Z | a | zu |

za čeština

Překlad za německy

Jak se německy řekne za?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady za německy v příkladech

Jak přeložit za do němčiny?

Jednoduché věty

Vydělávám 100 euro za den.
Ich verdiene 100 Euro pro Tag.
Mohlo by se stát, že to za chvilku vzdám a místo toho si dám šlofíčka.
Es kann sein, dass ich bald aufgebe und stattdessen ein Nickerchen mache.
Mému učiteli fyziky je jedno, že chodím za školu.
Meinem Physiklehrer ist es egal, wenn ich den Unterricht schwänze.
Řím nebyl postaven za den.
Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden.
Lidi vlci za normálních okolností nenapadají.
Normalerweise greifen Wölfe keine Menschen an.
Díky za tvou odpověď.
Danke für deine Antwort.
Za kapitána si zvolili Petra.
Sie wählten Peter zu ihrem Kapitän.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Einer für alle, alle für einen.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Einer für alle, alle für einen.
Co to bylo za rámus?
Was war dieser Krach?
Prosím pochopte, že za těchto okolností nemáme jinou možnost, než si najít jiného kupce.
Bitte verstehen Sie, dass wir unter diesen Umständen keine andere Wahl haben, als einen anderen Käufer zu finden.
Tohoto vypínače se nesmíš za žádných okolností dotkout.
Du darfst diesen Schalter unter keinen Umständen berühren.
To nejhorší už máme za sebou.
Das Schlimmste haben wir hinter uns.
Koupil jsem to za deset dolarů.
Ich habe es für zehn Dollar gekauft.

