vw | ow | wow | vox

vow angličtina

slíbit, slib, přísahat

Význam vow význam

Co v angličtině znamená vow?
Definice v jednoduché angličtině

vow

A vow is a promise. Often, a vow is a special promise that is made formally or in front of other people. I took a vow never to hurt anyone. They said their wedding vows, promising to love each other the rest of their lives. The monks took a vow of silence.

vow

If you vow, to do something, you make a promise to do it. We vowed never to betray each other.

vow

make a vow; promise He vowed never to drink alcohol again dedicate to a deity by a vow a solemn pledge (to oneself or to another or to a deity) to do something or to behave in a certain manner they took vows of poverty
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Překlad vow překlad

Jak z angličtiny přeložit vow?

vow angličtina » čeština

slíbit slib přísahat přislíbit

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako vow?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Časování vow časování

Jak se v angličtině časuje vow?

vow · sloveso

Příklady vow příklady

Jak se v angličtině používá vow?

Citáty z filmových titulků

Mind my vow, King Gunther, I shall not eat nor drink until my disgrace has been vindicated!
Pamatuj na můj slib, Králi Gunthere, že nebudu jíst ani pít dokud mé zneuctění nebude potrestáno!
Our thanks is the vow to stand with you. in good days and bad. come what may.!
Naším poděkováním je slavnostní slib, že budeme s tebou, v dobách zlých i dobrých, ať sa stane cokoliv!
So it is our vow this evening. that each hour, on every day. to think only of Germany of the People and Reich. and of our German nation.!
A tak dnes slávnostně slibujeme, že každou hodinu, každý den, budeme myslet na Německo, na lidi v Říši. a na náš Německý národ!
As a sign of my vow, I place my hand upon the constitution of this land.
Jako znamení mého slibu, pokládám pěst na ústavu této země.
From that day on, I made a vow.. nottomixanothercocktail until Leslie was acquitted.
Od toho dne jsem přísahala, že nenamíchám koktejl, dokud Leslie nebude osvobozená.
Let us take the solemn vow.
Pojďme složit slavnostní přísahu.
How has he kept his vow?
Jak dodržel svůj slib?
And that's how you keep your vow, Morgan?
A tak dodržujete váš slib, Morgane?
Having made a vow to the Tenjin God Actually, I'm looking for a jujitsu instructor.
Potřebuji najít mistra jiu-jitsu.
But to me he's like one of King Arthur's knights. that we used to read about when we were children. who took the vow of chivalry to battle against all evil-doers.
Ale pro mne je jako jeden z rytířů krále Artuše o tom jsme rádi četli, když jsme byli děti jak složili rytířskou přísahu, a bojovali proti všem zloduchům.
It's our vow.
To je mé poslání.
For breaking each vow?
Nad zrušeným slibem?
Yes, yes. Hearing all this, I vow you've come to the right man, Marcus Vinicius.
Přišel jsi k tomu pravému, Marcu Vinicie.
You were trembling as you knelt beside me when we made our vow to God.
Chvěla jsi se když jsi klečela vedle mne, když jsme skládali naši přísahu Bohu.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Extremist Palestinians vow to fight until Israel--viewed as a colonial imposition on the Islamic world--is destroyed.
Extremističtí Palestinci přísahají, že nepřestanou bojovat, dokud nebude zničen Izrael, vnímaný jako koloniální znásilňování islámského světa.
Extremist Israelis vow to fight to hold the entire West Bank, pushing out the Palestinians if necessary.
Extremističtí Izraelci přísahají, že vybojují celý Západní břeh, a bude-li to nezbytné, že odtud Palestince odsunou.
It could also help the Bush Administration to come up with a more convincing procedure than the one presently envisaged for honoring the President's vow to bring the perpetrators of September 11 th to justice.
Bushově vládě by tento krok také možná pomohl předložit přesvědčivějsí proceduru než tu, se kterou se v této chvíli počítá a kterou má být učiněno zadost Bushovu slibu, že pachatelé útoků z 11. září budou postaveni před spravedlnost.
As a result, the vow of celibacy has become an unworkable anachronism.
V důsledku toho se příslib celibátu stal nepoužitelným anachronismem.
Europe's leaders repeatedly vow to do everything necessary to save the euro.
Evropští lídři se opakovaně zapřísahají, že pro záchranu eura udělají vše, co bude nezbytné.
Or was his presence a silent public vow, as he makes his decisions, to keep his mind fixed on matters of life and death, rather than on the next election?
Nebo byla jeho přítomnost tichou veřejnou přísahou, že se při svém rozhodování bude vytrvale soustředit na otázky života a smrti, nikoli na příští volby?
The International Monetary Fund still awaits the doubling of its capital (another early vow), while its existing resources are heavily tied up in Europe and its governance reforms are stalled.
Mezinárodní měnový fond stále čeká na zdvojnásobení svého kapitálu (jeden z časných závazků), zatímco prostředky má silně vázané v Evropě a reformy jeho řízení ustrnuly.
But, even without such a vow, he would find it difficult after nine years in office to combine a program of reform with a sense of what can be achieved given the mood of his party and of the country.
I bez takového slibu by však pro něj po devíti letech v úřadu bylo těžké spojit reformní program se smyslem pro to, čeho lze s ohledem na atmosféru v jeho straně a v zemi dosáhnout.