katie | Atika | vtip | kmit

aktiv čeština

Příklady aktiv francouzsky v příkladech

Jak přeložit aktiv do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Tedy, pane předsedo, předkládám návrh na zavření této společnosti. a převedení aktiv a pasiv na nuceného správce.
Je propose donc une motion pour dissoudre cette institution et remettre ses actifs au mandataire.
Chceme seznam finančních aktiv pobočky 302 z roku 1952.
Nous voulons les comptes de la section 302 depuis 1952.
Lituji, ale dům je psaný na vaši ženu. Stejně jako 15 miliónů dalších aktiv. Nesmíte s nimi disponovat, dokud je žena naživu.
Désolée, mais la maison étant au nom de votre femme, ainsi que ces 15 millions de dollars d'avoir, vous n'y avez pas droit de son vivant.
Jak víte, Yakamoto souhlasil svěřit správu všech jeho osobních a firemních aktiv nám.
Comme vous le savez tous, Yakamoto confie à notre gestion. tous ses fonds personnels ainsi que ceux de ses entreprises.
Jsem odborník na identifikaci podhodnocených aktiv jako je tento podnik.
Je suis un expert : je reconnais les sociétés sous-évaluées.
Slim Slicker je jedno z hlavních aktiv Metra.
Slim Slicker est un des plus gros atouts de la Metro.
Pokud jde o vaše schválení v Senátu, nebylo by od věci, kdybychom měli výpis vašich aktiv a pasiv.
En ce qui concerne la confirmation du Sénat, ce serait de connaître l'état de votre situation financière.
A prosím, nedotýkejte se aktiv modrého chipu.
Ne touchez pas aux jetons bleus.
Je jí přiznána polovina manželových aktiv.
Elle se voit accorder Ia moitié de la communauté.
Ať pasiv či aktiv. Je třeba jim vysvětlit, jak používat kondom.
Dessus ou dessous, il faut leur apprendre à mettre des préservatifs.
Oo já, sakra, vím o ocenování ropných aktiv?
Enfin. qu'est-ce que je connais au pétrole?
Podpůrný tým provede transport tvých aktiv, jakmile opustí obvod zařízení.
Une équipe de soutient fournira des transports pour vos agents une fois qu'ils auront quitté le périmètre des installations.
On byl aktiv.
C'était lui, le voyou.
Dodat seznam mých aktiv? Zní ti to jako konzultace?
On dirait une consultation?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přilákání i jen zlomku aktiv držených institucionálními investory, fondy svrchovaného majetku a veřejnými penzijními fondy by mohlo rozvojové finance výrazně posílit.
Le fait d'attirer ne serait-ce qu'une fraction des actifs détenus par les investisseurs institutionnels, les fonds souverains et les caisses de retraite publiques pourrait multiplier les effets de la finance de développement.
Nejenže opakovaně vytvářejí destabilizační bubliny aktiv, ale když ochabne poptávka, vstupují do hry síly, které pokles ještě prohlubují.
Non seulement ils génèrent fréquemment des bulles d'actifs déstabilisatrices, mais lorsque la demande fléchit, des facteurs qui exacerbent cette tendance entrent en jeu.
V důsledku toho přicházejí USA o část svých nejcennějších aktiv, přičemž někteří mladí lidé - připravení o kvalifikaci - se uchylují k dysfunkčním aktivitám.
De ce fait, les USA perdent certains de leurs meilleurs atouts, des jeunes gens doués se tournant vers des activités contre-productives.
Hodnota toxických aktiv navíc zůstává stejně nejasná jako předtím.
De plus, la valeur des actifs toxiques est plus trouble que jamais.
Držitelé dluhopisů na spořádané restrukturalizaci vydělají, a pokud je hodnota aktiv skutečně vyšší, než je přesvědčen trh (a vnější analytici), právě oni nakonec sklidí výtěžky.
Les obligataires ont tout à gagner d'une restructuration bien pensée et si la valeur des actifs est nettement plus élevée que les marchés (et les analystes) ne le pensent, ils engrangeront tôt ou tard les dividendes.
Protože už USA nejsou pokládány za dodavatele vysoce kvalitních finančních aktiv, dalo se spíše očekávat, že dolar oslabí.
Étant donné que les États-Unis ne sont plus considérés comme des fournisseurs d'actifs financiers haut de gamme, on pourrait s'attendre à un affaiblissement du dollar.
Existuje teď vážné riziko systémového zhroucení amerických finančních trhů, až prasknou obrovské bubliny úvěrů a aktiv.
L'éclatement de l'énorme bulle du crédit et des actifs pourrait maintenant provoquer un effondrement systémique des marchés financiers américains.
NEW YORK - Od loňského léta až do nedávného rozdmýchání turbulencí na finančním trhu se řada různých riskantních aktiv (včetně akcií, vládních dluhopisů a komodit) těšila vzestupu.
NEW YORK - Jusqu'au récent épisode de troubles sur les marchés financiers, tout une variété d'actifs risqués ont connu une reprise (notamment les actions, les obligations étatiques et les matières premières), et cela depuis l'été dernier.
Ačkoliv však odpor k riziku a volatilita klesaly a ceny aktiv stoupaly, hospodářský růst zůstával po celém světě loudavý.
Mais tandis que l'aversion au risque et la volatilité diminuaient, et que les prix des actifs augmentaient, la croissance économique est restée molle tout autour de la planète.
Tuto propast mezi Wall Street a Main Street (rostoucí ceny aktiv navzdory horší hospodářské výkonnosti oproti očekávání) lze vysvětlit třemi faktory.
Cet écart entre ce qui se joue à Wall Street et l'expérience des citoyens ordinaires (augmentation des prix des actifs, malgré une performance économique inférieure aux prévisions) peut être expliqué par trois facteurs.
Tato mohutná vlna likvidity hledající výnos přiživila po celém světě dočasnou reflaci cen aktiv.
Cette vague massive de recherche du rendement en faveur de la liquidité a alimenté une relance temporaire des prix des actifs autour du monde.
Reflace aktiv tažená likviditou však obnášela dvě rizika.
Cette relance d'actifs axée sur la liquidité comportait cependant deux risques.
Země s rozvíjejícími se trhy se staly adresáty nejen korekce cen komodit a akcií, ale i brutálního přeceňování měn a aktiv s fixním příjmem v místní i zahraniční měně.
Ces États ont non seulement écopé d'une correction des prix des matières premières et des actions, mais également d'une réévaluation brutale des devises ainsi que des actifs à revenu fixe en devises locales mais également étrangères.
V mnoha případech je navíc celková hodnota aktiv problémové organizace za předpokladu pokračování v obvyklé činnosti vyšší, než by tomu bylo v případě jednotlivého rozprodeje aktiv.
Qui plus est, dans bon nombre de cas, la valeur d'exploitation des actifs des entreprises qui éprouvent des difficultés est supérieure à ce qu'elle serait si les actifs étaient vendus séparément.

Možná hledáte...