určování čeština

Překlad určování rusky

Jak se rusky řekne určování?

určování čeština » ruština

определение назначение
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady určování rusky v příkladech

Jak přeložit určování do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

A krom určování toho, co byste neměli říkat, vám náboženství navrhne věci, který byste říkat měli.
И помимо того что ты не должен говорить, религия даст тебе пару наставлений на тему что ты ДОЛЖЕН говорить.!
Čip na určování totožnosti jsem vymyslel já.
Я встроил чип распознавания голоса.
Satelitní systém GPS pro určování polohy přece nelže.
Всемирная спутниковая система не может ошибаться.
To ho vede k určování těch, jejichž duše jsou ovládány zlem.
Он определяет, чьи души уже захватил Дьявол.
Myslíš, že pracuju v nějaké firmě na určování ceny obuvi?
Ты думаешь, что я работаю в компании, устанавливающей цены на сапоги?
Mělaj byste mi říct o vaší nehodě, to pomůže při určování diagnózy.
Если бы вы рассказали, что произошло, диагноз был бы точнее.
Naše testy jsou mimořádně přesné, pokud se jedná o určování termínu porodu.
Наши тесты предельно аккуратны в выявлении даты зачатия.
Leonarde, mým údělem jsou větší věci, jako třeba odhalení tajemství vesmíru, a ne určování, kdy je bezpečné předjet stojící školní autobus na vedlejší silnici.
Леонард, я предназначен для более великих дел, вроде раскрытия тайн вселенной, А не определять когда безопасно объехать остановившийся школьный автобус на проселочной дороге.
Potřebujeme ihned podporu k určování vizuálních cílů.
Нам нужны средства подтверждения визуальных целей.
Pokud s těmito novými daty správně naložíme při určování cílů.
С этими новыми данными и правильными поправками в наборном компьютере.
Je skvělý v určování diagnóz.
Он отлично диагностирует.
To je to co hraje tak klíčovou roli v určování jaké světlo dostane až k našemu oku.
Вот, что играет столь важную роль в определении того, какой именно свет пройдет сквозь наш глаз.
Uhlíkové určování stáří?
Датирование по радиоуглероду?
A studování Anosových difeomorfismů, určování u neoznačené krajinomalby jestli je od Blakelocka nebo Rydera nebo.
Потрясающе. 33-хлетний самовлюбленный плотник с манией величия и галлюцинациями.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Centrální banka nakonec usoudila, že je víceméně (ne-li naprosto) bezmocná. Udělala maximum, a nástroje měnové politiky už ztratily vliv na určování úrovně ekonomické aktivity.
В ФРС, по всей видимости, рассудили, что в данной ситуации они практически бессильны: они сделали все, что могли, в то время как рычаги кредитно-денежной политики потеряли былое воздействие на определение уровня экономической активности.
Další země se však možná obávají rozpuštění své suverenity, až nová centrální banka západoafrické měnové zóny převezme od národních centrálních bank část zodpovědnosti za určování politik.
Тем не менее, другие страны могут опасаться ослабления своего суверенитета, когда новый Центральный Банк Западноафриканской Валютной Зоны возьмет на себя некоторые обязанности национальных центральных банков по разработке политического курса.
Jejich poselství vládcům říká, že při určování saúdské identity už nebude možné vystačit pouze s kategorií wahábitský Nadždan.
Их послание правителям заключается в том, что больше они не намерены мириться с тем, что саудовец отождествляется исключительно с принадлежностью к Ваххаби Найди.
Skutečnost, že se nyní hlavní pozornost zaměřuje na čínský nárok na Arunáčalpradéš navázaný na Tibet, a nikoliv na status samotného Tibetu, jen podtrhuje dominanci Číny při určování bilaterální agendy.
Тот факт, что в центре внимания теперь находятся связанные с Тибетом претензии Китая на Аруначал-Прадеш, а не статус Тибета, подчеркивает доминирование Китая в установлении двусторонней повестки дня.
Pojišťovací společnosti se musí vypořádávat s těžkostmi při určování rizik a pojistky musí kreativně přizpůsobovat lidským slabostem, omezujícím absorpci nového.
Страховые компании сталкиваются с естественными сложностями при измерении рисков, и они должны подгонять свои политики творческим образом к причудам человеческого поведения, которые ограничивают их принятие.
Při určování velikosti stimulu budou země hledat rovnováhu mezi výdaji ze svého vlastního rozpočtu a přínosy ve smyslu vyššího růstu a zaměstnanosti ve své vlastní ekonomice.
При оценке размера стимулирующих мер страны будут балансировать стоимость относительно собственных бюджетов с получением выгоды в виде более быстрого роста и уровня занятости в своих собственных экономиках.
Nicméně existuje plíživé poznání, že OBSE se příliš těsně zapojuje do určování vítězů a poražených v albánské politice - poznání opírající se o obecnější otázky ohledně suverenity.
Тем не менее, возникает ощущение, что миссия ОБСЕ слишком сильно вмешивается в политическую жизнь Албании, что серьезно затрагивает вопрос национального суверенитета.
Formální ukončení americké okupace Iráku, po němž svrchovanost země přejde na iráckou vládu, dává Evropě příležitost sehrát významnou roli při určování budoucnosti tohoto životně důležitého státu.
Официальный конец оккупации Ирака Америкой и передача суверенитета иракскому правительству дает Европе шанс сыграть серьезную роль в определении будущего этой жизнелюбивой нации.
K určování hodnoty zboží a služeb používáme tržní ceny.
Мы пользуемся рыночными ценами для оценки товаров и услуг.
Teď však ve své argumentaci proti určování cen podle aktuální tržní hodnoty zpochybňují spolehlivost tržních cen i ti, kdo do trhů vkládají nejvíce víry.
Однако сегодня даже те, кто больше всего верят в рынки, ставят под вопрос возможность полагаться на рыночные цены, поскольку они выступают против пересчета в текущих ценах.
Její hlavní zodpovědností je koneckonců určování měnové politiky, což obnáší malý počet velmi důležitých rozhodnutí, která se obvykle činí v předem stanoveném časovém rámci.
Основная задача Совета управляющих - разработка монетарной политики, что включает в себя принятие небольшого числа очень важных решений, обычно принимаемых по предварительно подготовленному графику.
Diplomatickou výzvou pro současnou éru je získat širokou podporu pro zásady chování státu a postup určování nápravných kroků, jsou-li tyto zásady porušovány.
Задача дипломатии в наше время заключается в том, чтобы заручиться широкой поддержкой принципов поведения государства и процедуры определения ответных мер в случае нарушения этих принципов.
Pokud je však investování pouze otázkou alokace peněz dle indexu, jediným rozhodujícím činitelem cen se stává likvidita a určování cen se naprosto pomate.
Если инвестирование - это всего лишь вопрос выделения денег в соответствии с тем или иным индексом, то ликвидность становится единственным ценообразующим фактором, и оценка стоимости становится необоснованной.
Je třeba přiznat nesnadnost určování příčin a následků.
Следует признать сложность проблемы определения причины и воздействия.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...