wagon | argon | among | along

agony angličtina

agónie, trápení, muka

Význam agony význam

Co v angličtině znamená agony?
Definice v jednoduché angličtině

agony

Agony is extremely bad suffering with strong pain.

agony

(= torment) intense feelings of suffering; acute mental or physical pain an agony of doubt the torments of the damned a state of acute pain
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Překlad agony překlad

Jak z angličtiny přeložit agony?

agony angličtina » čeština

agónie trápení muka agonie utrpení bolest

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako agony?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Příklady agony příklady

Jak se v angličtině používá agony?

Citáty z filmových titulků

I ask of thee only a moment of agony.
Žádám od tebe jen okamžik agónie.
I saw my boyhood friends blown to bits. I saw men crumple up in agony when I shot them.
Viděl jsem umírat kamarády i muže, co jsem zastřelil.
Every agony you've given will return.
Všechna bolest, kterou působíš se ti vrátí.
Even my agony was a kind of joy.
Mé utrpení byla má radost.
He was in agony from thirst.
Měl agónii z žízně.
Don't forget, the great impression of simplicity can only be achieved by a great agony of body and spirit.
Nezapomínejte, že dojmu jednoduchosti lze dosáhnout pouze prostřednictvím velkého úsilí těla i ducha.
The day dragged by in an agony of suspense for me.
Den se vlekl v agonii nejistého očekávání.
Now every mile closer to England is agony for me.
Teď, když nám zbývá jen chvilka, prožívám nesnesitelná muka.
Isn't the inner agony of my creating enough without you carving me to bits?
Tvůrčí muka mě ničí málo, abys mě řezala na kousky?
For five years, I lived in a nightmare of hate, reliving the agony I suffered because of this!
Celých pět let mě mučil pocit nenávisti, díky kterému jsem prožíval muka a utrpení.
It's agony.
To je děs.
There's a pain beyond pain, an agony so intense. it shocks the mind into instant oblivion.
Je to bolest nad bolesti, tak intenzivní agonie, že okamžitě ochromí mozek.
But if the empire and the emperor pursue the course of aggression and slavery that have brought agony and despair to the world, if there's nothing left but chains and hunger, then my king will march to right those wrongs.
Ale půjde-li říše a císař cestou násilí a otroctví, která přináší světu jen utrpení a beznaděj, nezůstane-li lidem nic jiného než okovy a hlad, pak můj král přijde napravit tyto křivdy.
I'm in agony!
Hrozně mě to bolí!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Despite many past promises of a cleanup, Ogoniland remains in environmental agony, impoverished and sickened by the oil industry.
Navzdory mnoha dřívějším slibům, že dojde k sanaci, zůstává Ogoniland v environmentální agonii, zbídačený a přiotrávený ropným průmyslem.
These developments offer hope that current and future homeowners will be spared the agony of worrying about the vicissitudes of the real estate market.
Tento vývoj událostí vyvolává naději, že současní i budoucí majitelé domů budou ušetřeni trýzně spojené s obavami před nevyzpytatelností trhu s nemovitostmi.
The President's stem cell policy - developed without consulting Congress - impedes US science and cruelly prolongs the agony of millions of sick and suffering people.
Bushova politika výzkumu kmenových buněk - navržená bez porady s Kongresem - hází americké vědě klacky pod nohy a krutě prodlužuje agónii milionů nemocných a trpících.
Core countries, meanwhile, argue that they can do little to strengthen aggregate demand and relieve pressure on their partners, even as the periphery's agony is dragging the core into recession, owing to its dependence on peripheral export markets.
Země v jádru přitom argumentují tím, že mohou dělat jen málo pro posílení agregátní poptávky a zmírnění tlaku na své partnery, přestože agonie periferních zemí stahuje do recese i jádro kvůli jeho závislosti na periferních vývozních trzích.
Does it trump the real, if less bloody, agony and fear of hundreds of thousands Israelis over long years?
Přebíjí mnohaleté skutečné, byť méně krvavé utrpení a strach stovek tisíc Izraelců?
Part of Syria's agony is the self-fulfilling nature of the conflict.
Součástí syrské agonie je sebenaplňující se povaha konfliktu.
As long as that remains true, Haiti's agony will continue.
Dokud se tohle nezmění, haitská agonie bude trvat.
The murder of 11 provincial legislators held hostage by Colombia's FARC guerrillas is a reminder of that country's eternal agony.
Vražda 11 regionálních zákonodárců, jež držely jako rukojmí kolumbijské gerily FARC, je připomínkou věčných muk země.
Then, in four or five years, Microsoft will begin our agony all over again.
A po dalších čtyřech pěti letech Microsoft začne naše muka nanovo.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...