abandon francouzština

zřeknutí se

Význam abandon význam

Co v francouzštině znamená abandon?

abandon

État d’une personne, d’une chose abandonnée.  Ce vieillard est dans le plus affreux abandon.  Il mourut dans l’abandon.  Il laisse sa maison dans un abandon, dans un état d’abandon qui en augmente tous les jours la dégradation.  Son absence et l’abandon de sa maison, de sa terre, ont achevé de le ruiner.  L’abandon de ses amis l’a consterné. Action d’abandonner, de délaisser.  Presque partout dans le département, l'abandon des campagnes a causé un recul de l'olivier et parfois même de la vigne, submergés par la croissance spontanée des pins.  De nombreux abandons d’animaux de compagnie ont lieu chaque année.  Son absence et l’abandon de sa maison, de sa terre, ont achevé de le ruiner.  L’abandon de ses amis l’a consterné. Acte de renoncer à une qualité, un emploi ou un poste. Fait de renoncer à une cause, une croyance.  L'abandon de la foi. Fait de renoncer à un parti, un engagement.  La crise d’un parti politique s’est traduite par une série d'abandons des militants. (Par extension) Renonciation à la possession, à la jouissance d’une chose.  Il a fait sans hésiter l’abandon de sa fortune et même de sa vie.  Il consent à l’abandon de ses droits.  Le chrétien vit dans un parfait abandon à la Providence, à la volonté de Dieu. Fait de renoncer à une candidature dans une élection ou un concours.  Les élections ont été marquées par l'abandon d’un des candidats. (Droit) Don, renonciation à un droit, abandon de famille.  Il a souhaité l'abandon de ses biens. (Droit) Acte par lequel un débiteur abandonne tous ses biens à ses créanciers, pour se mettre à l’abri de leurs poursuites.  Il a fait abandon de biens.  Commissaire à l’abandon de biens. (Figuré) Sans contrainte. En toute confiance.  Elle et sa meilleure amie se sont parlées avec abandon.  Il m’a parlé avec abandon, avec un entier abandon.  Il m’a touché par l’abandon qu’il a mis dans ses discours, dans ses confidences. En parlant des manières, des discours, des ouvrages d’esprit et des productions des arts, pour exprimer une sorte de facilité, de négligence heureuse qui exclut toute recherche, toute affectation, et ne laisse jamais sentir l’effort, ni le travail.  Cette femme a de l’abandon dans ses manières, un gracieux abandon.  Il a dans la conversation le plus aimable abandon.  On remarque dans le style de cet auteur une sorte d’abandon. En bourse, acte par lequel l’acheteur renonce a un marché conclu en consentant à payer la prime. (Psychologie) Rupture des liens affectifs et matériels qui attachent un individu à son entourage plus ou moins proche.  Mais une attente l’énervait : celle du courrier. Il avait télégraphié à Paris et écrit à Fontainebleau pour qu’on lui renvoyât ses lettres. Il ne recevait rien, et la sensation d’un grand abandon commençait à l’oppresser. En bourse

Překlad abandon překlad

Jak z francouzštiny přeložit abandon?

Příklady abandon příklady

Jak se v francouzštině používá abandon?

