osel | Orel | opel | ocet

ocel čeština

Překlad ocel německy

Jak se německy řekne ocel?

ocel čeština » němčina

Stahl Stahl -s Edelstahl -
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ocel německy v příkladech

Jak přeložit ocel do němčiny?

Jednoduché věty

V Belfastu je ulice jménem Madridská, která se náhle končí Berlínskou zdí. Místy ji tvoří cihly, jinde železo a ocel. Do výšky měří více než 7 metrů a zakončují ji bodáky a ostnatý drát.
In der nordirischen Hauptstadt gibt es eine Madrider Straße, die abrupt an der Berliner Mauer endet. Das imposante Bauwerk besteht aus Ziegeln, Eisen und Stahl. Es ist mehr als sieben Meter hoch und mit Stacheldraht und Metallspitzen bewehrt.

Citáty z filmových titulků

Ocel.
Stahl.
Miriam, bude to větší než ocel a plech dohromady.
Miriam, es wird größer als Stahl und Blech zusammen.
Ano. Ne ocel, plech ani Ramsey.
Nicht Stahl, Blech oder Ramsey oder.
Možná v Pittsburghu vyrobil ocel pro tento tank.
Vielleicht, er macht Stahl für diesen Panzer in Pittsburgh, USA.
Dosáhli jsme toho tak, že jsme ho ráno zalili do bloku KL93, což je nový plastický materiál, silnější než ocel.
Das ist uns heute Morgen gelungen: Er wurde in KL93 eingeschlossen, einem Kunststoff - härter als Stahl.
Toto je řetěz o tloušťce půl centimetru. ze surového železa, pevnějšího než ocel!
Diese Kette ist einen halben Zentimeter stark, pures Eisen, härter als Stahl!
Tento řetěz o tloušťce půl centimetru. je ukován ze surového železa, pevnějšího než ocel!
Hier eine Kette, wovon jedes Glied über einen halben Zentimeter stark ist, pures Eisen, härter als Stahl!
A přestože jsem k němu cítil nenávist, musel jsem ho svým způsobem obdivovat jako kapitána, který zformoval ocel svěho vlastního charakteru do podoby lopotně hromady železněho šrotu.
Trotz meines Hasses auf den Mann hatte ich eine ironische Bewunderung für den Kapitän übrig, der den Stahl seiner Persönlichkeit selbst zu diesem dahinstampfenden Haufen Eisenschrott geformt hatte.
To je wolframová ocel, musí odolat tlaku přes 9000 kilo.
Das ist Wolframstahl, die Bruchgrenze liegt bei über 9000 Kilo.
Buď je přes něj dostanou, nebo už do zimy žádná ocel nebude.
Wir bekommen das Geld, oder die keinen Stahl mehr.
Pevné jako ocel.
Stark wie Stahl.
Ochutnají si římskou ocel.
Sie sollen römisches Stahl kosten.
Koukej na ten meč, ta ocel!
Guck dir das Schwert an, das ist bestes Eisen.
Loajalisté, podpůrci šogunátu. pokaždé, když zatnou svou ocel, jedna vrstva jde pryč.
Anhänger des Kaisers, Anhänger des Shogun. Jedes Mal, wenn sie ihre Schwerter schwingen, ist es, als würde eine Haut abgezogen. Wie lästig!
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Sklouznutí Ameriky zpět k ochranářství však započalo již daleko dříve, uvalením dovozních cel na ocel prezidentem Georgem W. Bushem v roce 2001.
Amerikas Umschwung zum Protektionismus hat jedoch schon lange vorher mit Präsident George W. Bushs Stahlzöllen im Jahr 2001 begonnen.
Austrálie je navzdory své odlehlosti významným exportérem železné rudy, ale nikoliv oceli, zatímco Jižní Korea vyváží ocel, ale železnou rudu musí dovážet.
Australien ist, obwohl es weit abgelegen ist, ein Hauptexporteur für Eisenerz, aber nicht für Stahl, während Korea Stahl exportiert, Eisenerz aber einführen muss.
I nejmocnější země, USA, se neochotně podvolila nálezu, že například její cla na ocel porušují mezinárodní obchodní právo.
Sogar das mächtigste Land, die USA, hat z. B. widerwillig dem Beschluss nachgegeben, dass seine Stahlzölle gegen das internationale Handelsrecht verstießen.
Některé musí vyvážet ocel. Jiné budou muset exportovat nábytek nebo textil.
Manche sind auf den Export von Stahl angewiesen, andere auf den Verkauf von Möbel oder Textilien.
Krajovou identitu, kulturní rozmanitost a tradiční umění a zvyky pohřbil po celé Číně beton, ocel a sklo.
Regionale Identität, kulturelle Vielfalt und traditionelle Künste und Gebräuche wurden überall in China unter Beton, Stahl und Glas begraben.
Navíc přispěl i k protekcionismu tuzemskému - viz dovozní tarify na ocel.
Er hat auch zum Protektionismus im Inland beigetragen, der sich in den amerikanischen Stahlzöllen niederschlägt.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »