radost čeština

Překlad radost rusky

Jak se rusky řekne radost?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady radost rusky v příkladech

Jak přeložit radost do ruštiny?

Jednoduché věty

Sdílel mou radost.
Он разделил мою радость.
Dívat se na krásné obrázky ji dělá velkou radost.
Ей доставляет огромное удовольствие смотреть на красивые картины.
Tvoje oči vyzařují radost.
Твои глаза излучают радость.
Máme radost, že jste tady.
Мы рады, что вы здесь.
Máme radost, že ses vrátil.
Мы рады, что ты вернулся.
Mám jenom radost, že se Tom vrátil.
Я просто рад, что Том вернулся.
Tom měl z takového dárku radost.
Том обрадовался такому подарку.
Máš z toho radost?
Это радует тебя?
Máš z toho radost?
Это тебя радует?
Měla radost z nových šatů.
Она обрадовалась новому платью.

Citáty z filmových titulků

Neměl jsem radost z toho, že Cam zůstává, ale, víte, doufal jsem, že se změnil.
Да, уф, ох. Я не в восторге от того, что Кэм остался, но знаете, я надеялся что он изменился.
Jaká radost!
Какая радость!
Omlouvám se, pane, ale udělal byste nám velkou radost, kdybyste naši svatbu uspíšil.
Прошу прощения, сэр, но вы бы сделали нас очень счастливыми. если бы вы установили более раннюю дату для нашей свадьбы.
Nejsem milý, hodný džentlmen jako ti. Hodní, milí džentlmeni, na které je radost pohledět a.
Я не такой красивый и добропорядочный джентльмен как. эти красивые, порядочные джентльмены на которых приятно посмотреть и.
Na mou čest, zdá se, že máš radost.
И черт меня подери, если ты этому не рада.
Máš radost, že?
И ты довольна, не так ли?
Máš radost!
Ты довольна!
Ale na tomto světě je radost krátká, zlatíčko, a ta tvoje je nanejvýš nejistá, protože nevíš, kdy se vrátím. Že ne?
Но любая радость в этом мире недолговечна, моя милая. и твоя самая сомнительная. потому, что ты даже не знаешь, когда вернусь.
Máš z toho radost, miláčku?
Тебя это устраивает, дорогая?
Udělal jste mi radost!
Господи, вы сделали меня счастливым!
Pan Kringelein by mi udělal radost, kdyby vaše vyzvání k tanci nepřijal.
Мистер Крингеляйн окажет мне услугу, если не пойдет с вами танцевать.
Měla bys mít radost.
Думаю, ты должна быть счастлива.
Udělala bys radost starému muži.
Ты можешь сделать своего старика счастливым.
Copak vy nemáte radost?
Не делайте такое лицо.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Samozřejmě není žádná radost přihlížet, jak se ceny akcií hroutí v důsledku prudce rostoucí neschopnosti splácet hypotéky.
Конечно, в падении цен на акции в результате растущего числа невыплат по ипотечным закладным радости мало.
Většina majitelů domů nesází jen tak pro radost.
Большинство домовладельцев играют в эту азартную игру не ради удовольствия.
Mnoho Juščenkových věrných nemá žádnou radost, že výměnou za vládní souhlas se spravedlivějšími volebními pravidly přistoupil Juščenko na převedení některých prezidentských pravomocí na parlament.
Многие сторонники Ющенко недовольны тем, что в обмен на согласие правительства на установление более справедливых правил поведения выборов Ющенко согласился передать некоторые президентские полномочия парламенту.
Možná že by tedy zákonodárci tváří v tvář obětem předchozích politik a budoucím obětem současných politik měli jednoduše radost, že konečně mohou rozdělit zdroje optimálně efektivním způsobem.
Таким образом, возможно, те, кто принимают решения, столкнувшись с жертвами предыдущей политики и будущими жертвами нынешней политики, были бы просто счастливы, наконец-то, распределить ресурсы оптимально эффективным способом.
Žízeň po vědomostech, radost ze spojení se světem a vcítění se do myšlení lidí z odlišných kultur, to jsou vlastnosti, které mohou zajistit rozmanitost v jednotě a jednotu v rozmanitosti.
Жажда знаний, удовольствие от познания мира и взаимопонимание с людьми, представляющими другие культуры - это качества, которые гарантируют многообразие в единстве и единство в многообразии.
Přesto musím přiznat, že když Německo podlehlo Španělsku, nedokázal jsem potlačit malou, leč intenzivně pociťovanou radost.
И все же я должен признать, что и в этот раз я не смог противостоять совсем маленькому и тонкому чувству удовольствия, когда Германия проиграла Испании.
Banky měly radost, že mohou vydělat pár drobných navíc na údajně bezrizikových aktivech, a napěchovaly své účetní bilance vládními dluhy slabších zemí.
Банки были счастливы заработать несколько дополнительных пенсов на предположительно безрисковых активах и загрузили свои балансовые отчеты правительственными долгами более слабых стран.
Pořizování rekreačních domů pro radost bylo vyhrazeno bohatým a nejevilo se tedy příliš jako téma k rozhovoru s řadovými obchodníky, jež na takových konferencích potkávám.
Покупка второго дома для отдыха была прерогативой богатых и, таким образом, не являлась темой для разговора с рядовыми бизнесменами, которых я встречаю на таких конференциях.
Možná s tím nějak souvisí ryzí krvežíznivost - radost ze způsobování bolesti nenáviděnému nepříteli.
Кровожадность чистой воды - удовольствие от причинения боли ненавистному врагу - может иметь некоторое отношение к этому.
Zatímco celý Západ oslavuje desáté výročí konce komunismu jako válku vyhranou bez jediného výstřelu, v celém bývalém sovětském bloku se radost naopak mísí s tvrdou zkušeností posledních deseti let změn.
Весь Запад праздновал десятую годовщину конца коммунизма как победу в войне без единого выстрела. В бывшей Советской империи, начальная эйфория закалилась за десять тяжелых лет перемен.
Protiinflační jestřábi ve Frankfurtu nemají z Bernankeho agresivního snížení sazeb o 50 základních bodů a příslibu dalšího poklesu ani trochu radost.
Борцы с инфляцией во Франкфурте совсем не рады агрессивному обещанию Бернэйнка снизить процентные ставки на 50 базовых пунктов, а затем и ещё ниже.
Pro Cháveze ve Venezuele je očividně důležité dělat radost svým spolubojovníkům.
В Венесуэле Чавез старается всячески ублажить своих бывших товарищей по оружию.
Toto není argument proti pokroku: já mám například radost, že lidé už neumírají ve čtyřiceti letech na neštovice.
Это - не аргумент против прогресса: я, со своей стороны, радуюсь тому, что люди больше не умирают от оспы в 40 лет.
V dějinách lidstva se nestává často, aby národ musel čelit takové brutalitě a uchoval si přitom s takovou grácií radost ze života.
В истории человечества чрезвычайно редки примеры, когда народ испытывая такое притеснение, сохранял при этом открытость и великодушие.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »