vlas | last | slast | plast

vlast čeština

Překlad vlast francouzsky

Jak se francouzsky řekne vlast?

vlast čeština » francouzština

patrie pays terre des ancêtres matrie

Příklady vlast francouzsky v příkladech

Jak přeložit vlast do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Vezmou vám vaši vlast a rozdělí ji!
Ils prendront votre terre et se la partageront.
Zapomněli snad vaši otci na svou vlast. že by ji nechali zahynout raději než vás?
Vos pères se soucieraient-ils si peu de leur patrie. qu'ils la laisseraient périr plutôt que vous sacrifier?
Vlast potřebuje vůdce!
La patrie a besoin de chefs!
Za vlast!
Pour la patrie!
Šli statečně, šlechetně, kupředu. vědomi, že není jiné povinnsti. než zachránit vlast.
Ils sont allés bravement, noblement, toujours en avant. ne se reconnaissant que le devoir. de sauver la mère patrie.
Když te vlast potrebuje, tak te potrebuje.
Quand la patrie t'appelle, c'est sacré.
Bojující vlast si žádá jeho služeb.
Tu l'avais bien cachée.
Ani to není dost. Bojující vlast si žádá zázraky!
Vous devez convaincre notre Maître Mécanicien.
Vaše vlast na vás bude hrdá, i když se vám to podaří ze Švýcarska.
Mais si vous réussissez, votre patrie sera toujours fière de vous.
Takhle to vypadá, když Ital zradí svou vlast kvůli cizinci!
Dites-moi. Faire ça pour un étranger, ce n'est pas trahir sa patrie?
Kam si lehneš, tam je tvá vlast.
Là où tu te couches, là est ta patrie.
Povstaň za otčinu, za rodnou vlast.
Lève-toi pour la patrie, pour ta mère.
Dnes přidáváme na seznam padlých jména 11 chlapců a jednoho učitele z Brookfieldovy školy, kteří obětovali život za svou vlast.
Citons Ies noms de 1 1 eIeves. et d'un maitre de BrookfieId. qui ont donne leur vie pour Ia patrie.
A tohle si zapamatujte: Co je dobré pro banku, to je dobré pro vlast.
Et sachez que ce qui profite aux banques profite à la nation.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Co se týče Německa a Němců, člověk svou vlast a své krajany sotva poznává.
L'Allemagne et les Allemands sont méconnaissables.
Irácké síly ohlupované propagandou a režim, který je na všem úrovních spoluodpovědný za Saddámovy zločiny, nebudou bojovat za udržení dobytého území (jako tomu bylo ve válce v Perském zálivu roku 1991), ale budou bránit svou vlast.
Les forces irakiennes conditionnées et un régime complice à tous les niveaux des crimes de Saddam combattraient non pour la conquête, comme dans la Guerre du Golfe de 1991, mais pour défendre leur patrie.
Když letos v lednu Bulharsko vstoupilo do Evropské unie, věřil jsem, že moje vlast konečně nechala svou represivní minulost za sebou.
Lorsque la Bulgarie a rejoint l'Union européenne en janvier dernier, j'ai cru que mon pays avait enfin laissé son passé répressif derrière lui.
Má vlast, Polsko, má stabilní ekonomiku a živá média.
Mon pays d'origine, la Pologne, est doté aujourd'hui d'une économie stable et ses médias se portent bien.
Pro mou vlast - Dánsko - konec druhé světové války znamenal návrat ke svobodě a demokracii a zbytek 20. století jsme směli využít k upevňování své svobody a jejímu posilování prostřednictvím blahobytu.
Pour mon pays, le Danemark, la fin de la seconde guerre mondiale a été synonyme de retour à la liberté et à la démocratie, et nous avons tiré parti du reste du XXe siècle pour renforcer cette liberté, en développant notre richesse.
A když aféra vyšla na světlo, postavil se ke svému selhání čelem, přijal zodpovědnost za důsledky a učinil to, co povinnost, čest a vlast podle jeho názoru vyžadovaly.
La spirale de révélations et d'enquêtes sur des actes douteux qui cerne tous les éléments d'un scandale toujours plus grand pourrait durer des semaines.
Narodil jsem se v zapadlém městě v Bulharsku na konci 60. let, kdy moje vlast, tak jako zbytek východní Evropy, byla pod komunistickou vládou.
Je suis né dans une ville provinciale de Bulgarie à la fin des années 1960, à l'époque où, à l'instar du reste de l'Europe de l'Est, le pays était sous la férule des communistes.
Má vlast, Polsko, měla vždy hluboké kulturní vazby k jiným evropským zemím, zejména k Francii.
Mon pays, la Pologne, a toujours eu des liens culturels profonds avec les autres pays européens, particulièrement la France.
Což je samozřejmě Holandsko, má rodná vlast.
Celle des Pays-Bas bien sûr, mon pays de naissance.
Vskutku, jestliže značná část nejlepších izraelských hlav svou vlast opouští, dokáže si Izrael zachovat zapojení do čím dál globálnější ekonomiky?
Beaucoup des meilleurs cerveaux quittant le pays, Israël pourra-t-il rester intégré dans une économie de plus en plus mondialisée?
Někteří Evropané podobně jako voliči Tea Party ve Spojených státech tvrdí, že jim sebrali vlast.
De même que les partisans du Tea Party aux États-Unis, un certain nombre d'Européens affirment avoir le sentiment que leur pays ne leur appartient plus désormais.
Tuto strategii vytvořil Adolf Hitler, když údajně kvůli ochraně sudetských Němců rozbil Československo a když později napadl mou vlast, Polsko.
Adolf Hitler a élaboré sa stratégie lorsqu'il a démantelé la Tchécoslovaquie, soi-disant pour défendre les Allemands des Sudètes, et plus tard lorsqu'il a envahi ma patrie, la Pologne.
Dokonce i země, jež se po Bushově výzvě o pomoc sešikovaly, jako třeba má vlast, Polsko, jsou nyní ve svém angažmá obezřetné.
Même les pays qui s'étaient rassemblés autour de M. Bush appelant à un large soutien, tels que ma mère patrie, la Pologne, sont aujourd'hui inquiets de s'être impliqués.
Maradona byl odsouzen ležet nahý před miliony svých fanoušků a jeho vlast byla odsouzena jej pronásledovat a získat si ho zpět svou dusivou vášní.
Maradona est ainsi condamné à se mettre à nu devant des millions de fans et son pays est condamné à le poursuivre et à le réclamer avec une passion suffocante.

Možná hledáte...