Ara | sura | Jura | dura

aura angličtina

aura

Význam aura význam

Co v angličtině znamená aura?
Definice v jednoduché angličtině

aura

An aura is a feeling, quality, or atmosphere that a certain person or place has or is associated with. That place had a distinctive aura of wonder and majesty. The man had an aura of confidence. An aura is an invisible energy or force that surrounds a person or animal.

aura

a sensation (as of a cold breeze or bright light) that precedes the onset of certain disorders such as a migraine attack or epileptic seizure svatozář an indication of radiant light drawn around the head of a saint (= air, atmosphere) a distinctive but intangible quality surrounding a person or thing an air of mystery the house had a neglected air an atmosphere of defeat pervaded the candidate's headquarters the place had an aura of romance
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Překlad aura překlad

Jak z angličtiny přeložit aura?

aura angličtina » čeština

aura vzduch svatozář

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako aura?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Příklady aura příklady

Jak se v angličtině používá aura?

Jednoduché věty

An aura of light surrounds him.
Obklopuje ho světelná aura.

Citáty z filmových titulků

His aura of mystery is so alluring.
Cítím, že je obklopen jakýmsi kouzelným tajemstvím.
But I've never worked in a place that had such an aura of menace.
Ale nikdy jsem neměl takový pocit nebezpečí.
And watched her drawn to one and then another as if the aura of pain and suffering which surrounded them was luring her to sickness and to death.
Nutili je prohlížet si jeden a pak další aura bolesti a utrpení, která je obestírá ji vábilo až k nepříčetnosti a smrti.
When I first saw you, you had a sort of aura that all actors and actresses have.
Od začátku se mi zdálo, že máte něco, co mají jen herci a herečky.
At least help me to stand at your side so I may feel the aura of your goodness.
Alespoň mi pomoz stát po tvém boku, abych mohl cítit auru tvé dobroty.
You've got a negative aura.
Vyzařuje z vás něco negativního.
Our aura of death is too strong.
Naše aura smrti je silná.
You've a very strong aura tonight, Mrs. Forrest.
Dnes máte velmi silnou auru, paní Forrestová.
I see your aura is angry.
Vaše aura je narušená.
There is an unholy aura in this place.
Na tomto místě se nejeví zrovna aura svátosti.
George Saden, accused of transmitting a negative aura in second level.
George Saden, obžalován z vysílání negativní aury na druhém stupni.
Stay close to me, inside my aura.
Držte se u mě, uvnitř mé aury.
I have, perhaps, a nose for the aura of fine food and laid a trap.
Já mám možná zvláštní nos na vůni dobrého jídla a tak jsem nastražil léčku.
Once they experience the aura of Starbuck.
Kdo jednou zažije auru Starbucka.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A few geniuses aside, economists frame their assumptions to suit existing states of affairs, and then invest them with an aura of permanent truth.
Nepočítáme-li několik málo géniů, ekonomové zasazují své předpoklady do rámců vyhovujících současnému stavu a poté jim propůjčují auru trvalé pravdy.
The compelling aura of reality about these experiences often produces distress and disrupts thought and behavior.
Přesvědčivá aura reality u těchto prožitků často vyvolává úzkost a působí rozvratně na myšlení i chování.
Her aura dominated the just-concluded G-8 summit hosted by France.
Její aura dominovala právě uzavřenému summitu skupiny G-8, který hostila Francie.
In fact, the aura of political incorrectness that surrounds such terms reflects the absence of any similar organizing principle in contemporary globalized societies.
Aura politické nekorektnosti, jež tento typ pojmů obestírá, je vlastně odrazem absence jakéhokoli podobného organizačního principu v současných globalizovaných společnostech.
When Islamist groups are denied access to electoral politics, their cause takes on a mythic aura.
Když je islamistickým skupinám upírán přístup k volební politice, získávají jejich postoje jakousi mytickou auru.
In short, Blair's government exudes an aura of sleaze and cronyism.
Krátce, Blairova vláda vyzařuje auru špinavosti a bratříčkování.

aura čeština

Překlad aura anglicky

Jak se anglicky řekne aura?

aura čeština » angličtina

aura
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Příklady aura anglicky v příkladech

Jak přeložit aura do angličtiny?

Jednoduché věty

Obklopuje ho světelná aura.
An aura of light surrounds him.

Citáty z filmových titulků

Nutili je prohlížet si jeden a pak další aura bolesti a utrpení, která je obestírá ji vábilo až k nepříčetnosti a smrti.
And watched her drawn to one and then another as if the aura of pain and suffering which surrounded them was luring her to sickness and to death.
Naše aura smrti je silná.
Our aura of death is too strong.
Vaše aura je narušená.
I see your aura is angry.
Na tomto místě se nejeví zrovna aura svátosti.
There is an unholy aura in this place.
Aura bude den po mé svatbě, vykázána na Frigii.
Aura will be banished to Frigia after my wedding.
Co si o tobě bude myslet Aura teď?
What would Aura think of you now?
Již ne dlouho. Princezna Aura tě do toho namočila a na základě obvinění z velezrady..
Princess Aura has implicated you on a charge of high treason.
Při představení se mezi námi vznášela zvláštní aura.
I felt there was an aura between us when I saw it.
Pokud se jeho aura nezmění, bude židle, na které sedí, brzy prázdná.
If these shadows remain unchanged, I see an empty chair where Tiny Tim once sat.
Zlá aura.
An evil aura.
To není aura.
This isn't an aura.
To je aura Borgia, ne mladé dívky.
This is the aura ofa Borgia, not a little girl.
Aura slábne.
The aura's dimming.
Vaše aura. slábne.
Your aura is weakening.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přesvědčivá aura reality u těchto prožitků často vyvolává úzkost a působí rozvratně na myšlení i chování.
The compelling aura of reality about these experiences often produces distress and disrupts thought and behavior.
Její aura dominovala právě uzavřenému summitu skupiny G-8, který hostila Francie.
Her aura dominated the just-concluded G-8 summit hosted by France.
Aura politické nekorektnosti, jež tento typ pojmů obestírá, je vlastně odrazem absence jakéhokoli podobného organizačního principu v současných globalizovaných společnostech.
In fact, the aura of political incorrectness that surrounds such terms reflects the absence of any similar organizing principle in contemporary globalized societies.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »