určování čeština

Příklady určování německy v příkladech

Jak přeložit určování do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Přístroj k určování polohy je hotov?
Ist das Zielsuchgerät schon fertig?
Čip na určování totožnosti jsem vymyslel já.
Ich habe den Stimmerkennungschip entworfen.
Satelitní systém GPS pro určování polohy přece nelže.
Das globale Satellitenortungssystem - GPS - lügt nicht.
To ho vede k určování těch, jejichž duše jsou ovládány zlem.
Es ist seine Aufgabe zu bestimmen, wessen Seele vom Bösen besessen ist.
Možná bych měl zavolat Telsianskou Bezpečnost. Mají velmi.přesvědčivé metody pro určování pravdy.
Sie haben überzeugende Methoden, um die Wahrheit rauszufinden.
Myslíš, že pracuju v nějaké firmě na určování ceny obuvi?
Denkst du, dass meine Firma auf Stiefel spezialisiert ist?
Seděla u Jacka McKaye už tolikrát, ale Jack se v ničem nezlepšil při určování vzdálenosti mezi nimi.
Sie hatte schon so oft bei ihm gesessen, doch noch immer konnte Jack den Abstand zwischen ihnen nicht besser einschätzen.
Jasně, ale co z tou karbonovou metodou určování věku?
Was ist mit dem Karbondatierungszeug?
Ale Sookie je spolumajitelkou hotelu, takže určování toho, kdo má co na starosti.
Aber Sookie ist Miteigentümerin, also ist sie für alles verantwortlich.
Při určování diagnózy stále postupujete naprosto opačně.
In der Diagnostik arbeiten Sie immer gegen die Uhr.
Tyto mapy, které jsem používal při určování našeho kurzu k Zemi.
Diese Karten, mit denen ich unseren Kurs zur Erde erstellt habe.
Leonarde, mým údělem jsou větší věci, jako třeba odhalení tajemství vesmíru, a ne určování, kdy je bezpečné předjet stojící školní autobus na vedlejší silnici.
Leonard, ich bin für größere Dinge bestimmt, wie das Enträtseln der Geheimnisse des Universums,. nicht das Herausfinden, wann es sicher ist, einen parkenden Schulbus auf einer Landstraße zu überholen.
Potřebujeme ihned podporu k určování vizuálních cílů.
Wir brauchen sofort Unterstützung bei der visuellen Überwachung.
V určování priorit vynikám.
Ich bin sehr gut im Priorisieren.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Udělala maximum, a nástroje měnové politiky už ztratily vliv na určování úrovně ekonomické aktivity.
Sie hatte alles versucht, was in ihrer Macht stand, doch die Hebel der Finanzpolitik griffen nicht mehr so stark ineinander, dass sie den Grad der wirtschaftlichen Aktivität bestimmen konnten.
Většina těchto nákupů se uskutečnila v Africe, přičemž dvě třetiny připadají na země, kde se ve velkém hladoví a instituce k určování formálního vlastnictví půdy jsou často slabé.
Die meisten dieser Akquisitionen wurden in Afrika getätigt, wobei zwei Drittel in Ländern stattfinden, in denen Hunger weitverbreitet ist und Institutionen häufig schwach sind, mithilfe derer Rechtsansprüche auf Land formell zuerkannt werden könnten.
Jejich poselství vládcům říká, že při určování saúdské identity už nebude možné vystačit pouze s kategorií wahábitský Nadždan.
Ihre Nachricht an die Herrscher war, dass es künftig nicht mehr genügt, die saudische Identität ausschließlich mit der Identität eines Wahhabiten aus Najdi gleichzusetzen.
Pojišťovací společnosti se musí vypořádávat s těžkostmi při určování rizik a pojistky musí kreativně přizpůsobovat lidským slabostem, omezujícím absorpci nového.
Das Messen von Risiken ist für die Versicherungen per se schwierig, und sie müssen ihre Policen kreativ an die menschlichen Marotten anpassen, die deren Akzeptanz beschränken.
Při určování velikosti stimulu budou země hledat rovnováhu mezi výdaji ze svého vlastního rozpočtu a přínosy ve smyslu vyššího růstu a zaměstnanosti ve své vlastní ekonomice.
Bei der Einschätzung des Umfangs ihrer Konjunkturmaßnahmen werden die Länder die Kosten für ihre eigenen Haushalte gegen den Nutzen abwägen, der sich hieraus für das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung in ihren eigenen Volkswirtschaften ergibt.
Role Estonska na určování stanovisek zástupce EU na summitech G8 bude samozřejmě zanedbatelná, její účast však bude mít alespoň symbolický význam.
Natürlich wäre die Rolle Estlands bei der Bestimmung der Position der EU denkbar gering, aber, nochmals, seine Mitwirkung wäre symbolisch und weniger eine Frage politischer Substanz.
Nicméně existuje plíživé poznání, že OBSE se příliš těsně zapojuje do určování vítězů a poražených v albánské politice - poznání opírající se o obecnější otázky ohledně suverenity.
Trotzdem schleicht sich hier die Vorstellung ein, dass sich die OSZE zu weit darauf einlässt, die Gewinner und Verlierer in der albanischen Politik herauszupicken - eine Vorstellung, welche die weitergehende Frage nach der Souveränität unterstreicht.
Je zajímavé, že za francouzského předsednictví se vedla jistá diskuse nad reformou takzvaného mechanismu Athena, jenž slouží jako prostředek určování částky, jíž jednotlivé členské státy EU přispějí na společné náklady mise.
Interessanterweise gab es Rahmen der französischen Ratspräsidentschaft Gespräche über eine Reform des so genannten Athena-Mechanismus, über den der Betrag festgelegt wird, den jedes EU-Mitgliedsland zu den Gemeinkosten einer Mission beisteuert.
Formální ukončení americké okupace Iráku, po němž svrchovanost země přejde na iráckou vládu, dává Evropě příležitost sehrát významnou roli při určování budoucnosti tohoto životně důležitého státu.
Mit der Übergabe der Souveränität an eine irakische Regierung, eröffnet das formelle Ende der amerikanischen Besatzung des Irak Europa die Chance, eine wichtige Rolle bei der Entscheidung über die Zukunft dieser wichtigen Nation zu übernehmen.
K určování hodnoty zboží a služeb používáme tržní ceny.
Wir verwenden Marktpreise, um Waren und Dienstleistungen zu bewerten.
Teď však ve své argumentaci proti určování cen podle aktuální tržní hodnoty zpochybňují spolehlivost tržních cen i ti, kdo do trhů vkládají nejvíce víry.
Doch inzwischen stellen selbst die Marktgläubigsten unter uns durch ihre Argumentation gegen Mark-to-Market-Bewertungen die Verlässlichkeit der Marktpreise in Frage.
Její hlavní zodpovědností je koneckonců určování měnové politiky, což obnáší malý počet velmi důležitých rozhodnutí, která se obvykle činí v předem stanoveném časovém rámci.
Seine Hauptverantwortung besteht schließlich in der Festlegung der Geldpolitik. Dazu gehört eine geringe Zahl überaus wichtiger Entscheidungen, die man in der Regel nach einem festgesetzten Zeitplan trifft.
Určování cen je v Evropě otázkou morálky či zákona, zatímco v USA se opírá o praxi: o to, co je trh schopen unést.
Die Preisgestaltung wird in Europa als moralische oder legale Angelegenheit betrachtet, wohingegen es in den USA eine praktische Sache ist: was immer der Markt hergibt.
A ekonomie konkurenčních trhů oproti monopolnímu určování cen naznačuje, proč hranice 50 dolarů nebude dolní mezí, ale stropem.
Und die Ökonomie konkurrierender Märkte im Unterschied zu der für Monopolpreise legt nahe, warum 50 Dollar eine Preisobergrenze und keine Untergrenze sein werden.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »