mezník čeština

Překlad mezník portugalsky

Jak se portugalsky řekne mezník?

mezník čeština » portugalština

objectivo marco intenção alvo

Příklady mezník portugalsky v příkladech

Jak přeložit mezník do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Dámy a pánové. dnes se píše nový, velký mezník v historii.
Damas e cavalheiros.
I když je to období bohaté na zvraty zásadního významu, tato diskuse je hlavní mezník.
Mesmo num período repleto de desenvolvimento importante. a conferência de ontem pode ser considerada um marco histórico.
Utkání s touto elitní školou pokládám za významný mezník v dějinách nápravných ústavů.
Não é nenhum segredo para ninguém que considero esta oportunidade um grande passo adiante na história dos reformatórios.
To je mezník v tvé kariéře.
Isto é um progresso na sua carreira!
Dnešní den znamená historický mezník, neboť. dojde k odpálení dvou raket XK-101 současně.
Hoje é um dia histórico, pois. serão lançados simultaneamente dois foguetes XK-101.
Nový historický mezník.
É a vantagem que toda a gente procura.
V mém životě není takový mezník. Pleteš se..
Matei tantos homens, que nunca lavarei o sangue das mãos.
Historický mezník.
Um marco histórico.
Mezník cest.
Um marco em mais do que uma ocasião.
Mezník. - Správně.
Um marco geográfico.
To je takový mezník.
Isto é importante.
Ve svých spisech křesťanský písař Lactantius popisuje Milánský edikt jako mezník v historii křesťanství.
Nas suas escritss, o escriba Cristão, Lactantius, registou o Decreto de Milão como um marco na história do Cristianismo.
Dáš mu něco speciálního? Vždyť je to pro Scottyho důležitý mezník.
Isto é muito importante para o Scotty.
To je životní mezník.
É um grande marco.

Možná hledáte...