určování čeština

Příklady určování spanělsky v příkladech

Jak přeložit určování do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Musí to mít nějaký způsob na určování směru.
Ahora debe haber algún tipo de dirección de influencia.
Myslím, že jsem zdůraznil opakující se obtíže při určování odpovědnosti mezi politiky a úředníky.
He destacado algunas dificultades al repartir responsabilidades entre políticos y funcionarios.
Čip na určování totožnosti jsem vymyslel já.
Yo lo diseñé para que reconociera la voz.
Satelitní systém GPS pro určování polohy přece nelže.
Los Satélites de Posición Global no mienten.
Jednou v práci jsem si myslel, že určování data podle uhlíku.
En el trabajo pensé que un fósil.
Rozsáhlý program zahrnoval rady týkající se sexuální orientace, léčbu pohlavních chorob a poruch potence, určování otcovství, a vydávání potvrzení o způsobilosti k manželství.
El extenso programa incluía aconsejar a las personas. respetar la condición sexual, tratamiento de las enfermedades venéreas y desórdenes de la potencia, establecimiento de la paternidad, y tramitación de certificados de capacidad matrimonial.
To ho vede k určování těch, jejichž duše jsou ovládány zlem.
Le corresponde determinar qué almas están ya poseídas por el mal.
Mají velmi.přesvědčivé metody pro určování pravdy.
Tienen métodos persuasivos para descubrir la verdad.
Nejste tu kvůli doporučování ale na určování diagnózy.
Sólo sugiero. - Su trabajo no es sugerir, sino diagnosticar.
Zrovna jsem se věnovala určování únikové cesty, takže teď směřuji zpět k tunelu.
Estuve en una ruta de salida decadente ahora estoy volviendo al túnel.
Byla jsem těsně před objasněním způsobu na určování chromozomů.
Muy cerca con una técnica para escaneo de diferencias genómicas.
Využíval jsem jeho tkáně k určování vlivu ozáření.
Usé el tejido para determinar los efectos de la radiación.
Předpokládám, že jsou součástí nějakého druhu určování pravděpodobnosti ale objevují se náhodně a to nemůžou.
Imagino que son parte de una especie de probabilidad pero aparentemente parecen estar al azar y no lo están.
Ale Sookie je spolumajitelkou hotelu, takže určování toho, kdo má co na starosti.
Pero, Sookie es la co-propietaria del hotel, así que ella estará a cargo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Centrální banka nakonec usoudila, že je víceméně (ne-li naprosto) bezmocná. Udělala maximum, a nástroje měnové politiky už ztratily vliv na určování úrovně ekonomické aktivity.
Aparentemente la opinión de la Reserva era que en gran medida (si no es que por completo) era impotente: había hecho todo lo que podía hacer y las palancas de la política monetaria ya no eran determinantes del nivel de la actividad económica.
Jejich poselství vládcům říká, že při určování saúdské identity už nebude možné vystačit pouze s kategorií wahábitský Nadždan.
Su mensaje a los gobernantes es que para la identidad saudita ya no es suficiente ser wahabita najdi.
Skutečnost, že se nyní hlavní pozornost zaměřuje na čínský nárok na Arunáčalpradéš navázaný na Tibet, a nikoliv na status samotného Tibetu, jen podtrhuje dominanci Číny při určování bilaterální agendy.
El hecho de que ahora se haya centrado la atención en la reivindicación de Arunachal Pradesh, vinculada con el Tíbet, en lugar de en el estatuto del Tíbet, subraya el predominio de China al establecer el programa bilateral.
Pojišťovací společnosti se musí vypořádávat s těžkostmi při určování rizik a pojistky musí kreativně přizpůsobovat lidským slabostem, omezujícím absorpci nového.
Las compañías de seguros afrontan dificultades inherentes a la evaluación de los riesgos y deben adaptar sus políticas de forma creativa a las debilidades humanas que limitan la comprensión de las necesidades.
Odpor zavedených mocností vůči volání jejich sílících protějšků po významnější roli při určování globální agendy zvyšuje napětí a narušuje zavedený světový řád.
La resistencia de las potencias establecidas a la exigencia de sus contrapartes en ascenso para lograr una mayor participación en la determinación de la agenda mundial alimenta tensiones y perturba el orden mundial existente.
PRINCETON - Dějiny finančnictví jsou zčásti historií zápasu za stabilní, bezpečný způsob určování hodnoty.
PRINCETON - La historia de las finanzas es en parte la historia de una lucha para establecer una forma segura y estable de medir el valor.
Při určování velikosti stimulu budou země hledat rovnováhu mezi výdaji ze svého vlastního rozpočtu a přínosy ve smyslu vyššího růstu a zaměstnanosti ve své vlastní ekonomice.
Al evaluar las mayores repercusiones del estímulo, los países contrapesarán los costos para sus presupuestos con los beneficios desde el punto de vista del aumento del crecimiento y del empleo para sus economías.
Role Estonska na určování stanovisek zástupce EU na summitech G8 bude samozřejmě zanedbatelná, její účast však bude mít alespoň symbolický význam.
Obviamente el papel de Estonia en la definición de la postura del representante de la UE en la reunión del G8 sería muy pequeño, pero, una vez más, su participación sería más cuestión de símbolos que de sustancia.
Je zajímavé, že za francouzského předsednictví se vedla jistá diskuse nad reformou takzvaného mechanismu Athena, jenž slouží jako prostředek určování částky, jíž jednotlivé členské státy EU přispějí na společné náklady mise.
Es interesante el hecho de que bajo la presidencia francesa haya habido cierto debate acerca de reformar el así llamado Mecanismo Athena, que determina el monto que cada miembro de la UE aporta a los costes comunes de una misión.
Formální ukončení americké okupace Iráku, po němž svrchovanost země přejde na iráckou vládu, dává Evropě příležitost sehrát významnou roli při určování budoucnosti tohoto životně důležitého státu.
El fin oficial de la ocupación del Iraq por los Estados Unidos, tras la transferencia de la soberanía a un gobierno iraquí, brinda a Europa la posibilidad de desempeñar un papel importante en la determinación del futuro de esa nación decisiva.
Teď však ve své argumentaci proti určování cen podle aktuální tržní hodnoty zpochybňují spolehlivost tržních cen i ti, kdo do trhů vkládají nejvíce víry.
Pero ahora, incluso aquellos que tienen mucha fe en los mercados cuestionan la dependencia de los precios de mercado, ya que están en contra de las valuaciones por ajuste al mercado.
Její hlavní zodpovědností je koneckonců určování měnové politiky, což obnáší malý počet velmi důležitých rozhodnutí, která se obvykle činí v předem stanoveném časovém rámci.
Al fin y al cabo, su cometido principal es el de fijar la política monetaria, que entraña un pequeño número de decisiones muy importantes, por lo general adoptadas con un calendario preestablecido.
A ekonomie konkurenčních trhů oproti monopolnímu určování cen naznačuje, proč hranice 50 dolarů nebude dolní mezí, ale stropem.
Y la economía de los mercados competitivos, por contraste con los monopólicos, da motivos para creer que 50 dólares será un techo, no un piso.
Diplomatickou výzvou pro současnou éru je získat širokou podporu pro zásady chování státu a postup určování nápravných kroků, jsou-li tyto zásady porušovány.
El desafío diplomático de esta época es lograr un apoyo generalizado a un conjunto de principios de conducta por parte de los estados y un procedimiento para determinar las acciones necesarias cuando se los viole.

Možná hledáte...