napětí čeština

Překlad napětí italsky

Jak se italsky řekne napětí?

napětí čeština » italština

voltaggio tensione suspense maretta frizione
Doporučujeme...Italská gramatika v kostceKoupit booktook.cz »

Příklady napětí italsky v příkladech

Jak přeložit napětí do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Máte tu spoustu napětí.
Ok, questo e' il centro di tutto il suo stress.
To napětí je zřejmé.
La tensione è palpabile.
Kabelka se právě našla a reakce na úlevu ze vzrušení a napětí. - je pro ni trochu příliš.
La borsetta è stata ritrovata e l'emozione è stata troppo forte per lei.
Nicku, já nevydržím to napětí.
Nick, non sopporto questa tensione.
Dnešní noc je jako stvořená pro záhady a napětí.
È una notte perfetta per il mistero e l'orrore.
Ve vesnici vládne napětí. a určitě uděláte líp, když se těm nevychovancům vyhnete.
Si respira decisamente un'aria tesa lì. E credo fareste molto meglio ad evitare l'ostilità degli abitanti del villaggio.
V davu panuje napětí.
La folla è in attesa.
Za normálních okolností je napětí mezi domácími finančními zájmy nepříjemné.
Di solito, i conflitti d'interessi finanziari interni sono spiacevoli.
No, nemyslíš, že třeba existuje důvod pro to napětí, které tu vládne?
Cioè, pensi che ci sia un motivo per l'attrito che c'è tra noi ultimamente?
Napětí v Pacifiku a na Dálném východě se uvolnilo Na mírovou misi dorazil z Japonska Zvláštní vyslanec pan Saburro Karusu.
La tensione nel Pacifico e nell'estremo oriente e' diminuita dopo il viaggio a Washington dell'inviato speciale giapponese, Mr. Saburo Kurusu.
Jen začínám pociťovat napětí.
Ho cominciato a sentire la tensione.
To napětí je ve vzduchu přímo cítit.
C'è come una tensione nell'aria.
Za poslední tři roky, co jsi odešel z banky, žiješ v neustálém napětí.
Negli ultimi tre anni, da quando hai lasciato la banca, sei stato sotto forte pressione.
To je úžasné, jak neustále udržujete napětí. Napětí? Překvapení.
Nel suo libro c'è molta tensione. suspense.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Začínají se však projevovat napětí.
Tuttavia, iniziano ad emergere delle difficoltà.
Rozhovory s FARC se vyvíjely jako regionální politika uvolňování napětí, po níž následovala ambiciózní iniciativa na řešení klíčových příčin kolumbijského konfliktu.
Nei colloqui con la FARC c'è stata un'evoluzione quando alla distensione delle relazioni intra-regionali ha fatto seguito un'ambiziosa iniziativa per affrontare le cause del conflitto colombiano.
V té době panovaly obavy, že toto rozšíření na východ vytvoří uvnitř EU napětí, poněvadž noví členové ze střední a východní Evropy jsou chudí a někteří mají velký zemědělský sektor.
Al tempo, si temeva che quest'espansione verso est avrebbe creato delle tensioni all'interno dell'UE a causa della povertà dei nuovi membri dell'Europa centrale ed orientale erano poveri e dei settori agricoli importanti che ancra avevano.
BRUSEL - Je to stará debata, ale napětí uvnitř eurozóny ji znovu oživilo: může měnová unie přežít bez nějaké formy fiskálního federalismu?
BRUXELLES - Si tratta di un vecchio dibattito, ma le tensioni all'interno dell'Eurozona hanno risollevato la questione: l'unione monetaria può sopravvivere senza una forma di federalismo fiscale?
Nevyřešený dluhový problém zvýšil napětí v otázce otroctví, která v roce 1861 rozpoutala občanskou válku.
La mancata soluzione del problema del debito esacerbò le tensioni sul problema della schiavitù, che sfociarono in una guerra civile nel 1861.
Jinak hrozí další finanční represe a spolu s ní nízké investice, rostoucí ekonomické a sociální napětí a vznik generace zbídačelých důchodců.
L'alternativa quindi è un'ulteriore repressione finanziaria e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti, un aumento delle tensioni economiche e sociali e l'insorgenza di una generazione di pensionati impoveriti.
Krizi důvěry může ještě snadno přiživit sociální napětí bublající pod povrchem.
Le tensioni sociali che covano sotto la superficie potrebbero gettare benzina sul fuoco della crisi di fiducia.
Můžeme začít tím, že budeme předcházet novému napětí ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy a současně usilovat o odstranění zděděných pnutí, jež vztahy mezi zeměmi stále kazí.
Possiamo iniziare evitando nuove tensioni nelle relazioni tra Iran e Stati Uniti e, allo stesso tempo, sforzarci per eliminare le tensioni ereditate che continuano a deturpare le relazioni tra i nostri paesi.
Podle našeho názoru by spolupráce u otázek vzájemných zájmů a obav přispěla k uvolnění napětí i v našem regionu.
Nella nostra visione, cooperare su questioni di reciproco interesse e timore contribuirebbe anche ad allentare le tensioni nella nostra regione.
Regionální napětí navíc zesílila vnímání důležitosti summitu NAM i jeho hostitele.
Inoltre, le tensioni regionali hanno aumentato la percezione dell'importanza del vertice del NAM e del paese ospitante.
Chápal, že nebezpečné napětí z velké části vychází od zastánců tvrdé linie na obou stranách, kteří se chovali, jako by mír nebyl možný.
Aveva capito che gran parte di quella pericolosa tensione derivava dagli estremisti delle due parti, che agivano come se la pace fosse impossibile.
Tyto dohody, z nichž většina skončila v roce 2010, reagovaly na napětí na trzích krátkodobých úvěrů a zlepšovaly úroveň likvidity během krize.
Questi accordi, gran parte dei quali conclusi nel 2010, hanno risposto alle tensioni dei mercati creditizi a breve termine e migliorato le condizioni di liquidità durante la crisi.
Samotné tyto návyky jsou však důsledkem ekonomických podmínek, nemluvě o napětí vyvolaném rasismem.
Ma queste stesse abitudini sono una conseguenza delle condizioni economiche, per non parlare delle tensioni dovute al razzismo.
Odvádění vody v obtížném suchém roce spolu s návrhem guvernéra Jerryho Browna vybudovat masivní novou infrastrukturu, která pošle vodu na jih, vedly ke zvýšení napětí.
Nel corso di un difficile anno di siccità, la deviazione delle acque, insieme alla proposta del Governatore Jerry Brown della realizzazione massiccia di nuove infrastrutture per inviare l'acqua al sud, ha aumentato le tensioni.
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...