dávka realismu.
Ciò che è necessario inoltre è anche una dose di realismo.
Spolu se zisky raketově rostly také mzdy bankéřů - ba dokonce rostly ještě rychleji.
La retribuzione dei banchieri schizzò in alto insieme agli utili - anzi, crebbe persino più velocemente.
Nejenže svět přijme novou sadu cílů vedoucích k dosažení trvale udržitelného rozvoje, ale také získá novou globální znalostní síť, která pomůže tyto životně důležité cíle naplnit.
Non solo il mondo adotterà una nuova serie di obiettivi mirati a raggiungere lo sviluppo sostenibile, ma avrà anche una nuova rete di esperti che aiuteranno a realizzare questi obiettivi fondamentali.
Počet případů malárie se také zvyšoval kvůli rostoucí rezistenci tohoto parazita vůči tehdejším standardním lékům.
La malaria mieteva sempre più vittime, a causa della crescente resistenza del parassita al farmaco standard utilizzato all'epoca.

Možná hledáte...

Taklamakan | tak | takž | takýs | taký | taky | takto | takt | takrí | takri | tako | taka