z | a | zu |

za čeština

Překlad za spanělsky

Jak se spanělsky řekne za?
Doporučujeme...ČlánekJak se naučit 125 nových slovíček za 5 minutPřečíst easylingo.cz »

Příklady za spanělsky v příkladech

Jak přeložit za do spanělštiny?

Jednoduché věty

Provdal svou dceru za boháče.
Él casó a su hija con un hombre rico.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Uno para todos, todos para uno.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Uno para todos, todos para uno.
Stydím se za chování svého syna.
Estoy avergonzada del comportamiento de mi hijo.
Lidi se mu obvykle smáli za zády.
La gente solía reírse de él a sus espaldas.
Fakt to za to stojí.
Realmente vale la pena.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Uno para todos y todos para uno.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Uno para todos y todos para uno.
Vždy mě pomlouvají za zády.
Siempre hablan mal de mí a mis espaldas.
Byl za války vojákem.
Fue soldado durante la guerra.
Zavřel za sebou dveře.
Él cerró la puerta detrás de él.
Můžu mluvit jen sám za sebe.
Sólo puedo hablar por mí mismo.
Neměli bychom utrácet peníze za věci, které nepotřebujeme.
No debemos gastar dinero en cosas que no necesitamos.
Nedělej si starosti, dnes je plastická chirurgie mnohem lepší než za časů doktora Frankensteina.
No te preocupes, hoy en día la cirugía plástica es mucho mejor que en los tiempos del Dr. Frankenstein.

Citáty z filmových titulků

Když mě Mystery prohlásil za vítěze, úplně mě to odrovnalo.
Cuando Mystery anuncio que yo era el ganador. exploté por completo.
Za chvíli uvidíte: Neotevřete, nezískáte holku.
Si no abres, no conseguirás a la chica.
Mám schopnost otřepat se a jít dál za svým cílem. Umožní mi to, abych nepolevil.
Es mi habilidad para levantarme y continuar adelante. la que al final me ha permitido conseguir mis objetivos.
Které z tvých spoluhráčů chceš mít za tvé wingmany a ušetřit je před vyřazením tento týden?
Cuales dos, de entre tus compañeros, te gustaría convertir en tus alas. y salvar de la eliminación esta semana.
Dobře vím, že budu potrestána nebesy za to, co říkám, ale požádala jsem šéfa Kanga, o zdravotní dokumentaci pana Cha.
Sé que seré castigada tan sólo por decir esto. Antes le pedí al Sr. Kang su historial médico.
Nový manažer musel jít nečekaně za svoji matkou.
Mandé de vuelta con su madre a tu nuevo niño asistente.
Chci se ji omluvit za to nedorozumění.
Quería disculparme con ella.
Přišla jsem se omluvit za ten incident co se stal.
Vine a disculparme con tu hermana por el malentendido.
Mé hříchy. budu za ně pykat.
Seré castigada por todos mis pecados.
Už za.. chvili. tam půjdu.
Iré pronto. Iré pronto. muy pronto.
Jdu za Yoonem.
Entremos. - Voy a ver a Yune.
Nechovej se kvůli tomu tak dětinsky a pošli Eun Chae za ním.
Por favor, no seas infantil. Manda a Eun-chae aquí, por favor.
Vrátí se za pár dní.
Volverá dentro de unos días.
Za moment. budu venku.
Saldré enseguida.
Doporučujeme...Kurzy španělštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím, co dnes pokládáme za absurdní hledání cest, jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato.
Después de todo, los alquimistas medievales se embarcaban en lo que hoy consideramos una búsqueda absurda de maneras de transformar metales base en oro.
Tento rozkladný proces započal v 80. letech za vlády Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové.
La degradación comenzó durante el decenio de 1980, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
Sociální demokracie jako protilátka vůči komunismu ztratila důvod k existenci. Všechny formy levicové ideologie - vlastně všechno, co zavánělo kolektivním idealismem - se začaly pokládat za pomýlený utopismus, který může vést jedině do gulagu.
Se llegó a considerar que todas las formas de ideología izquierdista -de hecho, todo lo que oliera a idealismo colectivo- eran un utopismo equivocado que sólo podía acabar en el Gulag.
Prostě jsem brala za samozřejmost, že než mi bude řekněme čtyřicet, cestování vesmírem bude běžné.
Simplemente di por hecho que para cuando tuviera, digamos, 40 años, los viajes al espacio serían algo común.
Jejich prohlášením za válku - a pojmenováním nepřítele, obvykle al-Káidy a jejího vůdce Usámy bin Ládina - vláda Spojených států ospravedlnila vnitřní změny, jež by byly v každé svobodné zemi před útoky z 11. září nepřijatelné.
Al llamarlos guerra -y señalar un oponente, normalmente al-Qaeda y su líder, Osama Bin Laden- el gobierno de Estados Unidos ha justificado cambios internos que, antes de los ataques del 11 de septiembre, hubieran sido inaceptables en cualquier país libre.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Primero, podrían permitirles a todos los países recoger los beneficios de un acuerdo de reconocimiento mutuo bilateral al acordar no imponer reglas de origen restrictivas.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
Segundo, donde sí consideren una armonización, podrían favorecer los estándares originales menos rigurosos, a menos que exista una evidencia creíble de que esto no respaldaría el objetivo regulatorio relevante.
Za současné situace, kdy zadlužení domácností po horečnaté vládní intervenci zůstává nejisté, fiskální pozice dramaticky upadá a bilance běžného účtu se opět zhoršuje.
En este momento en que la deuda de los hogares está pendiente de un hilo tras la intervención gubernamental febril, la posición fiscal se deterioró drásticamente y el balance de cuenta corriente volvió a empeorar.
Jen stěží mohl být odpovědný za aroganci, která vedla k lavině událostí roku 1973, a přece jej také smetla.
Difícilmente se le podía culpar por la arrogancia que generó la avalancha de 1973, y sin embargo también lo arrastró.
Dokázal být nelítostným bojovníkem a chránit své území, a přesto je pravda, že po roce 1967 mohl ve vládě, v níž pracoval, za své umírněné názory nakloněné dialogu bojovat neoblomněji.
Podía ser un feroz guerrero, pero sería justo decir que pudo haber luchado con más ánimo por sus puntos de vista moderados en el gobierno posterior a 1967 en el que se desempeñó.
V době, kdy je veřejná debata v Izraeli rozpolcená mezi názory pseudonáboženských nacionalistických fanatiků a antisionistů, kteří se převlékají za postmodernisty, může Ebanovo morální přesvědčení při veškeré jeho jemnosti vyznít plytce.
En un momento en el que el debate político en Israel está dividido entre fanáticos nacionalistas pseudo-religiosos y antizionistas que se presentan como posmodernistas, la certeza moral de Eban, con toda su cortesía, puede sonar banal.
Ačkoli Západ za saúdskoarabského vůdce obvykle považuje Abdulláha, skutečnou moc v království představuje šest neduživých vlastních bratrů krále Fahda.
Aunque en Occidente generalmente se habla de Abdullah como el gobernante de Arabia Saudita, los seis hermanos del debilitado rey Fahd son los que verdaderamente representan el poder real en el reino.
Běžný obyvatel Saúdské Arábie tuto iniciativu považuje za zradu či za předehru nové potupy Arabů.
Para el saudí común, la iniciativa parece una simple forma de venderse o el preludio a una nueva humillación.
Běžný obyvatel Saúdské Arábie tuto iniciativu považuje za zradu či za předehru nové potupy Arabů.
Para el saudí común, la iniciativa parece una simple forma de venderse o el preludio a una nueva humillación.