naplňování čeština

Příklady naplňování italsky v příkladech

Jak přeložit naplňování do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Představte si sebe sama jako velitele roty, i když se jedná jen o naplňování sklenic.
Immaginate di essere a capo di un battaglione anche se si tratta solo di mettere scaldini nei letti.
Jak jsem řekla a jsem nucena znovu zdůraznit agente Muldere FBI není nástrojem pomsty.. ani naplňování osobních zájmů svých lidí.
Come sono costretta a ripeterle, agente Mulder, l'FBI non è il luogo adatto per perseguire vendette e obiettivi personali.
V televizním centru, BBC pokračuje v naplňování svého záměru vzdělávat, bavit, informovat a poskytovat práci pro Patricka Kieltyho.
Al Centro Televisivo, la BBC continua a riempire la sua programmazione. Per educare, divertire, informare. E dare del lavoro a Patrick Kielty.
A tak se Gob pustil do naplňování. manželských povinností, o nichž se chystal přísahat, že je nikdy nenaplnil.
E cosi' Gob si accinse a consumare il matrimonio dopo aver finalmente deciso di ammettere di non averlo fatto.
Ale když byla při naplňování záchodu vodou živá, proč prostě nevyšla ven?
Ma se era ancora viva quando il bagno si e' riempito d'acqua, perche' non ce l'ha fatta a uscire?
Takže maratón naplňování uhlovodíky nefunguje?.
Quindi la maratona di carboidrati non sta funzionando.
Já prostě miluju naplňování spravedlnosti.
Amo quando giustizia e' fatta, tu no?
Je to o naplňování ega nějakého bezpáteřníka, který to tu pořádá.
Riguarda riempire l'ego su cui ogni societa' si basa.
Není vaší povinností dostatečně mi pomáhat při naplňování té mé?
Ora, il vostro dovere di custode e' stato abbastanza soddisfatto da aiutarmi con il mio?
Naplňování potřeb jiných ještě neznamená, že jsem úchyl jako on.
Solo perche' soddisfo un bisogno, non significa che sono fuori di testa come lui.
Ctihodnosti, rozhodně jsem pro naplňování pirátské fantazie, ale u soudu to nemá.
Vostro Onore, sono d'accordo con la fantasia piratesca, - ma in tribunale, non e'.
Když váš tým selže v naplňování cílů, dostanete špatné skóre.
Se la tua squadra fallisce un obiettivo, ottieni un brutto punteggio.
Manželství musí obsahovat naplňování představ.
Il matrimonio deve anche soddisfare fantasie e desideri, qualche volta.
Je to naplňování našeho osudu.
Sto adempiendo al nostro destino.
Doporučujeme...Italština za 24 dnůIntenzivní kurz pro samoukyKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokrok při naplňování národních priorit, jako je upevňování míru, rozšiřování přístupu ke spravedlnosti či zvyšování bezpečnosti, se monitoruje lokálně.
I progressi nel raggiungimento delle priorità nazionali, quali il consolidamento della pace, l'ampliamento dell'accesso alla giustizia, o l'aumento della sicurezza sono monitorati a livello locale.
Zvýšení globálního pokrytí imunizací urychlí pokrok směrem ke splnění MDG a vytvoří potřebnou dynamiku k úspěšnému naplňování rozvojové agendy po roce 2015.
Aumentare la copertura di immunizzazione globale accelera il percorso verso gli Obiettivi del Millennio e genera uno slancio verso un efficace programma di sviluppo post-2015.
Při naplňování MDG hrály chudé země převážně roli implementátorů a bohaté země roli dárců.
Gli OSM consideravano principalmente i paesi poveri come esecutori e i paesi ricchi come donatori.
Zejména v době štíhlých vlád a veřejného utahování opasků by se úspěch při naplňování těchto cílů měl stát klíčovým ukazatelem výkonnosti.
Soprattutto in un'era di governi snelli e austerità pubblica, riuscire a rispettare tali target dovrebbe diventare un indicatore chiave per le performance.
Tytéž postupy by se měly využít i ke sběru dat pro některé klíčové indikátory, jimiž se měří pokrok při naplňování CUR.
Le stesse tecniche andrebbero utilizzate per ottenere alcuni degli indicatori che misurano i progressi compiuti in relazione agli SDG.
Taková cenová snížení hrají a dál budou hrát klíčovou roli při záchraně milionů dětí a naplňování rozvojového cíle tisíciletí snížit úmrtnost dětí o dvě třetiny.
Queste riduzioni di prezzo hanno e continueranno ad avere un ruolo fondamentale per salvare le vite di milioni di bambini e raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo del Millennio che si propone di ridurre la mortalità infantile di due terzi.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Zjednodušená italštinaKoupit booktook.cz »