Citáty z filmových titulků

Je ne vous pardonnerai pas cet abandon!
Nikdy vám to neodpustím!
Quel air d'abandon.
Vypadá to tady tak pustě.
Il n'y aura pas d'abandon en route, ni par moi et ni par aucun de vous.
Nikdo to nevzdá během cesty, což platí pro mě i pro vás.
Comme premier versement pour un abandon immédiat des poursuites.
Jako první roční splátku k okamžitému proplacení.
C'est un vieil endroit laissé à l'abandon pendant longtemps.
Je to staré místo a už je dlouho izolované.
Je dois ma vie à l'intercession d'une dame. de réputation douteuse. Et à l'abandon d'une belle bague.
Unikl jsem smrti jen díky jisté ženě pochybné pověsti. a za cenu pěkného prstenu, který kdysi patřil mé matce.
Mais je ne peux autoriser votre abandon de citoyenneté.
Ale samozřejmě vám nemohu povolit vzdát se vašeho občanství. To by bylo nemožné.
Dans ce pays, à cause de la guerre, nombreux sont les morts étrangers à l'abandon.
V Barmě leží nepohřbeny kosti mnohých cizích vojáků.
Vous préconisez I'abandon des recherches?
Přeci se kvůli tomu nevzdáte výzkumu?
Nous mangerons, dormirons, boirons et laisserons Ia ferme à I'abandon!
Budem jíst, spát a chlastat, a farma at jde k čertu!
Préparons l'abandon du navire.
Musíme se připravit opustit loď.
La maison du bûcheron est à l'abandon.
Takže,. opuštěný dům dřevorubce.
Abandon général.
Jenom uteč.
Quel dommage qu'on la laisse à l'abandon.
Jaká škoda, že ho nechali tak zchátrat.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Cela peut paraître évident, mais l'abandon de la stabilité des prix est exactement ce que certains hommes politiques européens réclament.
To může znít jako samozřejmost, ale upuštění od stability cen je přesně to, co někteří evropští politici obhajují.
En établissant le coût du carbone, nous pouvons contrôler son utilisation (ou son abandon).
Oceněním nákladů na uhlík můžeme řídit jeho využívání (či nevyužívání).
Nous ne pouvons les contraindre à l'abandon sous prétexte d'être affamés.
Nesmíme dopustit, aby vyhladověli a nechali se porobit.
Mais le mal est fait et un abandon précipité de la monnaie commune ne ferait qu'empirer la situation.
Škody už však byly napáchány a překotné opuštění společné měny by situaci pouze zhoršilo.
Ceci implique l'abandon de la conception dogmatique dominante selon laquelle les impôts ne devraient être augmentés qu'en cas d'absolue nécessité.
To mimo jiné znamená opustit převažující dogma, že daně by se měly zvyšovat pouze v případě, že je to absolutně nezbytné.
Les chiens féroces de Bucarest sont un legs malvenu du communisme, comme les nombreux immeubles inachevés, à l'abandon, qui parsèment la ville et le pays.
Zdivočelí bukurešťští psi jsou křiklavým dědictvím komunismu, podobně jako tucty rozestavěných a opuštěných obytných domů rozesetých po celém hlavním městě i zemi.
L'opinion ambiante nous amène à considérer une décision d'indépendance de l'Écosse comme possible, bien que peu probable, et l'abandon de la monnaie unique par un quelconque pays comme un dénouement fantaisiste.
Selský rozum napovídá, že skotská nezávislost je reálná, byť nepříliš pravděpodobná, zatímco odchod jakékoliv země od jednotné měny zůstává v říši snů.
Le retour de la Syrie dans le giron du consensus arabe et le soutien financier des monarchies du Golfe, conditionné à l'abandon de l'alliance avec l'Iran et le Hezbollah, seraient par ailleurs des gains non négligeables.
Opětovné zahrnutí Sýrie do arabského konsenzu a finanční podpora z monarchií v Perském zálivu za opuštění šíitské aliance s Íránem a Hizballáhem by byly další významné zisky.
La reconnaissance de la nécessité d'expérimenter et de concevoir de nouvelles formes d'organisation économique ne doit pas signifier l'abandon de l'équité et de la compassion.
Přiznání, že je nezbytné experimentovat a vytvářet nové formy ekonomických organizací, nemusí znamenat, že opustíme spravedlnost a soucit.
La corruption s'épanouie dans la plupart des institutions, et la lutte contre la corruption se finit toujours par une catastrophe ou un abandon.
Korupce vzkvétá ve většině institucí a každý boj proti ní vyústil ve fiasko nebo kapitulaci.
En même temps, l'abandon de leur souveraineté au nom de l'intégration constitue une étape difficile pour les nouveaux membres d'Europe de l'Est qui ont, seulement une décennie plus tôt, arraché le droit à s'autogouverner à l'Union Soviétique.
Zároveň ale platí, že pro nové členy z východní Evropy, kteří se před pouhou dekádou vymanili ze sovětské nadvlády a získali právo vládnout si sami, je těžké vzdát se v zájmu integrace své suverenity.
Cet arrangement a été proposé par le Président de la BCE d'alors, Jean-Claude Trichet, en violation flagrante de la règle de non renflouement du traité de Maastricht, qui avait été la condition fondamentale de l'abandon du Deutsche Mark par l'Allemagne.
Takové ujednání navrhl tehdejší prezident ECB Jean-Claude Trichet, ve zřejmém rozporu se zásadou Maastrichtské smlouvy zapovídající finanční sanace, která byla zásadní podmínkou Německa pro vzdání se německé marky.
L'une des conséquences immédiates serait l'abandon des efforts des Etats-Unis pour poursuivre seuls Saddam Hussein et le recours à un tribunal international.
Jedním z bezprostředních důsledků by bylo, kdyby se USA vzdaly snahy soudit Saddáma Husajna samotné a zasadily se o ustavení mezinárodního tribunálu.
Mais une décision très importante a été prise pour de bon. L'abandon de la catégorisation rigide entre pays développés et en voie de développement pave la voie vers un accord auquel souscriront tous les pays, même les États-Unis et la Chine.
V podstatě však padlo jedno vysoce závažné rozhodnutí: opuštění striktního dělení států na rozvinuté a rozvojové vydláždí cestu k dohodě, kterou mohou podepsat všechny země včetně USA a Číny.

Možná hledáte...