Citáty z filmových titulků

Ano, a jsme vám velmi vděční za vaše milosrdenství, princezno Cornelie.
Das konnen wir verkraften. Sehr gut.
Děkuji za vaši důvěru.
Meinen Knight, Guilford.
Musí dokončit misi i za cenu svého života.
Aber Meine Befehle sind unter Einsatz des Lebens zu befolgen.
Skupina tři a pět, za mnou!
Truppe 3 und 5 aufsitzen!
Máme za to, že ho někdo z nich podporuje. Kvůli vojenským povinnostem nemám na vybranou a musím se přemístit do horského pásma Narita.
Unsere militarischen Pflichten zwingen uns, in die Berge bei Narita zu fahren.
Ty ten únos nazýváš osudem, ale co je to za osud?
Aber Ich mdchte mich bedanken.
Co je to vzadu za jednotku?
Das ist unsere Reserve, ein Eleven-Pilot.
Nepřítel tu za chvíli bude.
Dann tauchen jeden Moment die feindlichen Truppen auf.
Vaše Veličenstvo, držte se za námi.
Haltet Euch bitte zuriick, Hoheit!
Nerada sklízím ovoce za práci svých podřízených.
Ich schmtlcke mich nicht mit Verdiensten meiner Manner.
Ano. Ale naše jednotka má čekat za guvernérkou Cornelií.
Aber wir sollen uns hinter Cornelia in Stellung bringen.
Řekněte to i Urabemu a Senbovi za námi.
Sagt es auch Urabe und Senba.
Připravte se, Řáde černých rytířů. Slezeme pod horu, dostaneme se za Brity a napadneme je zezadu!
Die Schwarzen Ritter werden einen Uberraschungsangriff auf die britannische Armee starten.
Je to omluva za ty škaredé věci, co jsem ti řekla.
Welches willst du? Was? Ich soll auch?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím, co dnes pokládáme za absurdní hledání cest, jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato.
Denn schon die mittelalterlichen Alchemisten beschäftigten sich mit der aus heutiger Sicht absurden Suche nach einer Möglichkeit, aus unedlen Metallen Gold zu machen.
Tento rozkladný proces započal v 80. letech za vlády Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové.
Dieser Verfall begann in den 1980er Jahren unter Ronald Reagan und Margaret Thatcher.
Všechny formy levicové ideologie - vlastně všechno, co zavánělo kolektivním idealismem - se začaly pokládat za pomýlený utopismus, který může vést jedině do gulagu.
Alle Arten linker Ideologie - ja überhaupt alles, was den Beigeschmack des kollektiven Idealismus aufwies - wurde als fehlgeleiteter Utopismus betrachtet, der nur in den Gulag führen könne.
Prostě jsem brala za samozřejmost, že než mi bude řekněme čtyřicet, cestování vesmírem bude běžné.
Es war für mich klar, dass Reisen ins All eine Selbstverständlichkeit sein würden, wenn ich einmal so um die 40 bin.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Erstens könnte man es allen Ländern ermöglichen von den Vorteilen eines bilateralen Abkommens über gegenseitige Anerkennung zu profitieren, indem man zu restriktive Ursprungsregeln vermeidet.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
Zweitens: Zieht man eine Harmonisierung in Betracht, könnte man weniger strikten Ursprungsnormen den Vorzug geben, außer es bestehen stichhaltige Beweise, dass diese dem Ziel der Regulierung abträglich sind.
Za současné situace, kdy zadlužení domácností po horečnaté vládní intervenci zůstává nejisté, fiskální pozice dramaticky upadá a bilance běžného účtu se opět zhoršuje.
Nun, nachdem die Privatschulden nach einer fieberhaften Intervention der Regierung auf Messers Scheide gehalten wurden, haben sich die Staatsfinanzen drastisch verschlechtert und die Leistungsbilanz ist wieder schwächer geworden.
Jen stěží mohl být odpovědný za aroganci, která vedla k lavině událostí roku 1973, a přece jej také smetla.
Er war aber kaum für den Hochmut verantwortlich zu machen, der zu dem politischen Erdrutsch von 1973 geführt hat, trotzdem musste er zusammen mit den anderen den Hut nehmen.
Dokázal být nelítostným bojovníkem a chránit své území, a přesto je pravda, že po roce 1967 mohl ve vládě, v níž pracoval, za své umírněné názory nakloněné dialogu bojovat neoblomněji.
Er konnte ein harter, sportlicher Kämpfer sein, aber man muss auch feststellen, dass er für seine mäßigende und friedliche Politik in der Regierung nach 1967, der er angehörte, härter hätte kämpfen können.
Žijeme v době souběžného strachu z inflace i deflace, bezprecedentní prosperity vprostřed narůstající nerovnosti a technologických pokroků za současného vyčerpávání zdrojů.
Wir leben in einer Zeit gleichzeitiger Inflation und Deflation, von noch nie da gewesenem Wohlstand inmitten einer wachsenden Ungleichheit sowie technologischem Fortschritt und gleichzeitiger Erschöpfung der Rohstoffe.
Za předpokladu, že by plán obstál, peníze na jeho podporu by byly urychleně vyplaceny.
Angenommen, ein Plan besteht die Prüfung, so würde das Geld für seine Unterstützung schnell ausgezahlt.
Velice často jde spíš o obranu vlastního dvorečku než o zápas za co nejefektivnější urychlení pomoci pro chudé.
Allzu oft geht es bei diesen Kämpfen um Revierfragen anstatt um die effektivste Möglichkeit, den Armen schnellstens Hilfe zukommen zu lassen.
Dnes už víme, že onen profesor vnikl za pomoci svého šoféra do vlastního domu, protože se mu zabouchly dveře.
Wir wissen heute, dass der Professor mit Hilfe seines Fahrers in sein eigenes Haus eingebrochen war, nachdem die Eingangstür geklemmt hatte.
Skutečnost, že onen muž byl černoch, mohla i nemusela policistu přimět, aby vytáhl pouta dříve, než by to učinil za normálních okolností.
Die Tatsache, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Schwarzen handelte, könnte den Polizisten bewogen haben, schneller als gewöhnlich zu den Handschellen zu greifen oder auch nicht.