Option němčina

opce, možnost

Význam Option význam

Co v němčině znamená Option?

Option

opce Auswahlmöglichkeit, Alternative: die Möglichkeit eine Auswahl zwischen verschiedenen Angeboten treffen zu können Du hast jetzt zwei Optionen: Ihn fragen, oder es sein lassen. Wir hatten auch einen extremen Segeltörn im Oktober im Auge. Aber davon haben uns die Experten wegen des Wetters abgeraten. Auch Wandern auf dem Montblanc war eine Option. opce Finanzwirtschaft bedingtes Termingeschäft: das Recht, eine bestimmte Sache zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen Für den geregelten Handel mit Optionen ist es Voraussetzung, dass die Basiswerte an liquiden Märkten gehandelt werden, um jederzeit den Wert der Option ermitteln zu können.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Option překlad

Jak z němčiny přeložit Option?

Option němčina » čeština

opce možnost alternativa akciová opce

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Option?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Option příklady

Jak se v němčině používá Option?

Citáty z filmových titulků

Wir haben zusammengelegt und haben jetzt eine Option. Im März ist plötzlich der Weihnachtsmann vorgefahren.
Dali jsme peníze dohromady a koupili opci v březnu vyjel Santa Claus, ale ne se soby.s poníky!
Ich glaube, ich muss eine Option auf seine Neugierde erwerben.
Na tu jeho zvědavost bych si asi měl koupit opci.
Sehen Sie es lediglich als Option, die Sie in Erwägung ziehen können.
Berte má slova pouze jako možnost. která vám zůstává kdykoliv otevřená.
Wir haben immer noch keinen Strom, Tiefkühlen ist keine Option.
Naše síly zatím stačí. Zmrazujeme jak můžem.
Deine Ehe ist eine Option auf Millers Ländereien, durch die meine Eisenbahn fahren wird.
To není manželství! To je poukázka na Millerovu půdu, přes kterou povede moje trať!
Und diese Option heißt Pablo Rodriguez.
A tahle možnost se jmenuje Pablo Rodríguez.
Aber versperrt er euch so nicht die Option einer zukünftigen Revolution?
Nebere vám takto možnost provést v budoucnu revoluci?
Ich habe die Option auf ein Grundstück erworben.
Mám opci na koupi pozemku.
Und ich habe keine Option.
Ano. A nemám na výběr.
Ich denke, angesichts der Ergebnisse, haben wir keine Option.
Řekl bych, že vzhledem k výsledkům průzkumu nemáme na výběr.
Es handelt sich nicht um einen Verkauf, Kommissar. sondern um eine Option.
Nebyl to prodej, jenom návrh.
Und ich will eine Option für noch eine Wiederholung.
Jdi na 3.5 a chci volbu pro třetí díl pro všchny.
Sie haben keine andere Option, also fürchten Sie sich nicht.
Kromě toho, nemáte jinou možnost, nemusíte se bát.
Die Option zum Abbruch der automatischen Selbstzerstörung läuft in 5 Minuten ab.
Možnost zrušit automatickou explozi vyprší za T mínus...pět minut.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Glücklicherweise gibt es eine multilaterale Option und einen existierenden Präzedenzfall.
Naštěstí je tu jedno multilaterální řešení a existující precedens.
Die beste Option besteht in einer engeren Zusammenarbeit mit kurdischen Truppen und ausgewählten sunnitischen Stämmen im Irak und in Syrien.
Nejlepší možností je úžeji spolupracovat s kurdskými jednotkami a vybrat v Iráku i Sýrii vhodné sunnitské kmeny.
Doch kann die Welt nicht den Atem anhalten und auf einen Sinneswandel Putins und Chinas warten, deshalb sollte eine Flugverbotszone als militärische Option untersucht werden.
Svět však nemůže se zatajeným dechem čekat, až si to Putin a Čína rozmyslí, a proto by se mělo prověřit zřízení bezletové zóny coby jedna z vojenských možností.
Heute, nach dem dritten Atomtest des Nordens, scheinen wir in die bisher gefährlichste Phase eingetreten zu sein, und das Regime erklärt, dass es nie auf seine nukleare Option verzichten werde.
Dnes, po třetí jaderné zkoušce Severu, jsme zřejmě vstoupili do zatím nejriskantnější fáze, kdy severokorejský režim deklaruje, že se své jaderné hrozby nikdy nevzdá.
Die erste Option sollte die Abschreckung vor weiterer Aggression durch Diplomatie sein.
První možností by mělo být odstrašení další agrese prostřednictvím diplomacie.
Viele Länder scheinen zu denken, geldpolitische Maßnahmen seien ihre einzige Option.
Státy si dnes zřejmě myslí, že opatření v oblasti měnové politiky jsou jejich jedinou možností.
In diesem Fall könnte die allgemeine Stille darauf hinweisen, dass alle anderen Zentralbanken sich mit dem Gedanken tragen, diese Option zu nutzen, was höchst beunruhigend wäre.
Je-li tomu tak, mohlo by všeobecné mlčení naznačovat, že si s možností použít stejný nástroj pohrávají i všechny ostatní centrální banky, což by bylo nanejvýš znepokojivé.
Angesichts dieser Vergangenheit hat der Iran einen starken Anreiz, sich zumindest eine Option auf Nuklearwaffenfähigkeit (d.h. den Abschluss aller Schritte zur Waffenherstellung außer den allerletzten) zu erhalten.
Vzhledem k této zkušenosti má Írán silný motiv zachovat si přinejmenším možnost úniku k jádru (což by v praxi znamenalo dokončení všech fází kromě posledních kroků vedoucích k výrobě zbraní).
Zumindest auf kurze Sicht scheinen Geldtransfers die beste Option.
V krátkodobém výhledu se jako nejlepší možnost jeví hotovostní transfery.
Der französische Ansatz der Kernenergie ist eine bewährtere Option.
Francouzská sázka na jadernou energii je ověřenější.
Dies ist der Grund, warum es an der Zeit ist, dass das jahrelang als praktikable Option unbeachtete sozialdemokratische Projekt wieder politisch in den Vordergrund tritt.
Proto nastal čas, aby se sociálně-demokratický projekt vrátil po letech zanedbávání coby životaschopná alternativa do politického popředí.
Der militärische Sieg der USA im Irakkrieg hat Nordkoreas Entschlossenheit, sich, um das Überleben des Regimes zu gewährleisten, primär auf die nukleare Option zu verlassen, vermutlich noch erhärtet.
Americké vojenské vítězství ve válce v Iráku pravděpodobně ještě posílilo odhodlání severokorejského režimu spolehnout se na jadernou kartu jako na základní prostředek zajištění vlastního přežití.
Dies könnte der Grund für den Sturz von Bo sein, und sicherlich dafür, warum Dissidenten wie Chen und seine Familie so sehr leiden müssen, dass die Zufluchtnahme in einer fremden Botschaft ihre letzte, verzweifelte Option darstellt.
Možná i proto musel být Po svržen a bezpochyby proto musí disidenti jako Čchen a členové jeho rodiny trpět tak strašně, že útěk na zahraniční velvyslanectví je jejich poslední zoufalou možností.
Tatsächlich ist für Arbeiter und Angestellte, die in einem unberechenbaren und herausfordernden Arbeitsmarkt eine gewisse Beschäftigungssicherheit suchen, die Selbständigkeit eine zunehmend attraktive Option.
Sebezaměstnání představuje stále atraktivnější možnost pro zaměstnance hledající alespoň nějaké zdání jistoty pracovního místa na nevyzpytatelném a náročném trhu práce.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...