mísit čeština

Překlad mísit anglicky

Jak se anglicky řekne mísit?

mísit čeština » angličtina

mingle stir blend mix merge intermix intermingle commix commingle combine
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Příklady mísit anglicky v příkladech

Jak přeložit mísit do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Voda umožňuje zrnkům písku téci společně, mísit se a vytvářet složitější struktury.
The water allows the sand grains to flow together and intermingle and form more complex structures.
Půjdeme do naší lázně, otevřeme si žíly a až nás najdou, bude se již naše krev mísit s vodou.
Let's go into our bathroom, open our veins, and when they find us, our blood will be mingling in the water.
Oh ne, možná že bych se měla utřít nějakým otráveným listem, a pak celý den běhat a škrábat se na zadku a mísit se s domorodci.
Oh, no, maybe I should just wipe myself with some leafy little piece of poison oak. And then I could spend the whole day scratching my ass, blending in with the natives.
Hypergolický látky se nechtěj mísit.
Oh, the hypergolic propellants aren't mixing.
Jen se mísit, to je vše.
Just blend in, that's it.
A jak se lidská rasa začala vyvíjet, cestovat, mísit, všechno se začalo bortit.
As the human race began to progress, travel, intermingle. everything started to come unglued.
Nemáme cestovat a mísit se?
What, don't migrate, don't mingle?
Mísit realitu.
Bending reality.
Teď, musíš pochopit že se tvůj druh a náš druh jednoduše nemůže mísit.
Now, you must understand that your kind and our kind simply can't commingle.
Obě části jeho osobnosti. se začaly mísit dohromady. A až nakonec splynou. vznikne zločinec. se schopnostmi a efektivitou. špičkového bankovního lupiče. a vztekem sebevražedného atentátníka.
The two parts of his psyche have just begun to bleed together, now when they finally converge, we're talking about a criminal with the skills and efficiency of a master bank robber and the rage of a suicide bomber.
Komu štěstí v žití přálo, v příteli že štít svůj máš, komu věrnou ženu dalo, mísit pojď se v jásot náš!
Whoever has been fortunate to find a friend indeed, He who has won a lovely maid, Join our cheering company.
Čím déle nám trvá vyhledat Kryptoňany, tím více se jich začne mísit a mizet.
The longer it takes for us to locate these Kryptonians the more they'll blend in and disappear.
Tak tedy jsme v roce 781 v největší říši, v nejlepším období čínské civilizace, které tu kdy bylo, a přichází křesťanství, hrdé na své kořeny, ale také schopní mísit se a pohybovat mezi Číňany s velkou lehkostí.
So here we are in the year 781 in the greatest empire in the greatest period of Chinese Civilisation that there has ever been and we have Christianity coming, proud of its roots, but also able to mix and move amongst the Chinese with great ease.
Vím, jak je složité, když se práce začne mísit se vztahem.
I know how complicated it gets when work and relationshipshard get tangled up.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »